Środek 1.4 - Rybactwo przybrzeżne

 

                            TERMINY NABORU WNIOSKÓW

          ZAKOŃCZONE

              AKTUALNE

Środek 1.4 Rybactwo przybrzeżne

od 2011-08-01 do 2011-10-30

od 2012-04-06 do 2012-12-31

od 2013-01-02 do 2013-06-28

od 2013-08-01 do 2013-08-14

od 2014-06-27 do 2014-07-09

 
-

Środek 1.4 ma na na celu modernizację i konwersję sektora rybactwa przybrzeżnego w Polsce poprzez realizację operacji dotyczących:

 1. Wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa;
 2. Zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów;
 3. Poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

Kto może uzyskać pomoc finansową?

Pomoc na realizację operacji w ramach wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa oraz w ramach zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów jest przyznawana właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, zajmującemu się rybactwem przybrzeżnym na niewielką skalę. Pomoc na realizację operacji dotyczących poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa przyznawana jest rybakom pracującym na statkach rybackich.

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?

1. Pomoc dotycząca wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa jest przyznawana w formie premii w wysokości:

 

Wartość kosztów kwalifikowalnychWysokość pomocy (w zł)
powyżej 100 000 zł100 000 zł
powyżej 200 000 zł200 000 zł
powyżej 300 000 zł300 000 zł
powyżej 400 000 zł400 000 zł
powyżej 500 000 zł500 000 zł

2. Pomoc w zakresie zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów jest przyznawana odrębnie każdemu z armatorów statku rybackiego, za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, nie więcej jednak niż za 60 dni zaprzestania działalności połowowej w danym roku kalendarzowym. Wysokość pomocy przedstawia poniższa tabela:

 

Długość całkowita statku rybackiegoWysokość pomocy (w zł)
do 7,99 m600 zł
od 8 do 12 m770 zł

Wysokość pomocy zwiększa się o kwotę 110 zł za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego , za każdą osobę:

 • zatrudnioną na tym statku rybackim w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy
 • będącą armatorem lub współarmatorem lub właścicielem albo współwłaścicielem tego statku rybackiego, pracującą na tym statku w okresie, za który jego armator ubiega się o przyznanie pomocy. Fakt ten należy udokumentować wyciągiem pływania potwierdzonym przez urząd morski właściwy ze względu na port macierzysty tego statku oraz dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc przyznawana jest nie więcej niż za maksymalną liczbę osób, jaka może pracować na tym statku rybackim zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa, proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego, w których osoba ta pracowała, oraz wymiaru czasu tej osoby.

3. Pomoc na realizację operacji dotyczących poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa przyznawana jest w formie premii rybakom pracującym co najmniej przez 6 miesięcy, w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, na statkach rybackich. Wysokość pomocy przedstawia poniższa tabela:

 

Operacja

Wysokość pomocy
(równowartość w zł)

Uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego w zakresie rybactwa 3 000 euro
Uzyskanie wykształcenia średniego w zakresie rybactwa5 000 euro
Uzyskanie kwalifikacji rybaka400 euro
Uzyskanie kwalifikacji starszego rybaka500 euro

Jakie wymagania trzeba spełniać?

1. Pomoc na realizację operacji w ramach wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa jest przyznawana, jeżeli w wyniku realizacji tej operacji odbywa się sprzedaż produktów rybołówstwa w zakresie określonym właściwymi przepisami. O pomoc na realizację operacji może wspólnie ubiegać się co najmniej 2 właścicieli lub armatorów różnych statków rybackich.

2. Pomoc dotycząca zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów jest przyznawana jeżeli realizacja tej operacji polega na tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej, mającej na celu ochronę żywych zasobów morza. O pomoc mogą wspólnie ubiegać się armatorzy, których statki rybackie stanowią co najmniej 40% wszystkich statków rybackich, których port macierzysty znajduje się na określonym właściwymi przepisami obszarze, na terytorium i w wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczpospolitej Polskiej.
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć opinię okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji.
Pomoc nie przysługuje za dni zaprzestania działalności połowowej, za które została przyznana pomoc w ramach środka Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej.

