Środek 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE
Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowle ryb

od 2009-09-07 do 2010-05-24

od 2012-06-08 do 2012-06-21

od 2013-02-01 do 2013-02-14

od 2013-08-09 do 2013-08-22

-

 • Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu chowu lub hodowli, w którym będzie realizowana operacja.
 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, pieczęć Agencji oraz podpis osoby przyjmującej wniosek.
 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Jeżeli wniosek został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb ma na celu modernizację istniejących obiektów chowu i hodowli w celu podniesienia ich konkurencyjności na rynku oraz dostosowania ich możliwości do wymagań i oczekiwań konsumentów w zakresie realizacji następujących operacji:

 1. Rozwój i modernizacja obiektów chowu lub hodowli ryb.
 2. Dywersyfikacja produkcji organizmów wodnych w kierunku perspektywicznych lub nowych ich gatunków w prowadzanie nowych technologii w tym zakresie.
 3. Rozwój zrównoważonego chowu lub hodowli organizmów wodnych.


Kto może uzyskać pomoc finansową?

W przypadku, gdy obiekt chowu lub hodowli ryb jest przedmiotem współposiadania, pomoc przyznaje się łącznie wszystkim współposiadaczom albo jednemu ze współposiadaczy, na którego wyrazili zgodę, w formie pisemnej, pozostali współposiadacze.


Jaki jest zakres pomocy finansowej ?

Pomoc na realizację operacji w zakresie rozwoju i modernizacji obiektów chowu lub hodowli ryb obejmuje:

 1. Budowę i wyposażenie w maszyny i urządzenia techniczne nowego obiektu chowu lub hodowli, zakup środków transportu przeznaczonych do używania w transporcie wewnętrznym w danym obiekcie i specjalistycznych środków transportu używanych do transportu zewnętrznego, przeznaczonych do przewozu ryb lub innych organizmów wodnych lub produktów rybnych, zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli, na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego - tylko w przypadku dywersyfikacji prowadzonej dotychczas działalności w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu produktami rybnymi. .
 2. Odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu chowu lub hodowli, zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli, na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego.
 3. Adaptację lub remont istniejącego obiektu chowu lub hodowli, wymianę, naprawę lub wyposażenie obiektu chowu lub hodowli w maszyny i urządzenia techniczne oraz zakup środków transportu wewnętrznego i środków transportu zewnętrznego, przeznaczonych do przewozu ryb lub innych organizmów wodnych lub produktów rybnych, zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli, na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego jeżeli:

W przypadku zakupu materiału obsadowego (na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego w danym obiekcie chowu lub hodowli), jego ilość określa się zgodnie z formularzem -  pobierz

Cele operacji:

 • wzrost możliwości produkcyjnych obiektu chowu lub hodowli,
 • poprawa jakości chowu lub hodowli ryb,
 • podniesieniu efektywności wykorzystania dostępnych zasobów wodnych,
 • obniżenie negatywnego wpływu lub zwiększeniu pozytywnego wpływu na środowisko,
 • poprawa warunków socjalnych osób pracujących w danym obiekcie chowu lub hodowli.


Pomoc na realizację operacji w zakresie dywersyfikacji produkcji organizmów wodnych w kierunku perspektywicznych lub nowych ich gatunków i wprowadzanie nowych technologii w tym zakresie w danym obiekcie chowu lub hodowli obejmuje:


Pomoc na realizację operacji w zakresie rozwoju zrównoważonego chowu lub hodowli organizmów wodnych obejmuje:

 • zakup sprzętu, maszyn i urządzeń technicznych,
 • montaż instalacji obniżających negatywny wpływ lub zwiększających pozytywny wpływ na środowisko w zakresie chowu lub hodowli organizmów wodnych związanych z produkcją w stawach typu:

  • karpiowego - nieprzekraczającą 4 ton ryb z 1 ha powierzchni użytkowej stawu w roku poprzedzają¬cym rok złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • pstrągowego - nieprzekraczającą 1 tony ryb w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, przy poborze wody w miejscu jej ujęcia wynoszącym litr na sekundę.

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach inwestycje w chów i hodowlę ryb przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

 • 60% kosztów w przypadku operacji realizowanej przez podmiot prowadzący mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro;
 • 30% kosztów przypadku operacji realizowanej przez przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub posiadają obroty niższe niż 200 mln euro.


Jakie wymagania trzeba spełnić?

Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w chów i hodowle ryb przyznaje się, jeżeli wartość netto operacji jest wyższa od 10 000 zł.

Realizowane operacje powinny:

Przyczynić się do powstania trwałych korzyści gospodarczych.

Trwałe korzyści gospodarcze powstają, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której dotyczy operacja.

Trwałe korzyści gospodarcze stwierdza się na podstawie:


Spełniać należyte gwarancje techniczne.

Zapewnienie należytych gwarancji technicznych operacji stwierdza się na podstawie załączonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentów (w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji):

 • pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia o których mowa w przepisach prawa budowlanego,
 • pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego.

Zapewnić gospodarczą trwałość.

Gospodarcza trwałość jest spełniona, gdy założono przynajmniej: 10-letni okres użytkowania obiektu chowu lub hodowli oraz 5-letni okres prawidłowego działania urządzeń technicznych.

Nie wpływać negatywnie na środowisko.

Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ochronie środowiska.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 09.07.2012 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz (nowa wersja z dnia 09.07.2012 r.)

Stanowisko Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR z dnia 2 sierpnia 2013 roku przekazane do Dyrektorów Oddziałów Regionalnych ARiMR, w sprawie odpisów z ksiąg wieczystych, postępowania z dokumentami finansowym załączonymi do Wniosku o dofinansowanie oraz udzielania zaliczek dla kosztów poniesionych do dnia złożenia wniosku - pobierz (.pdf)

Biznes Plan Uproszczony - pobierz  (wersja z dnia 01.12.2009  r.)

Biznes Plan Szczegółowy - pobierz  (wersja z dnia 01.12.2009 r.)

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach  PO RYBY 2007-2013 -  pobierz  (wersja z dnia 01.12.2009  r.)

Formularz określający ilość materiału zarybieniowego na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego - pobierz

Standardy oceny racjonalności wysokości nakładów inwestycyjnych na budowę stawów ziemnych typu karpiowego w świetle ustawy o finansach publicznych określających celowość i oszczędność wydatków - pobierz

Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013 - pobierz (wersja zatwierdzona czerwiec 2011)

Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczące znakowania materiałów informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 -  pobierz

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE ( podstawowa) w zakresie środka 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb

pobierz plik  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji zrealizowanych przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. w ramach środka:

pobierz plik (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji rozpoczętych przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. w ramach środka

pobierz plik .doc - (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

 
pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013 r.)

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.08.2013r.)

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - pobierz

Tabela zestawienie danych  wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji - pobierz

ODRĘBNA EWIDENCJA KSIĘGOWA – katalog problemów wynikających z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013.

Wytyczne dotyczące sporządzania notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - pobierz (wersja z dnia 29.06.2010 r.)

Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  ( wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)

Instrukcja do wniosku o płatność - pobierz (nowa wersja z dnia 22.10.2013 r.)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego/końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz