Wzory sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji

Definicja okresu sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Oś priorytetowa 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej

Środek 1.1 - Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 1.3 - Inwestycje na statkach rybackich i selektywność - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 1.4 - Rybactwo przybrzeżne - pobierz  (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 1.5 - Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Oś priorytetowa 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

Środek 2.1 - Inwestycje w chów i hodowlę ryb - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 2.2 - Działania wodno-środowiskowe - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 2.4 - Rybołówstwo śródlądowe - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 2.5 - Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Oś priorytetowa 3 - Środki służące wspólnemu interesowi

Środek 3.1. Działania wspólne - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 3.5. Projekty pilotażowe - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Środek 3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)