Środek 3.2. - Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE

Środek 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

od 2009-09-30 do 2011-03-07

od 2012-08-14 do 2012-08-27

od 2014-08-04 do 2014-08-06

 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, pieczęć Agencji oraz podpis osoby przyjmującej wniosek.
 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Jeżeli wniosek został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

 Środek 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

 1. Budowę lub instalację urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej.
 2. Rekultywację wód śródlądowych.
 3. Ochronę i zachowanie stanu środowiska naturalnego.

 

Kto może uzyskać pomoc finansową?

Pomoc na realizację operacji jest przyznawana:

1. Na budowę albo odbudowę, przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących oraz na adaptację, remont, wymianę, naprawę lub techniczne wyposażenie urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących, dokonaną w celu poprawy efektywności ich działania lub poprawy bezpieczeństwa wędrówki tych ryb:

 • posiadaczowi urządzenia wodnego lub jego części, uniemożliwiających albo wpływających niekorzystnie na efektywność lub bezpieczeństwo wędrówki ryb migrujących w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących;
 • jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej - jeżeli operacja dotyczy urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących;
 • uprawnionym do rybactwa.

2. Na budowę sztucznej rafy w polskich obszarach morskich:

 • jednostkom badawczo - rozwojowym;
 • Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom;
 • szkołom wyższym;
 • urzędom morskim;
 • organizacjom producentów zrzeszającym armatorów statków rybackich;
 • organizacjom międzybranżowym, o których mowa w przepisach o organizacji rynku rybnego;
 • stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym.

3. Na badania naukowe:

 • jednostkom badawczo - rozwojowym;
 • Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom;
 • szkołom wyższym.

4. Na renaturyzację i utrzymanie siedlisk, tarlisk i tras migracyjnych gatunków wędrownych ryb; na opracowanie i wdrożenie systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb oraz na ochronę i poprawę stanu środowiska w ramach sieci obszarów Natura 2000:

 • uprawnionym do rybactwa;
 • szkołom wyższym;
 • Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom;
 • jednostkom badawczo - rozwojowym;
 • jednostkom samorządu terytorialnego;
 • regionalnym zarządom gospodarki wodnej;
 • stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym.

5. Na zarybianie:

 • podmiotom prowadzącym zarybianie w polskich obszarach morskich zgodnie z przepisami o rybołówstwie.

6. Na sporządzanie, opiniowanie oraz zmianę operatów rybackich, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym:

 • uprawnionym do rybactwa;
 • jednostkom uprawnionym do opiniowania operatów rybackich.

 Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?
 
Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej jest przyznawana w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości do 100 % tych kosztów.
Pomoc przysługuje, jeżeli wartość netto operacji jest wyższa niż 10 000 zł.

Zakres pomocy

1. Pomoc na realizację operacji w zakresie budowy lub instalacji urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej obejmuje w szczególności:

 • budowę albo odbudowę, przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących;
 • adaptację, remont, wymianę, naprawę lub techniczne wyposażenie urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących, dokonaną w celu poprawy efektywności ich działania lub poprawy bezpieczeństwa wędrówki tych ryb;
 • budowę sztucznej rafy w polskich obszarach morskich, w tym: zakup lub budowę części składowych rafy; czyszczenie statków, które mają być zatopione jako część sztucznej rafy; transport części składowych rafy lub materiałów niezbędnych do jej budowy;
 • montaz, ustalanie położenia oraz zatapianie sztucznej rafy; urządzenia sygnalizujące i ochronne, w tym dla morskich obszarów chronionych;
 • badania naukowe poprzedzające realizację powyższych operacji.

2. Pomoc na realizację operacji w zakresie rekultywacji wód śródlądowych, obejmuje w szczególności:

 • renaturyzację i utrzymanie siedlisk, tarlisk i tras migracyjnych gatunków wędrownych ryb przez: rozbiórkę jazów i usuwanie innych budowli lub urządzeń stanowiących przeszkodę w wędrówce ryb migrujących; usuwanie betonowych lub kamiennych umocnień brzegowych; zmniejszenie kąta nachylenia stromych brzegów; tworzenie lub wspomaganie naturalnego powstawania meandrów;przyłączanie odciętych starorzeczy.
 • opracowanie i wdrożenie systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb;
 • zarybianie, w tym: nabycie organizmów wodnych lub ich produkcję; transport organizmów wodnych do miejsca, w którym zostaną wypuszczone;
 • badania naukowe w powyższym zakresie.

3.  Pomoc na realizację operacji w zakresie ochrony i zachowania stanu środowiska naturalnego obejmuje w szczególności:

 • ochronę i poprawę stanu środowiska w ramach sieci obszarów Natura 2000, w przypadkach gdy wiąże się to z działalnością połowową, przez: finansowanie kosztów dostosowania działalności połowowej do wymogów ochrony obszaru Natura 2000; opracowanie planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000;
 • wdrażanie działań określonych w planach, związanych z utrzymaniem siedlisk gatunków poławianych ryb, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej;
 • opracowanie i wdrażanie planów zarządzania dla gatunków poławianych ryb, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej;
 • badania naukowe w zakresie monitorowania i obserwacji gatunków i siedlisk ryb usytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • opracowanie i wdrożenie systemów służących ostrzeganiu przed zjawiskami przyrodniczymi o negatywnych skutkach dla rybactwa;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz zmianę operatów rybackich w celu dostosowania zasad prowadzenia gospodarki rybackiej do założeń, strategii, polityki, planów lub programów w dziedzinie rybactwa śródlądowego, w tym programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, opracowanych przez organy administracji publicznej.
Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 28.06.2012 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz  (nowa wersja z dnia 28.06.2012 r.)

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach  PO RYBY 2007-2013 -  pobierz  (nowa wersja z dnia 01.12.2009  r.)

Księga wizualizacji znaku  PO RYBY 2007-2013 - pobierz (wersja zatwierdzona czerwiec 2011)

Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczące znakowania materiałów informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 -  pobierz

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE (podstawowa)

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - wysokość korekt

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls  (nowa wersja z dnia 23.11.2011 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls  (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r. )

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r. )

Załącznik do umowy o dofinansowanie

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dochodów

pobierz plik.xls (nowa wersja z dnia 10.08.2010 r. )

Wzory porozumień zawieranych pomiędzy ARiMR a beneficjentem będącym państwową jednostką budżetową.

 
Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik nr 1 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych po wejściu w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010  r.)

Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3 zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Wzór porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Załącznik do porozumienia dla operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 3, których realizacja rozpoczęła się (zrealizowanych w części) przed wejściem w życie rozporządzenia do osi priorytetowej 3.

pobierz plik.doc (wersja z dnia 24.06.2010 r.)

Aneksowanie umów o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 (23.11.2011 r.)  - pobierz

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - pobierz

Tabela zestawienie danych  wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji - pobierz

ODRĘBNA EWIDENCJA KSIĘGOWA – katalog problemów wynikających z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013.

Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  ( wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)

Instrukcja do wniosku o płatność - pobierz ( nowa wersja z dnia 23.01.2012 r.)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego/końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu  sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz

ma na celu wspieranie działań służących wspólnemu interesowi, których celem jest ochrona i rozwój fauny i flory wodnej, a zarazem wsparcie stanu środowiska wodnego. Pomoc przyznawana jest na: