Środek 2.2 Działania wodno-środowiskowe.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE
Środek 2.2 Działania wodno-środowiskowe.

od 2009-09-07 do 2010-05-24

od 2012-07-25 do 2012-08-23

od 2012-09-12 do 2012-09-25

od 2013-03-05 do 2013-03-18

-
 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji włąciwego ze względu na miejsce położenia obiektu chowu lub hodowli, w którym bedzie realizowana operacja.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, pieczęć Agencji oraz podpis osoby przyjmującej wniosek.
 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Jeżeli wniosek został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

Środek 2.2 Działania wodno - środowiskowe ma na celu zrekompensowanie producentom wykorzystywanie tradycyjnych metod produkcji wspomagających ochronę i poprawę stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności. Celem jest również promocja ekologicznych praktyk produkcyjnych w polskim sektorze akwakultury.

Kto może uzyskać pomoc finansową ?

Posiadacz obiektu chowu i hodowli ryb. W przypadku, gdy obiekt chowu lub hodowli jest przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego wyrazili zgodę, w formie pisemnej, pozostali współposiadacze.

 
Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej ?

Pomoc na realizację środka działania wodno-środowiskowe przyznaje się na operację w zakresie:

1) wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

2) ochrony zasobów genetycznych ryb.


W zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb pomoc przyznaje się w formie rekompensaty wypłacanej jednorazowo za cały okres realizacji zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej w ramach, co najmniej jednego z dwóch pakietów:

PAKIET 1 - gdy beneficjent wypełni łącznie wszystkie poniższe wymogi:

 1. roczny przyrost poniżej 1500 kg/ha powierzchni ewidencyjnej dla stawów typu karpiowego, natomiast w przypadku chowu i hodowli ryb łososiowatych, gdy ilość i rodzaj substancji zawartych w wodzie poprodukcyjnej odprowadzanej z obiektów chowu lub hodowli ryb nie przekroczy wartości określonych w przepisach w sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub nie pogorszy istniejącego stanu wód, do których jest wprowadzana;
 2. prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu produkcji obejmującej księgi stawowe;
 3. bieżąca konserwacja rowów (doprowadzalników i odprowadzalników, rowów opaskowych), w sposób określony w pozwoleniu wodnoprawnym;
 4. wykaszanie nie mniej niż 1/3 powierzchni koron grobli.

Księga stawowa powinna zawierać poniższe elementy:

 1. nazwę stawu i jego powierzchnię ewidencyjną;
 2. dane dotyczące obsady - datę obsady, gatunek ryb, wiek ryb, ilość wpuszczonych ryb (liczba w sztukach i masa w kilogramach), średnią jednostkową masę w dniu obsady, pochodzenie obsady (numer stawu, jeżeli produkcja własna lub informacja o pochodzeniu obsady);
 3. dane dotyczące odłowu - datę odłowu, gatunek ryb, wiek ryb, ilość odłowionych ryb (liczba w sztukach i masa w kilogramach), średnią masę jednostkową w dniu odłowu, informację,  gdzie obsada została przeniesiona (numer stawu lub informacja, że obsada została sprzedana);
 4. rodzaje i ilość pasz;
 5. wielkość powierzchni, którą nawieziono obornikiem, i ilość użytego obornika;
 6. wielkość powierzchni, którą nawieziono nawozami organicznymi i ich sumaryczna ilość, jaka została zużyta;
 7. wielkość powierzchni, którą nawieziono NPK (azotem, fosforem, potasem), i ilość czystego składnika,  jaka została zużyta;
 8. wyliczony przyrost jednostkowy, przyrost gospodarczy brutto,  przyrost gospodarczy z paszy,  przyrost gospodarczy netto;
 9. przeżywalność (współczynnik przeżywalności) obsady obiektu chowu lub hodowli;
 10. ilość zastosowanego wapna, soli potasowej lub innych substancji o podobnym działaniu (sumarycznie dla każdej z substancji);
 11. wykaszanie roślinności - datę, szacunkową powierzchnię wykoszoną.

Definicje:

Przeżywalność (współczynnik przeżywalności) - iloraz liczby ryb odłowionych i obsadzonych.
Przyrost jednostkowy - różnica pomiędzy średnią masą jednostkową ryby odłowionej i wpuszczonej do danego stawu.
Przyrost gospodarczy (całkowity) brutto - całkowita masa odłowionych ryb pomniejszona o masę wpuszczonej do danego stawu.
Przyrost gospodarczy z paszy - zwiększenie masy ryb uzyskane w określonym czasie w wyniku karmienia paszą.
Przyrost gospodarczy netto - zwiększenie masy ryb uzyskane w określonym czasie wyłącznie z pokarmu naturalnego, wytworzonego w danym zbiorniku.

Stawka rekompensaty w ramach Pakietu I wynosi 360 zł/ha/rok powierzchni ewidencyjnej gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.

PAKIET 2 - w przypadku, gdy beneficjent wypełnia co najmniej jeden z poniższych wymogów:

Wymóg

Nazwa wymogu

Stawka

rekompensaty

na 1 ha/rok.

Rodzaj powierzchni, której dotyczy rekompensata.

2.1

utrzymanie powierzchni zarośniętej roślinnością wynurzona na niezmienionym poziomie - 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, na której beneficjent utrzymuje powierzchnie zarośniętą roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie(przy 3 % tolerancji tej powierzchni)

160

Powierzchnia stawów wraz z groblami, na której beneficjent utrzymuje powierzchnie zarośniętą roślinnością wynurzona

2.2

produkcja dodatkowych cennych rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1 % masy rocznej produkcji - 300 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, w których są produkowane dodatkowe cenne rodzime gatunki ryb.

300

Powierzchnia stawów wraz z groblami, w których produkowane są dodatkowe cenne rodzime gatunki ryb.

2.3

wapnowanie wapnem tlenkowym w ilości co najmniej 0,5 t/ha - 160 zł powierzchni stawów wraz z groblami, które są wapnowane.

160

Powierzchnia stawów wraz z groblami, które są wapnowane.

2.4

przestrzeganie zasady "stałych nurtów", przez co rozumie się prowadzenie chowu i hodowli ryb na tych samych stawach na tym samym etapie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Nurt rozpoczyna się od przepadki II i kończy na stawie towarowym (z pominięciem tarlisk i przesadek I oraz magazynów) -300 zł powierzchni stawów wraz z groblami, w których jest przestrzegana zasada "stałych nurtów".

300

Powierzchnia stawów wraz z groblami, w których przestrzegana jest zasada „stałych nurtów”.

2.5

przestrzegania zasady niemieszania obsad , poprzez wprowadzenie do stawu ryb pochodzących od tego samego producenta lub własnych pochodzących z tego samego obiektu chowu lub hodowli - 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, w których jest przestrzegana zasada niemieszania obsad; powierzchnia ta nie może być jednocześnie zgłoszona do zasady "stałych nurtów".

160

Powierzchnia stawów wraz z groblami na których przestrzegana jest zasada niemieszania obsad.

2.6

utrzymanie i udostępnianie ścieżek edukacyjnych nie krótszych niż 2 tys. m, zawierających co najmniej 5 przystanków edukacyjnych - 1000zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem, nie więcej niż 10 000 zł.

1000

Powierzchnia obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.

2.7

utrzymanie wysp, skarp, grobli wraz z ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zielona, krzewami lub drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk - 130 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem.

130

Powierzchnia obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.

2.8

położenie stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) lub obszarze objętym inna formą ochrony przyrody

600

Powierzchnia obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych objętej forma ochrony przyrody, o której mowa w wymogu.

2.9

brak zalewu stawów, z których dokonano odłowu ryb przez miesiąc w okresie od dnia 15 lipca do dnia 15 września - 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, które nie zostały zalane.

160

Powierzchnia stawu/ów wraz z groblą/ami które nie zostały zalane.

2.10

utrzymanie co najmniej 1 stawu napełnionego wodą przez cały rok - 160 zł/ha powierzchni stawu wraz z groblami napełnionego przez cały rok kalendarzowy.

160

Powierzchnia stawu/ów wraz z groblą/ami które są zalane przez cały rok kalendarzowy.

2.11

racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych - wtórny obieg wody - 250 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, na której funkcjonuje wtórny obieg wody, nie więcej niż 5000 zł.

250

Powierzchnia stawów wraz z groblami, na której funkcjonuje wtórny obieg wody.

2.12

stosowanie zaawansowanych technik odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli ( w tym filtrów, biofiltrów, napowietrzania, mikrosit lub lagun) - 2000 zł/ha powierzchni ewidencyjnej obiektu chowu lub hodowli, na której są stosowane zaawansowane techniki oczyszczania wód odprowadzanych z tych obiektów, nie więcej niż 2 000 zł.

2000

Powierzchnia ewidencyjna obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, na której stosowane są zaawansowane techniki oczyszczania wód odprowadzanych z tych obiektów.

2.13

posiadanie niezależnego systemu rozprowadzania wody w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych - 100 zł/ha powierzchni stawu wraz z groblami na której funkcjonuje taki system.

100

Powierzchnia ewidencyjna obiektu chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, na której funkcjonuje niezależny system rozprowadzania wody.

 

W zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb pomoc przyznaje się na:

 • utrzymanie stad zarodowych talarków dziko żyjących populacji ryb z gatunków wykorzystywanych w gospodarce rybackiej, liczących od 200 do 500 osobników w obiekcie chowu i hodowli,  oraz zachowaniu oryginalnych czystych linii genotypów ryb, hodowlanych, jako żywego banku genów;
 • konserwację i przetrzymywanie materiału biologicznego pochodzącego od ryb;
 • prowadzenie badań genetycznych ryb.

Ochronie zasobów genetycznych ryb podlegają następujące gatunki:

 1. karp linii: gołyska nr 2 (landecka), gołyska nr 3 (ochabska), gołyska nr 6, knyszyńska K, starzawska St, węgierska W, węgierska 7, węgierska 8, węgierska 0, węgierska T, francuska F, jugosłowiańska J, ukraińska Ur i Up, litewska B i BVP, izraelska Dor -70, niemiecka N, jaktorowska JK, sobieszyńska S, zatorska Z;
 2. pstrąg tęczowy: szczep wiosenny i jesienny tarła linii "Rutki";
 3. łosoś atlantycki;
 4. jesiotr ostronosy;
 5. troć: wiślana letnia, wiślana  zimowa, jeziorowa;
 6. sieja: wędrowna, (pomorska), szlachetna (jeziorowa);
 7. lipień;
 8. głowacica;
 9. certa.

Zobowiązania oraz wysokość stawek rekompensaty w zakresie ochrony zasobów genetycznych:

1) utrzymywanie jednego tarlaka lub selekta w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych - 40 zł na dany rok kalendarzowy;
2) jednorazowe znakowanie ryby w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych - 5 zł;
3) pobranie porcji nasienia o objętości 12,5 mikrolitra od ryb łososiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym - 3,5 zł;
4) pobranie porcji nasienia o objętości 70 mikrolitrów od ryb karpiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym - 21 zł;
5) przeprowadzenie, nie częściej niż raz na trzy pokolenia w obrębie tego samego stada, testu genetycznego jednego tarlaka lub selekta - 200 zł.

Wysokość pomocy na realizację zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb nie może przekroczyć kwoty obliczonej zgodnie ze wzorem:


P ≤ 4000 zł × ha × H × 5


gdzie:

P - oznacza wysokość pomocy za realizowanie przez 5 lat zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych
ryb,
ha - oznacza powierzchnię ewidencyjną wyrażoną w hektarach,
H - oznacza współczynnik zagęszczenia ryb w stadzie podlegającym ochronie w zakresie zasobów genetycznych na 1 ha powierzchni obiektu chowu lub hodowli, przy czym:

a) H = 1 - w przypadku gdy w obiekcie chowu lub hodowli w stadzie ryb podlegającym ochronie w zakresie zasobów genetycznych są utrzymywane tarlaki lub selekty w obsadach wynoszących do 500 sztuk/ha,
 
               zagęszczenie ryb w stadzie, które podlega ochronie w zakresie zasobów genetycznych
b) H = ———————————————————————————————————————————————————                                                                                 500

- w przypadku gdy w obiekcie chowu lub hodowli w stadzie ryb podlegającym ochronie w zakresie zasobów genetycznych są utrzymywane tarlaki lub selekty w obsadach przekraczających 500 sztuk/ha.

 

Jakie wymagania trzeba spełnić ?

W zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb warunkiem przyznania pomocy jest:

 • posiadanie obiektu chowu lub hodowli o powierzchni ewidencyjnej, co najmniej 1 ha lub w przypadku ryb łososiowatych - o produkcji rocznej nie mniejszej niż 5 ton;
 • zobowiązanie do realizacji operacji w całym obiekcie chowu lub  hodowli lub co najmniej na jednym stawie, przy jednoczesnym stosowaniu podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej w całym obiekcie.

Przez podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej rozumie się:

 1. prowadzenie wewnętrznej dokumentacji chowu lub hodowli ryb zawierającej daty obsad, odłowów, zestawienia masy ryb obsadzonych i odłowionych oraz ilości i rodzaju skarmianej paszy ( księgi stawowe);
 2. terminowa realizacji, określonych w przepisach o statystyce publicznej, obowiązków statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni wierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli (m.in. RRW-22);
 3. posiadanie:
   
  a. aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego,
  b. weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,
  c. dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb, obejmującego zagadnienia dotyczące:
 • tego dobrostanu, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów jego obniżenia, wpływu jakości wody na ten dobrostan, wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego oraz przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb,
 • warunków sprzedaży żywych ryb,
 • metod humanitarnego uśmiercania ryb.


W zakresie ochrony zasobów genetycznych warunkiem przyznania pomocy jest:

 • zobowiązanie się wnioskodawcy do realizacji operacji co najmniej na jednym stawie lub obiekcie chowu lub hodowli, przy jednoczesnym stosowaniu podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej w całym obiekcie.
 • uzyskanie pozytywnej opinii w odniesieniu do celu, zakresu i warunków realizacji operacji, wystawionej przez instytut naukowo-badawczy prowadzący badania w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest instytut naukowo-badawczy prowadzący badania w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb przedmiotowa opinia nie jest wymagana.

Zwroty środków współfinansowania krajowego oraz środków współfinansowania unijnego  w ramach rozliczania operacji realizowanych ze środków PO RYBY 2007-2013 należy dokonywać na jeden wspólny rachunek bankowy ARiMR prowadzony przez NBP O/O Warszawa nr 55 1010 1010 0088 2014 9740 0000.

 

Pliki do pobrania:

Wzór wyciągu z księgi stawowej wraz z instrukcją wypełniania oraz inne dokumenty pomocne do potwierdzenia wypełniania wymogów w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe. Uwaga - złożenie dokumentów w prezentowanej formie jest dobrowolne.

Wyciąg z księgi stawowej i inne dokumenty (aktualizacja w dniu 24.02.2014)- pobierz plik .xls

Instrukcja wypełniania wyciągu z księgi stawowej (aktualizacja w dniu 24.02.2014) - pobierz plik .pdf

Wniosek o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 01.03.2013 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz (nowa wersja z dnia 09.07.2012 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie "Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb" oraz "Ochrony zasobów genetycznych"
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 19.04.2013
załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - dla operacji w zakresie "Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb"

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 17.07.2012

załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - dla operacji w zakresie "Ochrony zasobów genetycznych ryb"

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 17.07.2012

WZÓR ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie "Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb"
pobierz plik.doc - wersja z 31.07.2012

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011


WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji zrealizowanych w całości przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - w ramach środka  2.2. Działania wodno-środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb:

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE operacji, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - w ramach środka 2.2. Działania wodno-środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb:

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc - nowa wersja z dnia 05.04.2011

Wniosek o płatność w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb realizowanego w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" - pobierz plik (xls)   -  wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.

Instrukcja do wniosku o płatność w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" - pobierz - nowa wersja z dnia 09.07.2010 r.

Wniosek o płatność w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb realizowanego w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" - pobierz plik (xls) -  wersja obowiązująca od  dnia 09.05.2014 r.

Instrukcja do wniosku o płatność w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" - pobierz nowa wersja z dnia 23.01.2012 r.


Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego/końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Podręcznik beneficjenta w ramach środka 2.2 Działania wodno - środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli - pobierz - wersja z dnia 23.10.2009 r.

Opracowanie szczegółowych założeń programu działań wodno-środowiskowych w gospodarce rybackiej (Warszawa, czerwiec 2008) - pobierz.

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz