Wzory biznes planów i studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013

1. Oś priorytetowa 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej

Biznes Plan Uproszczony - obowiązuje od 23.11.2009 r.

Uproszczony plan biznesowy operacji o której mowa w § 16 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osia priorytetową 1 -   środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawarta w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - obowiązkowy załącznik w przypadku operacji o wartości netto powyżej 500 000 zł (wersja z dnia 21.12.2011 r.) - pobierz

2. Oś priorytetowa 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury oraz Oś priorytetowa 3 - Środki służące wspólnemu interesowi

Biznes Plan Uproszczony - nowa wersja z dnia 01.12.2009 r.

Biznes Plan Szczegółowy - nowa wersja z dnia 01.12.2009 r.

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 -  nowa wersja z dnia 01.12.2009 r.