Środek 1.2 - Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej

TERMINY NABORY WNIOSKÓW
ZAKOŃCZONEAKTUALNE

Środek 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego

zaprzestania działalności połowowej

od 2008-11-20 do 2008-12-31 *

od 2009-03-16 do 2009-06-30 **

od 2009-06-26 do 2011-06-28

od 2011-08-01 do 2011-12-31

od 2012-01-01 do 2012-01-31

-

*- możliwość zawierania umów w ramach Schematu II

**- możliwość zawierania umów w ramach Schematu I

Kto może uzyskać pomoc finansową?

Pomoc przyznawana jest armatorowi  statku rybackiego, który jest uprawniony do połowu dorszy, nie posiada przyznanej kwoty połowowej dorsza na rok, za który ubiega się oraz zaprzestał działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego w okresie do 120 dni w roku, za który ubiega się o przyznanie pomocy.


Pomoc jest przyznawana w formie rekompensaty armatorowi statku rybackiego o polskiej przynależności oraz rybakom wskazanym we wniosku o dofinansowanie przez armatora. Jeżeli armatorem statku rybackiego jest więcej niż jedna osoba, pomoc przysługuje tylko jednej z tych osób, upoważnionej przez pozostałe osoby.

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?

 
1. Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przyznaje się armatorowi statku rybackiego proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku w danym roku, zgodnie z poniższą tabelą: 

Statek rybacki według długości całkowitej (m)Kwota w zł
od 8 do 12132 000
powyżej 12 do 15156 000
powyżej 15 do 18,5204 000
powyżej 18,5 do 20,5216 000
powyżej 20,5 do 25,5246 000
powyżej 25,5231 000

 Armatorzy statków rybackich, które według danych z rejestru statków rybackich podlegały zmianom w zakresie ich długości całkowitej po dniu 31 października 2009 r., powodującej ich przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej, mogą ubiegać się o pomoc finansową wyłącznie w wysokości określonej dla statku rybackiego o długości całkowitej równej długości całkowitej statku rybackiego przed dokonaniem takiej zmiany.

2. Wysokość pomocy przyznawanej armatorowi zwiększa się o kwotę 11 000 zł za każdą osobę:

  • pracującą na statku rybackim na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług na statku rybackim na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług na statku rybackim (proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku w danym roku oraz wymiaru czasu pracy tych osób);
  • będącą armatorem albo współarmatorem lub właścicielem, albo współwłaścicielem statku rybackiego, która pracowała na tym statku w okresie zaprzestania działalności połowowej i zgodnie z właściwymi przepisami udokumentuje ten fakt (proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku w danym roku).

3. Pomoc przysługuje również do wysokości 4000 zł każdej osobie (rybakowi) wskazanej we wniosku o dofinansowanie przez armatora statku rybackiego.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

1. Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w okresie 120 dni jest przyznawana amatorowi statku rybackiego:

  • który jest uprawniony do połowu dorszy zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007;
  • nie posiada przyznanej kwoty połowowej dorsza na rok, za który ubiega się o przyznanie pomocy;zaprzestał działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego w okresie do 120 dni w roku, za który ubiega się o przyznanie pomocy;
  • nie dopuścił się poważnego naruszenia zasad wspólnej polityki rybackiej, określone w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r.

2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje armatorom statków rybackich, które:

 
1) według danych z rejestru statków rybackich nie podlegały zmianom w zakresie ich długości całkowitej od dnia 31 października 2009 r. powodującej ich przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej określonego w § 10 ust.1, oraz
2) zostały wpisane do rejestru statków rybackich nie później niż w dniu 31 października 2009 r. albo zostały wpisane do rejestru statków rybackich po dniu 31 października wskutek:

a) zmiany oznaki rybackiej statku rybackiego lub
b) wymiany statku rybackiego na nowy, lub
c) zmniejszenie długości statku rybackiego w wyniku jego modernizacji, lub
d) utraty statku rybackiego w wyniku zdarzenia losowego.


Pliki do pobrania:

  • Wzór wniosku o dofinansowanie - pobierz   (nowa wersja z dnia 21.02.2011)
  • Instrukcja wypełniania wniosku  - pobierz  (nowa wersja z dnia 9.11.2010 r.)
  • Wniosek o płatność - pobierz plik (xls)  (wersja obowiązująca od dnia 09.05.2014 r.)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz (nowa wersja z dnia 23.01.2012 r.)
  • Realizacja PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013 - otwórz