Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach dz 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" przeprowadzonego w 2013 roku  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach dz 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" przeprowadzonego w 2013 roku

Szanowni Państwo,

Od 27 marca 2013r. do 23 kwietnia 2013 r. można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje realizowane w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Był to piąty nabór wniosków w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193 poz. 1397, z późn. zm.).

Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poniżej).

Nabór wniosków dotyczył operacji planowanych do realizacji na terenie województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, które dysponują dostępnymi środkami w ramach przyznanych im limitów finansowych.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcją ich wypełniania (wersja PROW 121/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poniżej) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je było również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy należało wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na pozycję dotyczącą numeru identyfikacyjnego, a w przypadku jego braku na załącznik do wniosku, jakim jest wniosek o wpis do ewidencji producentów albo kopia uprzednio złożonego wniosku o wpis do ewidencji producentów. Niewypełnienie wskazanej pozycji albo niedołączenie do wniosku wskazanego załącznika skutkowało, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie od dnia 27 marca 2013r. do dnia 23 kwietnia 2013r., zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, ARiMR nie przyznał pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy mozna było złożyć w OR ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składać mozna było osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. W przypadku Lubuskiego OR wnioski przyjmowane były w siedzibie Biura Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106.

Wniosek o przyznanie pomocy mógł być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR (BP ARiMR), znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej OR ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem BP ARiMR, został przekazany niezwłocznie do właściwego OR ARiMR.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR, ARiMR wydało potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznawało się dzień, w którym nadano przesyłkę.

Wnioski o przyznanie pomocy mogły również składać osoby fizyczne planujące wspólny zakup nowych maszyn lub urządzeń. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składać można było w OR ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składać mozna było w tym OR ARiMR, na którego terenie położona jest największa część tych gospodarstw.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy, bez względu na to, czy wniosek składany był indywidualnie, czy przez osobę wspólnie wnioskującą.

Ustalenie kolejności przysługiwania pomocy w każdym województwie odbywa się według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w ww. rozporządzeniu, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Kolejność, o której mowa powyżej, jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku, gdy dany wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa wyżej, nie przyznaje się punktów.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w tym terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podał do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 15 ust. 1-9 ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie ARiMR- wykaz poniżej)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych":

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

a) Plan Rozwoju Gospodarstwa -Załącznik Nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy

b) Wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2004) - Załącznik Nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy

c) Oświadczenie Wnioskodawcy o ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej - Załącznik Nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy

d) Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę - Załącznik Nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

e) Oświadczenie Współposiadacza działki ewidencyjnej wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę - Załącznik Nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy:

f) Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji -Załącznik Nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:

g) Oświadczenie Właściciela albo Współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o wyrażeniu zgody na realizację operacji - Załącznik Nr 7 do wniosku o przyznanie pomocy: 

h) Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw, w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE, określonych w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 (tj. mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) - Załącznik Nr 8 do wniosku o przyznanie pomocy:

i) Wzór gwarancji - Załącznik Nr 9 do wniosku o przyznanie pomocy:

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz Planu Rozwoju Gospodarstwa w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy została doprecyzowana w zakresie konieczności precyzyjnego wypełniania zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, w przypadkach, gdy przedmiotem operacji jest np. zakup maszyn/ urządzeń (tj. należy uwzględniając wybraną ofertę podawać również markę, model/ typ, itd.).

4. Narzędzia pomocnicze

a) Zakres informacji wskazanych do zamieszczenia w zapytaniu ofertowym.

b) Ekspertyza (wyciąg dostosowany przez ARiMR dla potrzeb realizacji działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013) - luty 2007

oraz jej uzupełnienie:

- Ekspertyza - publikacja pt. "Zasady doboru maszyn rolniczych" - wydana w 2008 r. przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie stanowiąca uzupełnienie ww. ekspertyzy wydanej w lutym 2007 r.

- aktualizacja z 2014 roku Ekspertyzy wydanej przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (wcześniej: IBMER w Warszawie)  publikacja "Zasady doboru maszyn rolniczych". Aktualizacja ekspertyzy stanowi narzędzie pomocnicze stosowane w trakcie przeprowadzania oceny ekonomiczno-technicznej wniosku o przyznanie pomocy, w tym oceny racjonalności zakupu poszczególnych maszyn i urządzeń rolniczych w oparciu o najnowsze dane/mierniki/normatywy.

c) Jednolita metodyka wyceny używanego sprzętu, maszyn i urządzeń w ramach PROW 2007-2013 - otwórz

d) Przykładowy wzór UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA MASZYN, zawierający wskazanie zakresu informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowie zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi planującymi w ramach najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 złożyć wniosek dotyczący planowanego zakupu wyłącznie nowych maszyn i urządzeń celem ich wspólnego używania w ich gospodarstwach rolnych.

  otwórz

Udostępniony przez ARiMR szablon przykładowej UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA MASZYN nie stanowi obowiązującego wzoru. Wskazuje natomiast na zakres informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowach zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi planującymi w najbliższym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 złożyć wniosek dotyczący planowanego zakupu wyłącznie nowym maszyn i urządzeń, które stanowić będą przedmiot ich współwłasności, w celu ich  używania w posiadanych gospodarstwach rolnych.

Sposób i forma redakcji poszczególnych postanowień tego rodzaju umowy oraz sposób uregulowania szczegółowych kwestii, jakie powinna ona zawierać (zgodnie z §2 a pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) pozostają w gestii osób wspólnie wnioskujących, będących stronami tego rodzaju umowy.

5. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

1)  Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121  "Modernizacja gospodarstw rolnych" - otwórz;

  • załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz;
  • załącznik Nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - otwórz;
  • załącznik Nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - otwórz;
  • załącznik Nr 4 - Umowa wspólnego używania maszyn lub urządzeń, która na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które wspólnie wnioskowały o przyznanie pomocy (załącznik o treści indywidualnej, dołączany gdy umowę zawierają osoby wspólnie wnioskujące).

6. Ankieta monitorująca dla działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

7. Akty prawne

 Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

Uwaga
W przypadku Lubuskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Wsparcia Inwestycyjnego OR w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106.

Uwaga!

Wersja ujednolicona rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - otwórz 
Powyższa wersja jest wyłącznie materiałem pomocniczym, zawierającym wszystkie dotychczasowe zmiany (nowelizacje) pierwotnego tekstu rozporządzenia i przygotowana została w celu ułatwienia osobom zainteresowanym posługiwanie się tekstem rozporządzenia. Nie stanowi ona jednak oficjalnego tekstu jednolitego rozporządzenia tj. aktu normatywnego, na przepisy którego można się skutecznie powołać.

8. Zasady udzielania wsparcia

  • Broszura informacyjna - nabór wniosków w 2013 r. - otwórz 
  • Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 126, 226, 311, 312, 413 - 311, 413 - 312 PROW 2007-2013. - otwórz 
  • Jak rozliczyć inwestycje? - otwórz

9. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę prawnego beneficjanta albo nabywcę gospodarstwa beneficjenta albo jego części w ramach działania 121 "Modernizacja …" oraz informacje.

1. Formularz Wniosku następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

2. Załączniki do Wniosku następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"

a) Plan Rozwoju Gospodarstwa - Załącznik Nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader - otwórz; 

b) Wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2004) - Załącznik Nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

c) Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że w ramach studiów zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmowały treści związane z rolnictwem w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin - Załącznik Nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader - otwórz; 

d) Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę - Załącznik Nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader  - otwórz; 

e) Oświadczenie Współposiadacza działki ewidencyjnej wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę - Załącznik Nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader  - otwórz; 

f) Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji -Załącznik Nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader  - otwórz;  

g) Oświadczenie Właściciela albo Współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o wyrażeniu zgody na realizację operacji - Załącznik Nr 7 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader - otwórz; 

h) Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw, w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE, określonych w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 (tj. mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) - Załącznik Nr 8 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz;  

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

i) Oświadczenie następcy prawnego beneficjenta, o wstąpieniu w prawa i obowiązki beneficjenta:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

j) Oświadczenie osoby wspólnie wnioskującej o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa albo jego części jednego z beneficjentów:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader - otwórz;  

k) Wzór gwarancji - Załącznik Nr 9 do wniosku o przyznanie pomocy:

- wersja Microsoft Excel do edycji - otwórz; 

- wersja Adobe Reader  - otwórz; 


3.  Instrukcja wypełniania Wniosku następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla wersji wniosku PROW 121/13/02/N  otwórz.