Działania informacyjne i promocyjne

Celem działania "Działania informacyjne i promocyjne" w ramach PROW na lata 2007-2013 jest:

 • zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności,

 • pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności,

 • pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności,

 • wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

Działanie jest skierowane do grup producentów żywności wysokiej jakości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 99 poz. 830 z późn. zm.), systemami kwalifikującymi się do pomocy w ramach działania są:

 1. Systemy wspólnotowe:

 • System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków ochrony spożywczych;

 • System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) Nr 509 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami;

 • Produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.),

 1. Systemy krajowe:

 • produkty integrowanej produkcji w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.);

 • system "Jakość Tradycja".

Beneficjentami działania są grupy producentów mające dowolną formę prawną, które aby kwalifikować się do wsparcia w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" muszą:

 • skupiać podmioty gospodarcze, które aktywnie uczestniczące w ww. systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji co musi być potwierdzone przedstawieniem dokumentów potwierdzających, że grupa producentów, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej skupione w tej grupie producentów wytwarzają lub produkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskie produkty, których dotyczy działanie,

 • pochodzić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działać na podstawie stosownej umowy lub innego właściwego dokumentu określającego jej strukturę, cel i sposób działania.

Oznacza to, że beneficjentem działania mogą być już istniejące grupy producentów utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również grupy utworzone na potrzeby realizacji operacji objętej działaniem.

Realizację operacji w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" może polegać między innymi na:

 • organizacji oraz uczestnictwie w targach,

 • realizacji kampanii promocyjnych,

 • reklamie produktów i informowanie o ich cechach i właściwościach za pośrednictwem wybranych kanałów umożliwiających dotarcie do konsumenta.

Beneficjenci działania mogą uzyskać refundację 70% kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych na realizację operacji.

Zasady udzielenia pomocy oraz wykaz kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji zawarte są w rozporządzeniu wykonawczym dla działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (Dz.U. z 2009 r. Nr 99 poz. 830 z późn.zm.).

28 września 2009 r.  uruchomiono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 133 "Działania informacyjne i promocyjne". Wnioski należy składać w Centrali Agencji Rynku Rolnego. Informacje i wzory formularzy wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność jak również instrukcje ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej ARR oraz ARiMR. Nabór wniosków będzie trwał do momentu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na działania zgodnie z PROW 2007-2013 tj. kwoty 10.000.000 euro.

Dokumenty aplikacyjne - zobacz