Środek 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE

Środek 2.5 Inwestycje w zakresie

przetwórstwa i obrotu

od 2009-09-07 do 2010-05-24

od 2010-06-25 do 2010-07-09

od 2012-07-25 do 2012-08-23

od 2013-08-09 do 2013-08-16

od 2013-09-16 do 2013-09-30

od 2014-03-10 do 2014-03-14

od 2014-10-13 do 2014-10-17

 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, pieczęć Agencji oraz podpis osoby przyjmującej wniosek.
 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Jeżeli wniosek został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

Środek 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - pomoc może być przyznana na  realizację operacji dotyczących:
1. Wzrostu potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami
2. Zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami na środowisko:
3. Poprawy jakości i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów rybnych:
4. Utrzymania lub wzrostu poziomu zatrudnienia.

Kto może uzyskać pomoc finansową?

Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo (osoba fizyczna lub firma) w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa, w którym jest zatrudnionych mniej niż 750 pracowników lub, którego obrót jest mniejszy niż równowartość w złotych 200 milionów euro rocznie.

W przypadku, gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej pomoc mogą uzyskać wszyscy wspólnicy łącznie albo jeden ze wspólników, jeśli pozostali wspólnicy wyrazili zgodę w formie pisemnej.

Pomoc nie obejmuje:

 • Operacji dotyczących handlu detalicznego, o którym mowa w art. 35 ust 6 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.
 • Działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753).
 • Operacji dotyczących budowy nowych zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub zakładów zajmujących się obrotami tymi produktami, z wyjątkiem operacji dotyczących budowy nowych zakładów w celu dywersyfikacji prowadzonej dotychczas działalności w zakresie rybołówstwa morskiego, rybołówstwa śródladowego, przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu produktami rybnymi. 


Jaki jest zakres pomocy finansowej?

Pomoc w ramach środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu przyznaje się na następujące operacje z uwzględnieniem podziału na cele operacji:

1. Wzrost potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami

 • zakup, budowa, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub remont budynków i budowli bezpośrednio związanych z procesami przetwórstwa produktów rybnych lub obrót tymi produktami;
 • budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont infrastruktury zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrót tymi produktami;
 • zakup lub wymiana urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybnych lub obrotem tymi produktami;
 • budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont zaplecza socjalnego dla pracowników zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrót tymi produktami;
 • zakup środków transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych obrotu tymi produktami oraz środków transportu zewnętrznego;
 • wyposażenie zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami w urządzenia lub technologie poprawiające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • budowa, modernizacja lub inwestycje w wyposażenie przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu produkty rybne.

2. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami na środowisko:

 • zakup, budowę, odbudowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację, remont, wymianę i naprawę urządzeń redukujących negatywne oddziaływanie na środowisko;
 • budowę i modernizację oczyszczalni ścieków;
 • zastosowanie technik lub technologii przetwarzania odpadów z produktów rybnych w celu wprowadzania do obrotu;
 • wprowadzanie innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych oraz rozwiązań technicznych:
 • inwestycje w alternatywne źródła energii, gdy wartość inwestycji energetycznej jest mniejsza niż 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych operacji, a maksymalna wielkość energii, jaka może być wytworzona w pierwszym i każdym kolejnym roku w okresie 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji operacji, będzie nie większa niż zapotrzebowanie w każdym kolejnym roku, podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 30 ust. 2 pkt 1 lub 2, na energię niezbędną do prowadzenia tego przedsiębiorstwa.

3. Poprawa jakości i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów rybnych:

 • poprawę jakości zdrowotnej produktów wymaganej na podstawie przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • wdrożenie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) lub dobrej praktyki higienicznej (GHP), o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • uzyskanie certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego, że produkty rybne posiadają szczególną jakość lub pochodzenie;
 • otrzymanie produktu rybnego o zwiększonej wartości dodanej.

4. Utrzymania lub wzrostu poziomu zatrudnienia.


Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?

Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • do 60% tych kosztów - w przypadku operacji realizowanej przez podmiot prowadzący mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwo tj. takie, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro
 • do 30% tych kosztów w przypadku operacji realizowanej przez podmiot nieobjęty żadną z w/w kategorii i zatrudniający mniej niż 750 pracowników lub posiadający obrót mniejszy niż 200 mln euro.

 Pomoc na realizacje operacji przyznaje się do wysokości limitu dostępnych środków finansowych, nie więcej jednak niż 10 000 000 zł na jednego beneficjenta w ramach jednego naboru wniosków.

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Realizowane operacje powinny:

Przyczynić się do powstania trwałych korzyści gospodarczych.

Trwałe korzyści gospodarcze powstają, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany.
Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie:

Być zrealizowane z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych.

Zapewnienie należytych gwarancji technicznych operacji stwierdza się na podstawie załączonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentów (w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji):

 • pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia o których mowa w przepisach prawa budowlanego,
 • pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego.

Zapewnić gospodarczą trwałość.

Gospodarcza trwałość jest spełniona, gdy założono przynajmniej: 10-letni okres użytkowania budynków lub budowli bezpośrednio związanych z przetwórstwem produktów rybnych i obrotem tymi produktami oraz 5-letni okres prawidłowego działania urządzeń lub innego wyposażenie technicznego.

Nie wpływać negatywnie na środowisko.

Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ochronie środowiska.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 09.07.2012 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz (nowa wersja z dnia 02.08.2013 r.)

Stanowisko Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR z dnia 2 sierpnia 2013 roku przekazane do Dyrektorów Oddziałów Regionalnych ARiMR, w sprawie odpisów z ksiąg wieczystych, postępowania z dokumentami finansowym załączonymi do Wniosku o dofinansowanie oraz udzielania zaliczek dla kosztów poniesionych do dnia złożenia wniosku - pobierz (.pdf)

Biznes Plan Uproszczony - pobierz  (nowa wersja z dnia 01.12.2009  r.)

Biznes Plan Szczegółowy - pobierz  (nowa wersja z dnia 01.12.2009 r.)

Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013 - pobierz (wersja zatwierdzona czerwiec 2011)

Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczące znakowania materiałów informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 -  pobierz

Wytyczne dotyczące sporządzania notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"-pobierz (wersja z dnia 29.06.2010 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE (podstawowa) w zakresie środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu.

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji zrealizowanych przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. w ramach środka:

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji rozpoczętych przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. w ramach środka:

pobierz plik (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013r.)

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"-pobierz

Tabela zestawienie danych  wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji - pobierz

ODRĘBNA EWIDENCJA KSIĘGOWA – katalog problemów wynikających z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013.

Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  ( wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)

Instrukcja do wniosku o płatność - pobierz (nowa wersja z dnia 22.10.2013 r.)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego/końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz