Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" przeprowadzonego w listopadzie 2007 r.   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" przeprowadzonego w listopadzie 2007 r.

Szanowni Wnioskodawcy

ARiMR uprzejmie informuje, iż Wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 sporządzany jest na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek, w formie papierowej wypełniony we wszystkich wymaganych polach wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym dla miejsca realizacji operacji. Nie można przesłać Wniosku o przyznanie pomocy pocztą ani przesyłką kurierską.

Uwaga!

Formularz wniosku o przyznanie pomocy zawiera wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku, z wyraźnym zaznaczeniem tych dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy, oraz wzory oświadczeń.

Zwracamy uwagę, że jeden z załączników do wniosku tj. Plan Rozwoju Gospodarstwa należy złożyć zarówno w formie papierowej, jak i na nośniku elektronicznym (dyskietka 3,5', płyta CD). Wydruk powinien zostać sporządzony z wersji elektronicznej Planu Rozwoju Gospodarstwa, składanej wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej.

 

Kalkulację wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego należy sporządzić według danych dla Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej SGM 2002. Z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji i podpisane przez osobę przyjmującą ten wniosek. Pomoc przysługuje według kolejności złożenia wniosków.

Uwaga!
Informacja dla rolników o możliwości zmiany zakresu planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego inwestycji we wnioskach o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Uprzejmie informujemy, że rolnik, który złożył w 2007 r. wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" , może od dnia 30 września 2008 r. zgłosić jednorazowo w swoim Oddziale Regionalnym ARiMR zmianę w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego inwestycji, której dotyczy jego wniosek. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej we wniosku. Zmian można dokonać do momentu podpisania umowy z ARiMR.

Skorzystanie przez Wnioskodawcę z powyższej możliwości może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, nie więcej jednak niż o 4 miesiące.

Wszyscy zainteresowani wprowadzeniem tego rodzaju zmian we wniosku z własnej inicjatywy, proszeni są - bez oczekiwania na jakiekolwiek pisemne wezwania z ARiMR w tej sprawie - o bezpośrednie kontaktowanie się z Oddziałem Regionalnym ARiMR.

Jednocześnie apelujemy do tych Wnioskodawców, którzy otrzymują pisma z ARiMR z prośbą o uzupełnienie złożonych wniosków lub dostarczenie brakujących załączników, o dokonywanie wskazanych w nich uzupełnień i usuwanie braków w jak najszybszym terminie. Skróci to czas weryfikacji wniosków i przyspieszy tempo zawierania umów.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zawierające uregulowania dotyczące możliwości jednorazowego wprowadzania zmian we wnioskach, zostało opublikowane w dniu 30 września 2008 r. w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 173 poz. 1076 i z tym dniem weszło w życie.

W Dzienniku Ustaw nr 47 z 19 marca 2008 r., pod pozycją 279 opublikowano: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nowe rozporządzenie, które weszło w życie z 20 marca 2008 r., wprowadza trzy istotne zmiany w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach ww. działania w 2007 roku.

Pierwsza zmiana dotyczy kwestii kwalifikowalności kosztów. Znowelizowane rozporządzenie wprowadza zasadę, zgodnie z którą w przypadku przyznania przez ARiMR pomocy, refundacji podlegają również koszty kwalifikowalne, które zostały poniesione przed dniem zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż 20 marca 2008 roku. Jednocześnie zostaje zachowana dotychczas obowiązująca zasada, iż w przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty ogólne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r.

Uwzględniając powyższą zmianę rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru rozpoczętego 9 listopada 2007 r. mogą rozpocząć realizację związanych z nimi operacji (inwestycji). W przypadku nieprzyznania pomocy wnioskodawcy nie będzie jednak przysługiwało roszczenie z tytułu niezawarcia umowy ani o zwrot kosztów poniesionych na realizację operacji.

Druga zmiana dotyczy kolejności przysługiwania pomocy. Polega ona na wprowadzeniu zasady, zgodnie z którą w odniesieniu do złożonych w 2007 r. wniosków o przyznanie pomocy, dotyczących operacji związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych lub kiszonek, dla których maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych, pomoc przysługuje w pierwszej kolejności, tj. przed wszystkimi pozostałymi złożonymi wnioskami

Trzecia zmiana dotyczy terminu rozpatrywania wniosków złożonych w 2007. Termin ten został wydłużony do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Realizacja - pobierz dane 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Uwaga:

Zamieszczone obecnie na stronach internetowych Agencji oraz MRiRW wzory dokumentów aplikacyjnych, oznaczone w stopce znakiem PROW121/07/01, dotyczą naboru przeprowadzonego w 2007 roku. Obecnie obowiązują one jeszcze tylko przy dokonywaniu przez Wnioskodawców poprawek i zmian w trakcie prowadzonej weryfikacji złożonych wówczas wniosków o przyznanie pomocy.

Do momentu uruchomienia następnego naboru w ramach działania 121 wzory tych dokumentów ulegną zmianom. Dlatego też obecnie mogą być wykorzystywane przez potencjalnych Wnioskodawców jedynie jako pomoc, która ułatwi w przyszłości szybkie i prawidłowe przygotowanie aplikacji na wzorach dokumentów, które zostaną udostępnione w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.).

1. Formularz wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej

2. Plan Rozwoju Gospodarstwa

3. Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa

  • Wersja samolicząca znajduje się w pkt. 5 Narzędzia pomocnicze przy wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy finansowej

4. Instrukcja wypełniania wniosku

Akty prawne

5. Narzędzia pomocnicze przy wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy finansowej

6. Umowa przyznania płatności

7. Formularz wniosku o płatność

 

8. Ankieta monitorująca

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

Szanowni Państwo

Uprzejmie prosimy, aby pytania dotyczące szczegółowych zasad i warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kierowali Państwo w pierwszej kolejności do Oddziałów Regionalnych ARiMR, których wykaz przedstawiamy poniżej. Zbyt duża, bowiem liczba pytań kierowanych bezpośrednio do Centrali Agencji wydłuża czas oczekiwania Państwa na odpowiedź.

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR