Środek 1.3 - Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

Kalkulator do obliczenia dostępnej kwoty kosztów kwalifikowalnych w ramach programu operacyjnego, możliwych do poniesienia na dany statek rybacki, w związku z realizacją operacji w zakresie środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osia priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, objętych osią priorytetową 1, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", która weszła w życie w dniu 8 listopada 2012 r., zmianie ulega sposób limitowania operacji realizowanych na statku rybackim w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność.

Dotychczas pomoc przyznana na dany statek rybacki na operacje w ramach programu, ograniczona była do 90% stawek określonych w § 3 rozporządzenia.

Po nowelizacji przepisu, ograniczeniu podlega łączna kwota kosztów kwalifikowalnych, realizowanych w ramach programu - również do wysokości 90% stawek określonych w § 3 rozporządzenia.

Zmiana przepisu oznacza, że limit pomocy w ramach środka 1.3 na statek rybacki uległ pomniejszeniu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała dla Wnioskodawców kalkulator, pozwalający na wyliczenie szacunkowej wysokości kosztów kwalifikowalnych, jaką mogą zostać objęte operacje wykonywane na danym statku rybackim, w związku z wyżej wymienionym limitem.

Dopuszczalna wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji zostanie ostatecznie zweryfikowana przez Agencję na podstawie posiadanych dokumentów poprzednich operacji realizowanych na statku rybackim.

Pobierz >kalkulator<

 

 

 

 

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE
Środek 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

od 2009-06-26 do 2011-06-28

od 2012-12-06 do 2013-03-29

od 2014-10-13 do 2014-11-14

od 2015-01-13 do 2015-01-30

od 2016-07-08 do 2016-07-15

 

Środek 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy na pokładzie, poprawę higieny i jakości produktów, poprawę wydajności energetycznej i selektywności, a także wymianę silnika i narzędzi połowowych.

Kto może uzyskać pomoc finansową?

Właściciele lub armatorzy statków rybackich.

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?

Pomoc przyznawana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji w wysokości do 40% tych kosztów, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę - do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji. Jednocześnie w przypadku operacji dotyczącej wymiany silnika głównego statku rybackiego pomoc może być przyznawana w wysokości do 20% kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast w zakresie rybactwa przybrzeżnego - do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Pomoc przyznawana jest właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego:
- o polskiej przynależności;
- wpisanego do rejestru statków rybackich;
- w wieku, co najmniej 5 lat;
- na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe i licencja ta oraz zezwolenie to nie zostały zawieszone albo cofnięte;
- z ważnym świadectwem pomiarowym, wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r., lub zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich;

 

Pliki do pobrania:

Wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach Środka 1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność - pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie - pobierz  (nowa wersja z dnia 12.11.2012 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku  - pobierz  (nowa wersja z dnia 20.03.2013 r.)

Biznes Plan Uproszczony - pobierz  (obowiązuje od 23.11.2009 r.)

Wytyczne dotyczące sporządzania notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - 29.06.2010 r. - pobierz

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji zrealizowanej w całości przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" -  w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 14.10.2014 r.)

Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.11.2012 r.)

Załącznik nr 2 do umowy - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

pobierz plik .doc - (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji zrealizowanej w części przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

pobierz plik.doc  (nowa wersja z dnia 14.10.2014 r.)

Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.11.2012 r .)

Załącznik nr 2 do umowy - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

pobierz plik .doc - (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE dla operacji, których realizacja rozp. się po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność.

pobierz plik.doc (nowa wersja z dnia 14.10.2014 r.)

Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

pobierz plik .doc  (nowa wersja z dnia 12.11.2012 r.)

Załącznik nr 2 do umowy - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

pobierz plik .doc - (nowa wersja z dnia 05.04.2011 r.)

"Wzór gwarancji - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie w zakresie płatności zaliczkowych przekraczających 10.000.000 zł." - pobierz format .doc  pobierz format .pdf

Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013 - pobierz (wersja zatwierdzona czerwiec 2011)

Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczące znakowania materiałów informacyjnych związanych z PO RYBY 2007-2013 - pobierz

Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" -  pobierz

Tabela zestawienie danych  wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji - pobierz

ODRĘBNA EWIDENCJA KSIĘGOWA – katalog problemów wynikających z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013.

Wniosek o płatność - pobierz plik (xls) (wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz (nowa wersja z dnia 23.01.2012 r.)

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego przez beneficjenta - pobierz (wersja z dnia 27.04.2012 r.)

Definicja okresu  sprawozdawczego dot. sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji operacji składanych przez beneficjentów w ramach PO RYBY 2007-13 - pobierz

Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 - otwórz