3. Pomoc na realizację operacji w ramach wspierania organizacji produkcji, przetwórstwa i łańcucha zbytu produktów rybactwa oraz w ramach zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów udzielana jest właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, zajmującemu się rybactwem przybrzeżnym przy użyciu statków rybackich:

 • o polskiej przynależności
 • wpisanych do rejestru statków rybackich
 • o długości całkowitej poniżej 12 m
 • których armatorzy nie prowadzą połowów przy użyciu narzędzi połowowych określonych właściwymi przepisami
 • na które zostały wydane licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe i licencja ta oraz zezwolenie nie zostały zawieszone albo cofnięte
 • z ważnymi: świadectwem pomiarowym oraz dokumentem uprawniającym do żeglugi

Pomoc przyznawana jest na wspólny wniosek o dofinansowanie właścicieli lub armatorów statków rybackich, jeżeli każda z tych osób spełnia ww. warunki.

4. Pomoc na realizację operacji  w ramach poprawy kwalifikacji zawodowych i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa jest przyznawana na operacje dotyczące:

 • uzyskania wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego w zakresie rybactwa w szkole publicznej lub niepublicznej.
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych w rybołówstwie morskim (uzyskanie kwalifikacji rybaka i starszego rybaka).

Pomocy nie przyznaje się rybakowi, któremu przyznano pomoc finansową w ramach środka Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.

 

Pliki do pobrania:
 • Zasady dostarczania pism w ramach 1.4 Rybactwo przybrzeżne - pobierz (wersja z 15.06.2012 r.)
 • Informacja nt. pomocy w ramach 1.4 Rybactwo przybrzeżne - § 16 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej ... (wersja z  dnia 19.12.2011) - pobierz
 • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji polegającej na tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej mającej na celu ochronę żywych zasobów morza, zgodnie z § 16b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.) (wersja z dnia 14.12.2012) - pobierz wniosek
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie (wersja z  dnia 14.12.2012) - pobierz
 • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji, o której mowa w § 16a i § 16c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.) (wersja z dnia 14.12.2012) - pobierz wniosek
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie (wersja z dnia 14.12.2012) - pobierz
 • Uproszczony plan biznesowy operacji o której mowa w § 16 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osia priorytetową 1 -   środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawarta w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - obowiązkowy załącznik w przypadku operacji o wartości netto powyżej 500 000 zł (wersja z dnia 21.12.2011 r.) - pobierz
 • Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013 - pobierz (wersja zatwierdzona czerwiec 2011)
 • WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji, o której mowa w § 16a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.).

          pobierz plik .doc  - wersja z dnia  19.04.2013 r.

  • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
  • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie
 • WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji polegającej na tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej mającej na celu ochronę żywych zasobów morza, zgodnie z § 16b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.)

           pobierz plik .doc  - wersja z dnia 19.04.2013 r.

 

 • WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne - realizacja operacji, o której mowa w § 16c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.)

           pobierz plik .doc  - wersja z dnia 19.04.2013 r.

 

 • WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne - dla operacji, o której mowa w § 16a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i z wracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.) - pobierz wniosek - wersja z dnia 09.05.2014 roku.
 • INSTRUKCJA wypełniania wniosku o płatność w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne - dla operacji, o której mowa w § 16a rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i wracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.) - pobierz - wersja z dnia 23.11.2011 roku.
 • WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne - dla operacji, o której mowa w § 16b oraz § 16c  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.) - pobierz wniosek - wersja z dnia 09.05.2014 roku
 • INSTRUKCJA wypełniania wniosku o płatność w ramach Środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne - dla operacji, o której mowa w § 16b oraz § 16c  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840, z późn. zm.) - pobierz - wersja z dnia 23.11.2011 roku.
 • Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz  (wersja z dnia 27.04.2012 r.)
 • Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)
 • Definicja okresu  sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

 • Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 (bieżąca informacja na temat dostępności środków finansowych) - otwórz