Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE
Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe

od 2009-09-07 do 2010-05-24
od 2010-06-25 do 2010-07-23
od 2011-02-11 do 2011-02-25
od 2011-07-15 do 2011-07-29
od 2011-12-27 do 2012-01-10
od 2013-01-29 do 2013-02-11

-
 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obwodu rybackiego, w którym będzie realizowana operacja.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, pieczęć Agencji oraz podpis osoby przyjmującej wniosek.
 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Jeżeli wniosek został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

Środek 2.4. Rybołówstwo śródlądowe ma na celu wsparcie rybołówstwa śródlądowego poprzez połowy prowadzone w celach zarobkowych przy użyciu sprzętu pływającego służącego do połowu wyłącznie w wodach śródlądowych.

Kto może uzyskać pomoc finansową?


Uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.


Jakie koszty mogą podlegać refundacji?


Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:

 • modernizacji łodzi w celu poprawy bezpieczeństwa oraz jakości produktów rybnych, w tym wymiany silnika,
 • zakupu, budowy, przebudowy, remontu obiektów budowlanych lub urządzeń służących do wyładunku i przechowywania produktów rybnych, naprawy sprzętu pływającego, sprzętu rybackiego,
 • remontu magazynów sprzętu rybackiego, zaplecza socjalnego dla osób pracujących w miejscu wyładunku i przystaniach, nabrzeża lub miejsca postoju sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, dróg oraz innej infrastruktury technicznej na obszarze miejsca wyładunku lub przystani,
 • budowy obiektów służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów,
 • poprawy warunków wstępnego przetwarzania, wyładunku, przewożenia, pakowania lub przechowywania produktów rybnych w miejscach wyładunku i przystaniach.

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych:

 • do 40 % kosztów tych kosztów w przypadku inwestycji dotyczących sprzętu pływającego.
 • do 60 % kosztów tych kosztów, w przypadku inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa, higieny i jakości produktów rybnych, zmniejszenie negatywnego lub zwiększenie pozytywnego wpływu na środowisko, miejsc wyładunku i przystani.

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Pomoc na realizację operacji w ramach środka rybołówstwo śródladowe przysługuje, jeżeli wartość netto operacji jest wyższa od 10 000 zł.

Realizowane operacje powinny:

Przyczynić się do powstania trwałych korzyści gospodarczych.

Trwałe korzyści gospodarcze powstają, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której dotyczy operacja.

Trwałe korzyści gospodarcze stwierdza się na podstawie:


Spełniać należyte gwarancje techniczne.


Zapewnienie należytych gwarancji technicznych operacji stwierdza się na podstawie załączonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentów (w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji):

 • pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia o których mowa w przepisach prawa budowlanego,
 • pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego.


W przypadku braku powyższych pozwoleń lub zgłoszeń stwierdzenie należytych gwarancji technicznych dokonuje się na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności projektu. Natomiast wymagane przedmiotowe pozwolenia lub zgłoszenia beneficjent jest zobligowany przedstawić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność (w operacjach wieloetapowych jest to pierwszy wniosek o płatność). W sytuacji złożenia studium wykonalności projektu plan biznesowy operacji nie jest wymagany.

Zapewnić gospodarczą trwałość.


Gospodarcza trwałość jest spełniona, gdy założono przynajmniej: 10-letni okres użytkowania budynków lub budowli bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa śródlądowego oraz 5-letni okres eksploatacji zmodernizowanego sprzętu pływającego służącego do połowu ryb lub użytkowania narzędzi i urządzeń bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa śródlądowego.


Nie wpływać negatywnie na środowisko.

Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ochronie środowiska.

  

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 09.07.2012 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz (nowa wersja z dnia 09.07.2012 r.)

Biznes Plan Uproszczony - pobierz  (nowa wersja z dnia 01.12.2009  r.)


Biznes Plan Szczegółowy - pobierz  (nowa wersja z dnia 01.12.2009 r.)

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach  PO RYBY 2007-2013 -  pobierz  (nowa wersja z dnia 01.12.2009  r.)

Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013 - pobierz (wersja zatwierdzona czerwiec 2011)

Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczące znakowania materiałów informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 - pobierz

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE ( podstawowa) w zakresie środka 2.4. Rybołowstwo śródlądowe

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji zrealizowanych przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. w ramach środka:

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji rozpoczętych przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. w ramach środka:

pobierz plik .doc - (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013r.)

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - pobierz

Tabela zestawienie danych  wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji - pobierz

ODRĘBNA EWIDENCJA KSIĘGOWA – katalog problemów wynikających z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013.

Wytyczne dotyczące sporządzania notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - pobierz (wersja z dnia 29.06.2010 r.)

Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  ( wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)

Instrukcja do wniosku o płatność - pobierz (nowa wersja z dnia 22.10.2013 r.)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego/końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz