3.4 - Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE

Środek 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

od 2009-09-30 do 2011-03-07

od 2013-01-04 do 2013-01-17

-
 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, pieczęć Agencji oraz podpis osoby przyjmującej wniosek.
 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Jeżeli wniosek został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

 

Środek 3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

1. Opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych produktów rybnych;
2.  Organizowanie targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwo w tych targach lub wystawach;
3. Wspieranie wzrostu popytu na gatunki nie w pełni eksploatowane;
4. Opracowanie i przeprowadzenie badań rynku rybnego;
5. Prowadzenie doradztwa w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych;
6. Działania związane z certyfikacją produktów rybnych, znakowaniem produktów rybnych, pakowaniem produktów rybnych lub opakowaniami dla tych produktów oraz racjonalizacją lub standaryzacją nazw produktów rybnych.

Kto może uzyskać pomoc finansową?
 
Pomoc na realizację operacji jest przyznawana:

 • jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;
 • urzędowi obsługującemu ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
 • stowarzyszeniom , fundacjom, organizacjom pożytku publicznego oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
 • jednostkom badawczo -rozwojowym realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
 • Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom prowadzącym badania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
 • szkołom wyższym kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
 • podmiotom wykonującym działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzaniu na rynek, obrotu i przetwarzania produktów rybnych oraz podmiotom prowadzącym działalność okołorybacką;
 • organizacjom producentów i ich związkom;

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?
 
1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości do 100% tych kosztów, z wyłączeniem szkół wyższych kształcących w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, którym pomoc przyznaje się w wysokości do 60% tych kosztów.
2. Pomoc finansowa na realizację operacji w zakresie opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych produktów rybnych przyznawana jest do wysokości:

Zasięg operacji

Wysokość zwrotu

Zasięg lokalny (obejmujący obszar mniejszy niż obszar województwa)

do 50 000 zł

Zasięg województwa

do 100 000 zł

Zasięg krajowy

do 200 000 zł

Zasięg międzynarodowy

do 300 000 zł

3. W przypadku operacji, polegającej na opracowaniu i emisji reklamy o zasięgu krajowym albo międzynarodowym w środkach masowego przekazu, pomoc na realizację tej operacji przyznaje się do wysokości 1 500 000 zł.

Zakres pomocy

1. Pomoc na realizację operacji w zakresie opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych oraz organizowania targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwem w tych targach lub wystawach, obejmuje w szczególności:

 • usługi agencji reklamowych lub innych podmiotów w zakresie związanym z przygotowaniem i prowadzeniem kampanii promocyjnych,
 • zakup lub najem powierzchni reklamowych oraz tworzenie haseł reklamowych lub materiałów reklamowych na okres trwania kampanii promocyjnych,
 • publikacje niezbędne do osiągnięcia celu operacji,
 • najem budynków, lokali lub środków transportu, niezbędnych do przeprowadzenia kampanii promocyjnej, zorganizowania targów lub wystaw.


2. Pomoc na realizację operacji w zakresie opracowania i przeprowadzenia badań rynku rybnego obejmuje w szczególności operacje dotyczące badania lub oceny:

 • preferencji konsumenckich w zakresie spożycia produktów rybnych,
 • wpływu dostępności produktów rybnych na ich popyt,
 • sezonowości popytu na produkty rybne,
 • wpływu dochodów konsumentów i cen produktów rybnych na popyt tych produktów.


3.  Pomoc na realizację operacji w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych obejmuje w szczególności:

 • organizowanie szkoleń z zakresu nowoczesnych technik prezentacji produktów rybnych w sprzedaży hurtowej lub detalicznej,
 • organizowanie szkoleń z zakresu technik lub metod sprzedaży produktów rybnych wprowadzanych na rynek,
 • wdrażanie technologii handlu elektronicznego,
 • wdrażanie innych technologii informatycznych mających na celu upowszechnianie informacji technicznych lub handlowych dotyczących produktów rybnych.
Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 28.06.2012  r.)

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz  (nowa wersja z dnia 28.06.2012 r.)

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach  PO RYBY 2007-2013 -  pobierz  (nowa wersja z dnia 01.12.2009  r.)

Księga wizualizacji znaku  PO RYBY 2007-2013 - pobierz (wersja zatwierdzona czerwiec 2011)

Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczące znakowania materiałów informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 -  pobierz

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE (podstawowa)

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - wysokość korekt

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls  (nowa wersja z dnia 23.11.2011 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls  (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Wzory porozumień zawieranych pomiędzy ARiMR a beneficjentem będącym państwową jednostką budżetową.

 
Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik nr 1 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010  r.)

Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Aneksowanie umów o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 (23.11.2011 r.)  - pobierz

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - pobierz.

Tabela zestawienie danych  wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji - pobierz.

ODRĘBNA EWIDENCJA KSIĘGOWA – katalog problemów wynikających z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013.

Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  (wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)

Instrukcja do wniosku o płatność - pobierz ( nowa wersja z dnia 23.01.2012 r.)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego/końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu  sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz

ma na celu wspieranie działań służących wspólnemu interesowi, których celem jest realizacja polityki podniesienia jakości i wartości, rozwój nowych rynków zbytu produktów rybołówstwa i akwakultury oraz prowadzenie kampanii promocyjnych na rzecz tych produktów. Pomoc przyznawana jest na: