Środek 1.5 - Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE

Środek 1.5 Rekompensaty społeczno-

gospodarcze w celu zarządzania krajową

flotą rybacką

od 2009-06-26 do 2011-06-28

od 2011-08-01 do 2011-12-31

od 2012-01-01 do 2012-02-29

od 2012-03-01 do 2012-10-01

od 2012-03-02 do 2013-03-29

od 2012-03-30 do 2013-12-31

-

Środek 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką ma na celu realizację operacji dotyczących:

1. dywersyfikacji zatrudnienia
2. podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3. szkoleń przekwalifikujących do wykonywania innych niż zawód rybaka, niezwiązanych z rybołówstwem
4. wcześniejszych emerytur
5. utraty miejsca pracy na statku rybackim
6. nabycia statku rybackiego

Kto może uzyskać pomoc finansową?

 
Pomoc jest przyznawana rybakom.

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?

1. Pomoc na realizację operacji dotyczących dotycząca dywersyfikacji zatrudnienia jest przyznawana w formie premii rybakowi, jednorazowo w całym okresie realizacji programu operacyjnego w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 11 000 euro.
2. Pomoc na realizację operacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub uzyskania wykształcenia jest przyznawana w formie premii. Wysokość pomocy przedstawia poniższa tabela:

 

Operacja

Wysokość pomocy (równowartość w zł)

Uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie rybactwa

2 000 euro

Uzyskanie wykształcenia średniego w zakresie rybactwa

4 000 euro

Uzyskanie kwalifikacji rybaka

300 euro

Uzyskanie kwalifikacji starszego rybaka

400 euro

Uzyskanie kwalifikacji szypra klasy 2

900 euro

Uzyskanie kwalifikacji szypra klasy 1

1100 euro

 
3. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących szkoleń przekwalifikujących do wykonywania innych niż zawód rybaka, niezwiązanych z rybołówstwem, jest przyznawana rybakowi jednorazowo w formie premii, w wysokości przedstawionej w tabeli:

 

Operacja

Wysokość pomocy (równowartość w zł)

utrata miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego

11 000 euro

ukończenie szkolenia przekwalifikowującego

1 000 euro

 

4. Pomoc na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur jest przyznawana w formie rekompensaty. Wysokość pomocy przedstawia poniższa tabela:

Okres pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim za okres

Wysokość pomocy (równowartość w zł)

od 15 lat do 20 lat pracy

274 euro

powyżej 20 lat do 25 lat pracy

312 euro

powyżej 25 lat pracy

352 euro

 

5. Pomoc na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim przyznawana jest rybakowi w formie rekompensaty. Wysokość rekompensaty wynosi równowartość w zł kwoty 11 000 euro.

6. Pomoc na realizację operacji dotyczących nabycia statku rybackiego przyznawana jest w wysokości 15% ceny nabycia statku rybackiego, nie większej jednak niż równowartość w złotych 50 000 euro.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

1. Pomoc na realizację operacji dotyczących dotycząca dywersyfikacji zatrudnienia jest przyznawana w formie premii rybakowi, który:
1) pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
2) zobowiąże się do zrealizowania programu działania określającego warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące planowanej działalności.

2. Pomoc na realizację operacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub uzyskania wykształcenia jest przyznawana w formie premii rybakowi, który:
1) pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
2) uzyskał wykształcenie w zakresie rybactwa:
- zawodowe
- średnie
3) podniósł kwalifikacje zawodowe w rybołówstwie morskim i uzyskał kwalifikacje zawodowe:
- rybaka
- starszego rybaka
- szypra klasy 2
- szypra klasy 1

3. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania innych niż zawód rybaka, niezwiązanych z rybołówstwem, jest przyznawana rybakowi, który:
1) utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego;
2) był zatrudniony w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
3) ukończył szkolenie przekwalifikowujące.

4. Pomoc na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur jest przyznawana w formie rekompensaty osobie, która:
- trwale zaprzestała wykonywania zawodu rybaka;
- ukończyła co najmniej 55 roku życia;
- pracowała w zawodzie rybaka na statkach co najmniej przez 15 lat, przy czym co najmniej przez 12 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie .
Pomoc na realizację operacji jest przyznawana, jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2013 r.

5. Pomoc na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim przyznawana jest rybakowi, który:
1) utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego;
2) był zatrudniony w okresie ostatnich 24 miesięcy przez 12 miesięcy na statku rybackim.

6. Pomoc na realizację operacji dotyczących nabycia statku rybackiego przyznawana jest na nabycie statku rybackiego:
1) wpisanego do rejestru okrętowego, w przypadku gdy podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;
2) wpisanego do rejestru statków rybackich;
3) na który zostały wydane licencja połowowa i specjalne zezwolenie i licencja ta oraz zezwolenie to nie zostały zawieszone albo cofnięte
4) z ważnymi:
a) świadectwem pomiarowym wydanym na podstawie pomiaru statku
b) dokumentami uprawniającymi do żeglugi, jeżeli istnieje obowiązek posiadania takich dokumentów na dany statek.

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 14.12.2012 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku  - pobierz  (nowa wersja z dnia 14.12.2012 r.)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Program działania określający warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia - pobierz (wersja z dnia 11.05.2012)

Wytyczne dotyczące sporządzania notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - 29.06.2010 r. - pobierz

Biznes Plan Uproszczony - pobierz  (obowiązuje od 23.11.2009 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji, których realizacja rozp. się po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - w ramach  środka 1.5. Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.

 
pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 07.08.2012 r.)

 
Załącznik do umowy o dofinansowanie - zakres rzeczowy operacji


pobierz plik .doc ( nowa wersja z dnia 11.05.2012 r.)


Załącznik do umowy o dofinansowanie - Program działania określający warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia


pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 11.05.2012 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką w zakresie "podnoszenia kwalifikacji zawodowych" albo "szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem", zawartego w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik do umowy o dofinansowanie - zakres rzeczowy operacji


pobierz plik .doc ( nowa wersja z dnia 11.05.2012 r.)

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia, zawartego w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 19.04.2013 r.)

Załącznik do umowy o dofinansowanie - Program działania określający warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 11.05.2012 r.)

 

"Wzór gwarancji - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie w zakresie płatności zaliczkowych przekraczających 10.000.000 zł." - pobierz format .doc  pobierz format .pdf


Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013 - pobierz

Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczące znakowania materiałów informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 - pobierz

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" -  pobierz

Tabela zestawienie danych  wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji -  pobierz

Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  (wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz nowa wersja z dnia 23.01.2012 r.)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu  sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz