Prawa i obowiązki wnioskodawców - beneficjentów w trakcie kontroli na miejscu.

Kontrole przeprowadzane są na podstawie art. 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 147 poz. 1191. z późn. zm.).
Kontrole wykonywane są przez inspektorów terenowych Biur Kontroli na Miejscu z Oddziałów Regionalnych ARiMR.

 
Kontrole na miejscu mogą być realizowane na każdym etapie obsługi operacji:

 • po złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • w trakcie realizacji operacji,
 • po zakończeniu realizacji operacji,
 • po złożeniu wniosku o płatność,
 • w okresie związania celem, czyli 5 lat od otrzymania przez beneficjenta ostatniej płatności.


Celem przeprowadzanych kontroli na miejscu operacji realizowanych w ramach PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" jest:

 • weryfikacja zgodności informacji zawartych w dokumentach składanych przez wnioskodawców ze stanem faktycznym,
 • ocena prawidłowości i skuteczności realizacji operacji,
 • sprawdzenie, czy beneficjenci wywiązują się ze zobowiązań zawartych w umowach o dofinansowanie.


Typowanie poszczególnych spraw do kontroli na miejscu odbywa się w Departamencie Kontroli na Miejscu (DKM) ARiMR.
Typowania przeprowadzane są metodą analizy ryzyka jak i metodą losową. Zastosowana metodyka doboru zapewnia reprezentatywność próby i pozwala na wyłonienie operacji najbardziej narażonych na wystąpienie nieprawidłowości.


PRZEBIEG PROCESU KONTROLI NA MIEJSCU


1. Poinformowanie beneficjenta o kontroli na miejscu

Podmiot, u którego ma być przeprowadzona kontrola zawiadamia się o terminie oraz zakresie planowanej kontroli, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.
Kontrola może być również przeprowadzona przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli:

 • na wniosek podmiotu, u którego ma być przeprowadzona kontrola, lub 
 • jeżeli wymaga tego specyfika operacji, po uzyskaniu pisemnej zgody podmiotu,u którego ma być przeprowadzona kontrola.

2. Przeprowadzenie kontroli na miejscu


Kontrole na miejscu przeprowadzane są przez zespół kontrolny składający się co najmniej z dwóch inspektorów terenowych Biur Kontroli na Miejscu. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych inspektorzy muszą okazać upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz wylegitymować beneficjenta/osobę obecną podczas kontroli.


Zakres kontroli na miejscu obejmuje przeprowadzenie następujących czynności:

 • kontrolę dokumentacji w siedzibie beneficjenta lub w miejscu lokalizacji operacji (kontrolę posiadania przez beneficjenta dokumentacji np.: księgi stawowe, pozwolenie wodno-prawne, księgi produkcyjne, dokumenty magazynowe, faktury);
 • kontrolę miejsca lokalizacji operacji;
 • kontrolę zrealizowanych inwestycji zadeklarowanych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie w ramach danego środka;
 • pomiar stawów zadeklarowanych przez beneficjenta we wniosku w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe;
 • kontrolę realizacji wymogów zadeklarowanych przez beneficjenta we wniosku w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe;

Kontrola polega na:

 • weryfikacji zobowiązań beneficjenta wynikających z wniosku o dofinansowanie w ramach danego środka;
 • sporządzeniu Informacji pokontrolnej wraz z załącznikami;
 • wykonaniu fotografii celem udokumentowania przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz potwierdzenia spełnienia zobowiązań bądź udokumentowania nieprawidłowości;
 • pozostawieniu śladu rewizyjnego na dokumentacji podlegającej kontroli na miejscu (ostemplowanie i podpisanie dokumentów) w celu udokumentowania przeprowadzenia weryfikacji poszczególnych wymogów zadeklarowanych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie w ramach danego środka;
 • dokładny opis nieprawidłowości w przypadku, gdy zostaną stwierdzone przez inspektora terenowego;

Podczas kontroli na miejscu inspektorzy mogą poprosić o pisemne lub ustne informacje związane z przedmiotem kontroli.

Obecność beneficjenta lub osoby przez niego upoważnionej podczas kontroli jest niezbędna, ponieważ bez udziału beneficjenta lub osoby przez niego upoważnionej inspektor nie ma możliwości kontroli wymaganych dokumentów.

 
3. Wniesienie i przekazanie jednostce kontrolującej zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzonej podczas kontroli na miejscu


Beneficjent może wnieść zastrzeżenia do treści Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli beneficjent wnosi zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej, wówczas nie podpisuje dokumentu.

 


Jeżeli zastrzeżenia wpłyną po terminie 14 dni jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym beneficjenta.


Jeżeli zastrzeżenia wpłyną w terminie jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od ich otrzymania.

 
Jeżeli beneficjent nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze i jeden z nich przekazuje jednostce kontrolującej w terminie 14 dni od jej otrzymania.


W przypadku, gdy jednostka kontrolująca nie uwzględni zgłoszonych zastrzeżeń w całości lub w części odsyła do beneficjenta Informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach wraz z uzasadnieniem w celu jej podpisania.


Beneficjent po otrzymaniu Informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od jej otrzymania podpisuje ją i odsyła jeden egzemplarz jednostce kontrolującej lub nie podpisuje i odsyła jeden niepodpisany egzemplarz wraz uzasadnieniem odmowy podpisania.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń dwa niepodpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej z wniesionymi uwagami należy przekazać jednostce kontrolującej w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Wersja .pdf - pobierz

Autor: Departament Kontroli na Miejscu ARiMR