Środek 3.6 - Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE

Środek 3.6 Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich

od 2009-09-30 do 2011-03-07-
 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, pieczęć Agencji oraz podpis osoby przyjmującej wniosek.
 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Jeżeli wniosek został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

 

Środek 3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich

1. Zachowanie dziedzictwa historycznego;
2. Turystyka;
3. Cele naukowe i badawcze;
4. Szkolenia;
5. Działania kontrolne.

Kto może uzyskać pomoc finansową?

Pomoc na realizację operacji jest przyznawana podmiotom publicznym lub półpublicznym:

 • szkołom wyższym;
 • szkołom ponadgimnazjalnym;
 • jednostkom badawczo - rozwojowym;
 • Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom;
 • organizacjom producentów i ich związkom;
 • stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym;
 • urzędom obsługującym organy administracji publicznej;
 • muzeom.

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach środka modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich przyznawana jest w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 100% tych kosztów.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Pomoc finansowa jest przyznawana w przypadku, gdy statek rybacki został wykreślony z rejestru statków rybackich.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 28.06.2012  r.)

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz  (nowa wersja z dnia 28.06.2012 r.)

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach  PO RYBY 2007-2013 - pobierz  (nowa wersja z dnia 01.12.2009  r.)

Księga wizualizacji znaku  PO RYBY 2007-2013 - pobierz (wersja zatwierdzona czerwiec 2011)

Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczące znakowania materiałów informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 -  pobierz

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE (podstawowa)

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - wysokość korekt

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls  (nowa wersja z dnia 23.11.2011 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls  (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r. )

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r. )

Załącznik do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r. )

Wzory porozumień zawieranych pomiędzy ARiMR a beneficjentem będącym państwową jednostką budżetową.

 
Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik nr 1 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010  r.)

Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Aneksowanie umów o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 (23.11.2011 r.)  - pobierz

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - pobierz

Tabela zestawienie danych  wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji - pobierz

ODRĘBNA EWIDENCJA KSIĘGOWA – katalog problemów wynikających z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013.

Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  (wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)

Instrukcja do wniosku o płatność – pobierz (nowa wersja z dnia 23.01.2012 r.)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego/końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu  sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz

ma na celu stworzenie możliwości zmiany przeznaczenia statków rybackich na cele inne niż wykonywanie rybołówstwa morskiego, nieprzynoszące zysków. Środek dotyczy zmiany przeznaczenia statków rybackich na następujące cele: