Środek 3.5 - Projekty pilotażowe

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE

Środek 3.5 Projekty pilotażowe

od 2009-09-30 do 2011-03-07

od 2013-09-26 do 2013-10-09

 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, pieczęć Agencji oraz podpis osoby przyjmującej wniosek.
 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Jeżeli wniosek został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

 

Środek 3.5. Projekty pilotażowe

1. Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na środowisko:
2. Poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem;
3. Doskonalenie metod chowu i hodowli ryb oraz badań w zakresie rybactwa śródlądowego;
4. Poprawę stosowanych technologii w zakresie przetwórstwa ryb, w tym systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Kto może uzyskać pomoc finansową?

Pomoc na realizację operacji jest przyznawana:

 • szkołom wyższym kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego i prowadzącym badania z dziedziny rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego oraz w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych;
 • szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kształcenie zawodowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
 • jednostkom badawczo-rozwojowym realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
 • Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom prowadzącym badania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
  - organizacjom producentów i ich związkom;
 • stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
 • podmiotom wykonującym działalność w zakresie połowu ryb w wodach morskich i śródlądowych wodach powierzchniowych, chowu, hodowli, wprowadzania na rynek, obrotu, przetwarzania produktów rybnych oraz produkcji lub naprawy narzędzi połowowych;
 • podmiotom prowadzącym działalność około rybacką.


Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach środka Projekty pilotażowe przyznawana jest w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 100% tych kosztów, z wyłączeniem podmiotów wykonujących działalność w zakresie połowu ryb w wodach morskich i śródlądowych wodach powierzchniowych, chowu, hodowli, wprowadzania na rynek, obrotu, przetwarzania produktów rybnych oraz produkcji lub naprawy narzędzi połowowych, a także podmiotów prowadzącym działalność około rybacką, którym pomoc przyznaje się w wysokości do 60% tych kosztów.

Podsumowanie

1. Pomoc na realizację operacji w zakresie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na środowisko obejmuje w szczególności:

 • poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych;
 • redukcję zużycia energii przez statki rybackie;
 • ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach rybackich;
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych i przyczynianie się do walki ze zmianami klimatycznymi;
 • wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych;
 • ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych;
 • działania służące ochronie brzegów morskich.

2. Pomoc na realizację operacji w zakresie poprawy oraz opracowania alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem obejmuje w szczególności:

 • ustanowienie stref zakazu połowów, w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ograniczenia połowów;
 • eksperymentalne zarybianie.

Projekty pilotażowe wspierane przez EFR muszą być prawdziwie innowacyjne. Drobne techniczne usprawnienia dobrze znanych w UE technologii nie kwalifikują się do wsparcia.
Projekty pilotażowe zawsze powinny być przedmiotem stosownej analizy naukowej.
Wyniki i wypracowane technologie będą przedmiotem sprawozdań udostępnianych publicznie.
Projekty pilotażowe nie mają bezpośredniego komercyjnego charakteru. Wszelki zysk wygenerowany podczas wdrażania projektu pilotażowego jest odliczany od pomocy publicznej przyznanej na tę operację.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 28.06.2009  r.)

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz  (nowa wersja z dnia 28.06.2012 r.)

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach  PO RYBY 2007-2013 -  pobierz  (nowa wersja z dnia 01.12.2009  r.)

Księga wizualizacji znaku  PO RYBY 2007-2013 - pobierz (wersja zatwierdzona czerwiec 2011)

Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczące znakowania materiałów informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 -  pobierz

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE (podstawowa)

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - wysokość korekt

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls  (nowa wersja z dnia 23.11.2011 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls  (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r. )

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r. )

Załącznik do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r. )

Wzory porozumień zawieranych pomiędzy ARiMR a beneficjentem będącym państwową jednostką budżetową.

 
Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik nr 1 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010  r.)

Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Aneksowanie umów o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 (23.11.2011 r.)  - pobierz

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - pobierz.

Tabela zestawienie danych  wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji - pobierz.

ODRĘBNA EWIDENCJA KSIĘGOWA – katalog problemów wynikających z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013.

Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  ( wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)

Instrukcja do wniosku o płatność - pobierz ( nowa wersja z dnia 23.01.2012 r.)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego/końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu  sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz

ma na celu wsparcie dla sektora rybackiego w Polsce w zdobywaniu i rozpowszechnianiu nowej wiedzy technicznej i naukowej oraz jej sprawdzeniu w warunkach zbliżonych do realiów. Pomoc przyznawana jest na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu: