Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" przeprowadzonego w kwietniu 2009 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Modernizacja gospodarstw rolnych - 2009 r.

W 2009 r. wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" były przyjmowane od 21 do 28 kwietnia. Rolnik mógł złożyć wniosek bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR lub za pośrednictwem biura powiatowego albo wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową (o dotrzymaniu terminu decydowała data stempla na przesyłce). W skali kraju rolnicy złożyli i wysłali pocztą ponad 24,9 tys. o uzyskanie wsparcia z tego działania. Kolejność rozpatrywania tych wniosków i przyznawania pomocy na modernizację gospodarstw, w ramach tegorocznego naboru, została ustalona w drodze losowania, które odbyło się 26 maja 2009 r. w Centrali ARiMR. Losowanie przeprowadzono przy pomocy systemu informatycznego osobno na każdego z 16 województw. Wyniki losowania zostały podane 26 maja do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR. (Modernizacja gospodarstw - kolejność rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy - otwórz).

Był to drugi nabór wniosków na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych"  finansowane z PROW 2007 - 2013.

Realizacja - pobierz dane

Formularze wniosku i zasady udzielania wsparcia

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem w dniu 31 marca 2009 r. informacji o naborze wniosków dla działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW 121/09/01 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
 • Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie (zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z2007 nr 193 poz. 1397 z późn. zm.), skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
 • Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, z których niedostarczenie co najmniej jednego z wymienionych w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, (zgodnie z § 14 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra RiRW), skutkuje nieprzyznaniem pomocy (Informacja dotycząca konieczności dokładnego wypełniania wniosku, skierowana do osób planujących złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 - Załącznik nr 1 Informacja o prawidłowość wypełniania wniosku (pobierz plik) Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
 • Wnioskodawca zobowiązany jest wszystkie działki ewidencyjne wchodzące w skład jego gospodarstwa rolnego, bez względu na sposób ich wykorzystywania umieścić w formularzu III.A. Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa, którego dotyczy operacja objęta wnioskiem;
 • Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;
 • Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
 • Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek do oddziału regionalnego składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego;
 • Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Biuro powiatowe przekaże wniosek niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych":

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

 • Plan Rozwoju Gospodarstwa dla działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2007-2013
 • Kalkulator Wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2004)
 • Oświadczenie wnioskodawcy o ukończeniu studiów na kierunku przydatnym doprowadzenia działalności rolniczej,
 • Oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez innego współposiadacza,
 • Oświadczenie dotyczące kwalifikacji zawodowych,
 • Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,
 • Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością (...),
 • Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

Instrukcja wypełniania "Planu Rozwoju Gospodarstwa" dla działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych objętego PROW 2007-201"

4. Narzędzia pomocnicze

 • Zakres informacji wskazanych do zamieszczenia w zapytaniu ofertowym.
 • Ekspertyza (wyciąg dostosowany przez ARiMR dla potrzeb realizacji działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013) - luty 2007

oraz jej uzupełnienie:

 • Ekspertyza - publikacja pt. "Zasady doboru maszyn rolniczych" - wydana w 2008 r. przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie stanowi uzupełnienie ww. ekspertyzy wydanej w lutym 2007 r. Ekspertyza ta zawiera więcej wskaźników dot. racjonalnego wyposażenia gospodarstw dla szerszej grupy maszyn i urządzeń, obejmując także wybrane środki stosowane w transporcie rolniczym. Zaproponowano w niej również zmodyfikowaną i uszczegółowioną metodykę oceny doboru ciągników do gospodarstw rolnych. Wskaźniki racjonalnego wykorzystania maszyn, względnie wskaźniki racjonalnego wyposażenia gospodarstwa w maszyny, opracowano dla 380 rodzajów i typów ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Na potrzeby poprawnego przeprowadzania oceny ekonomiczno-technicznej, w tym oceny racjonalności zakupu maszyn i urządzeń rolniczych w oparciu o najnowsze dane/mierniki/normatywy w ramach działania 121 "Modernizacja..." materiał ten uznano za niezbędny.
 • wersja Adobe Reader

5. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" - wzór obowiązujący do dnia 14 maja 2011 r.:

1)    Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" - otwórz;

2)    załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz;

3)    załacznik Nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - otwórz;

4)    załacznik Nr 3  - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - otwórz.

6. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" - wzór obowiązujący od dnia 15 maja 2011 r.:

1)    Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" - otwórz;

2)    załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz;

3)    załacznik Nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - otwórz;

4)    załacznik Nr 3  - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - otwórz.

5)    załącznik  Nr 4 - Umowa wspólnego używania maszyn lub urządzeń, która na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które wspólnie wnioskowały o przyznanie pomocy

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" w wersji PROW 2007-2013/10/01 obowiązujące od dnia 15.09.2010 r  do dnia 1.01.2011 r. Jednocześnie informujemy, iż aktualny formularz wniosku o płatność znajduje się w lokalizacji: pobierz wnioski/wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych (otwórz)

1. Formularz Wniosku o płatność w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

2. Załączniki do Wniosku o płatność w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

3. Instrukcje wypełniania dokumentów:

 • Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"
 • wersja Adobe Reader (.pdf),
 • Instrukcja wypełniania Sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"
 • wersja Adobe Reader (.pdf),
 • Informacja o możliwości załączania do wniosku o płatność w ramach działań inwestycyjnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dokumentów celnych potwierdzających dopuszczenie do obrotu zakupionych w krajach nienależących do Unii Europejskiej maszyn i urządzeń, tj. Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD zamiast atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności
 • wersja Adobe Reader (.pdf).
Ankieta monitorująca dla działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy nabywcy gospodarstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy nabywcy gospodarstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy nabywcy gospodarstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013

 • Plan Rozwoju Gospodarstwa dla działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2007-2013

 • Kalkulator Wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2004)

- otwórz (wersja PDF)

- otwórz (wersja do edycji)

 • Oświadczenie nabywcy/następcy prawnego o ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej,

- otwórz (wersja PDF)

- otwórz (wersja do edycji)

 • Oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez innego współposiadacza (nabywcę/następcę prawnego),

- otwórz (wersja PDF)

- otwórz (wersja do edycji)      

 • Oświadczenie dotyczące kwalifikacji zawodowych,

- otwórz (wersja PDF)

- otwórz (wersja do edycji)

 • Oświadczenie następcy prawnego beneficjenta,

- otwórz (wersja PDF)

- otwórz (wersja do edycji)

 • Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością (...),

- otwórz (wersja PDF)

- otwórz (wersja do edycji)

 • Oświadczenie nabywcy gospodarstwa beneficjenta/następcy prawnego beneficjenta, iż w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

- otwórz (wersja PDF)

- otwórz (wersja do edycji)

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy nabywcy gospodarstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 - otwórz

 • Instrukcja wypełniania "Planu Rozwoju Gospodarstwa" dla działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007-2013 przez nabywcę gospodarstwa/następcę prawnego beneficjenta - otwórz

Akty prawne

 Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

Uwaga
W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.