OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW W RAMACH PO RYBY 2007-2013

 

 

Terminy przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO RYBY 2007 - 2013 - otwórz

 

 

 

Informacja Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR z dnia 24.06.2016 roku dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 w zakresie środka 3.1. Działania wspólne pobierz (.pdf)

 

Informacja Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR z dnia 27.06.2016 roku dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 w zakresie środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność oraz środka 3.1. Działania wspólne pobierz (.pdf)

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
w ramach Osi Priorytetowej 1 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”
w zakresie środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”
na operacje zrealizowane (zakończone), w ramach których wnioskodawcy ponieśli koszty kwalifikowalne w terminie
od dnia 29 czerwca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 36a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2013 r. poz. 773 oraz z 2014 r. poz. 1130) informuje, że w dniach od 8 lipca 2016 r.  do 15 lipca 2016 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” na operacje zrealizowane (zakończone), w ramach których wnioskodawcy ponieśli koszty kwalifikowalne w terminie od dnia 29 czerwca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl w zakładce "PO RYBY 2007-2013" i www.mgm.gov.pl  w zakładce „Rybołówstwo”.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są  w ww. rozporządzeniu.  

Więcej informacji  można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”
w ramach osi priorytetowej 3 „Środki służące wspólnemu interesowi”
w zakresie środka 3.1„Działania wspólne”

na operacje zrealizowane (zakończone) przez uznane organizacje producentów w rozumieniu przepisów o organizacji rynku rybnego, polegające na tworzeniu uznanych organizacji producentów lub ich restrukturyzacji, a także opracowaniu lub realizacji planów poprawy jakości, o których mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198 z późn. zm.) w ramach których wnioskodawcy ponieśli koszty kwalifikowalne w terminie od dnia 30 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2015r.


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 49 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U z 2013 r. poz. 1221)  informuje, że w dniach od 29 czerwca do 6 lipca 2016 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 3.1  ”Działania wspólne” na operacje zrealizowane (zakończone), wymienione w § 3 ww. rozporządzenia w zakresie działalności uznanych organizacji producentów, obejmującym tworzenie uznanych organizacji producentów lub ich restrukturyzację, a także opracowanie lub realizację planów poprawy jakości, o których mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198 z późn. zm.).

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie na koszty kwalifikowalne poniesione w terminie od dnia 30 września 2009 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl w zakładce "PO RYBY 2007-2013" i www.mgm.gov.pl  w zakładce „Rybołówstwo”.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są  w ww. rozporządzeniu.  

 Więcej informacji  można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie
w ramach programu operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013” w ramach Osi Priorytetowej 1
 „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”
w zakresie środka 1.4
 „Rybactwo przybrzeżne”
na realizację operacji dotyczącej rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów, o której mowa w art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r., str. 1, z późn. zm.) za okres maksymalnie 40 dni zaprzestania połowów w 2015 roku, które miało miejsce nie wcześniej niż od dnia 1 października br.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 36a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą
w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2013 r. poz. 773 i z 2014 r. poz. 1130)  informuje, iż w dniach od 
22 października 2015 r. do  4 listopada 2015 r.  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” na realizację operacji dotyczącej rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów (operacja realizowana zgodnie z  art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego -Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r., str. 1, z późn. zm.) za okres maksymalnie 40 dni zaprzestania połowów w 2015 roku, które miało miejsce nie wcześniej  niż od dnia 1 października br.

W przypadku armatorów, o których mowa w § 16b ust. 2, pkt 1 ww. rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2009 r. konieczne jest uzyskanie i złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja, której dotyczy dany wniosek ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego.

W przypadku jeśli armatorzy, o których mowa w § 16b ust. 2, pkt 2 ww. rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2009 r.  posiadają specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza i uczestniczą
w ochronie zasobów tego gatunku, konieczne jest uzyskanie i złożenie wraz z wnioskiem
o dofinansowanie tej opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja, której dotyczy dany wniosek ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji w:

• Szczecinie - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku;

• Gdyni - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.
Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800-38-00-84.


OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013” w ramach osi priorytetowej 3
„Środki służące wspólnemu interesowi”
w zakresie środka 3.1 „Działania wspólne”:
na realizację operacji przez organizacje producentów i ich związki, polegających na:

restrukturyzacji uznanych organizacji producentów oraz inwestycjach w sprzęt
i infrastrukturę związanych z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa, lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków.
 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 49a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U z 2013 r. poz. 1221)  informuje, iż w dniach od  10 marca 2015 r.  do 23 marca 2015 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
w zakresie środka 3.1 "Działania wspólne" na realizację operacji wymienionych:

1. w §  3 ww. rozporządzenia w zakresie działalności uznanych organizacji producentów, obejmującym restrukturyzację uznanych organizacji producentów;

2.  w § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia w zakresie działań przyczyniających się do eksploatowania ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku, obejmujących inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związane z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa, lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane wyłącznie przez podmioty wymienione w  § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia tj. organizacje producentów i ich związki.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie na koszty kwalifikowalne poniesione
w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.
Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie
w ramach programu operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
w zakresie środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 36a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2013 r. poz. 773 oraz z 2014 r. poz. 1130) informuje, iż w dniach od  13 stycznia 2015 r.   do  30 stycznia 2015 r.  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność.

W przypadku przyznania pomocy na realizację operacji w ramach powyższego środka, do kosztów kwalifikowalnych i kosztów ogólnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 29 czerwca 2009 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.
Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 1.3 "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" na realizację operacji polegającej na zakupie urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Systemu Automatycznej Identyfikacji Statku (AIS), mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na pokładzie, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r., str. 1, z późn. zm.).


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 36a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. z 2013 r. poz. 773 oraz z 2014 r. poz. 1130) informuje, iż w dniach od 13  października 2014 r.   do  14 listopada 2014 r.  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 1.3 "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" na realizację operacji polegającej na zakupie urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Systemu Automatycznej Identyfikacji Statku (AIS), mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na pokładzie, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r., str. 1, z późn. zm.).

W przypadku przyznania pomocy na realizację operacji w ramach powyższego środka, do kosztów kwalifikowalnych i kosztów ogólnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 29 czerwca 2009 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.
W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do ARiMR.
Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.


Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013".
Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w zakresie środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, w ramach których zrealizowano inwestycje  do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. 


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 40a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2  Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 745 z późn. zm.)  informuje, iż w dniach od   13  do 17 października  2014r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w zakresie środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, w ramach których zrealizowano inwestycje do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami w którym zrealizowano operację.
Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013". Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”
w ramach osi priorytetowej 3 „Środki służące wspólnemu interesowi”
w zakresie środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”
na realizację operacji polegających na:

opracowaniu i wdrożeniu systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb; zarybianiu, w tym nabyciu organizmów wodnych lub ich produkcji oraz transporcie organizmów wodnych do miejsca, w którym zostaną wypuszczone; badaniach naukowych w zakresie operacji, o których mowa powyżej, poprzedzających realizację tych operacji.

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 49a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2013 r., poz. 1221) informuje, że w dniach od 4 sierpnia 2014 r.  do
6 sierpnia 2014 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w zakresie środka 3.2  „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” na realizację operacji wymienionych:

1) w § 11 pkt 2) ww. rozporządzenia w zakresie dotyczącym opracowania i wdrożenia systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb;
2) w  § 11 pkt 3) ww. rozporządzenia w zakresie dotyczącym zarybiania, w tym:
a) nabycia organizmów wodnych lub ich produkcji,
b) transportu organizmów wodnych do miejsca w którym zostaną wypuszczone;
3) w § 11 pkt  4) w odniesieniu do badań naukowych w zakresie, o którym mowa w § 11 pkt 2-3 ww. rozporządzenia, poprzedzających realizację operacji.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.
Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 3
Środki służące wspólnemu interesowi w zakresie środka 3.1 Działania wspólne na realizację operacji polegających na:

- badaniach dotyczących monitoringu przyłowów ptaków na bałtyckich obszarach chronionych NATURA 2000;
- wdrażaniu elektronicznych systemów identyfikowalności;
- usuwaniu z dna morskiego utraconego sprzętu połowowego.
 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 49a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U z 2013 r. poz. 1221)  informuje, iż w dniach od  24 lipca 2014 r. do 6 sierpnia  2014 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 3.1 "Działania wspólne" na realizację operacji wymienionych:

1. w § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia w zakresie dotyczącym rozwoju współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego, obejmującym badania dotyczące monitoringu przyłowów ptaków na bałtyckich obszarach chronionych NATURA 2000;

2. w § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia w zakresie działań przyczyniających się do eksploatowania ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku, dotyczących inwestycji w sprzęt związany z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa, obejmujących wdrażanie elektronicznych systemów identyfikowalności (wnioskodawcą w tym zakresie mogą być wyłącznie podmioty zajmujące się wprowadzaniem produktów rybołówstwa na rynek);

3. w § 6 pkt 6 ww. rozporządzenia w zakresie działań przyczyniających się do eksploatowania ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku, dotyczących usuwania z dna morskiego utraconego sprzętu połowowego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.


Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013".

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1
 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w zakresie środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne na realizację operacji dotyczącej rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów, o której mowa w art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r., str. 1, z późn. zm.)

 

  Warszawa, 11.06. 2014 roku

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 36a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą
w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 773)  informuje, iż w dniach od  27 czerwca 2014 r. do  9 lipca 2014 r.  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
w zakresie środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne na realizację operacji dotyczącej rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę w celu zachęcania do dobrowolnych działań na rzecz obniżania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów (operacja realizowana zgodnie z  art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego -Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r., str. 1, z późn. zm.).
W przypadku armatorów, o których mowa w § 16b ust. 2, pkt 1 ww. rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2009 r. konieczne jest uzyskanie i złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja, której dotyczy dany wniosek ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego.

 

W przypadku jeśli armatorzy, o których mowa w § 16b ust. 2, pkt 2 ww. rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2009 r.  posiadają specjalne zezwolenie połowowe na połów dorsza i uczestniczą
w ochronie zasobów tego gatunku, konieczne jest uzyskanie i złożenie wraz z wnioskiem
o dofinansowanie tej opinii okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji planowanej operacji potwierdzającej, że operacja, której dotyczy dany wniosek ma na celu ochronę żywych zasobów dorsza bałtyckiego.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji w:

- Szczecinie - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku;

- Gdyni - gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.
Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl  oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

 

 

Archiwum naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013