Komunikat ARiMR z dnia 11.10.2013 r.

Informuję, że w dniu 09.10.2013 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środka 3.5 Projekty pilotażowe.

Liczba złożonych WoD

Wnioskowana kwota dofinansowania

8

47 324 161,00 zł

 

 

Komunikat ARiMR z dnia 02.10.2013 roku.

Nabór wniosków w zakresie środka 2.5. "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu"

Od dnia 16 września br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjmują wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" w zakresie środka 2.5 "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu", dotyczące zrealizowanych inwestycji  do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę złożonych wniosków naboru z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty dofinansowania.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie

w zakresie środka 2.5

 

Liczba wniosków

Wnioskowana kwota

14 dzień naboru- do dnia 30.09.2013

70

74,1 mln zł

 

 

Komunikat ARiMR z dnia 23.08.2013 roku.

Nabór wniosków w zakresie środków: 2.1 i 2.5.

Od dnia 9 sierpnia br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjmują wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury":

 • w zakresie środka 2.1 "Inwestycje w chów i hodowlę ryb" (do dnia 22 sierpnia br.),

w ramach których zrealizowano bądź rozpoczęto realizację inwestycji  do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.

 • w zakresie środka 2.5 "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" (do dnia 22 sierpnia),

przez mikro i małe przedsiębiorstwa na realizację operacji, w ramach których wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowalne najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.

Poniższa tabela przedstawia liczbę złożonych wniosków naboru z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Nabór wniosków

o dofinansowanie

w zakresie

środka 2.1

w zakresie

środka 2.5

Liczba wniosków

Wnioskowana kwota

Liczba wniosków

Wnioskowana kwota

243

140,4 mln zł

62

36,7 mln zł

 

Komunikat ARiMR z dnia 11 lipiec 2013 r.

Przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację środków: 1.4, 2.1, 2.5 i 3.3  Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-13".

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 czerwca br. Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na nadkontraktację w ramach:

 • środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne do wysokości 29 552 164 złotych ponad dotychczasowy limit finansowy. 
  W związku z powyższym kwota limitu finansowego  w ramach środka 1.4 z uwzględnieniem nadkontraktacji wynosi 135 384 377 zł, według stanu na dzień 5 lipca br;

 • środka 2.1 Inwestycje w chów i hodowle ryb do wysokości 36 549 641 złotych ponad dotychczasowy limit finansowy.
  W związku z powyższym kwota limitu finansowego  w ramach środka 2.1 z uwzględnieniem nadkontraktacji wynosi 250 089 599 zł, według stanu na dzień 5 lipca br;

 • środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu do wysokości 121 502 872 złotych ponad dotychczasowy limit finansowy.
  W związku z powyższym kwota limitu finansowego  w ramach środka 2.5 z uwzględnieniem nadkontraktacji wynosi 573 033 222 zł, według stanu na dzień 5 lipca br;

 • środka 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach do wysokości 59 269 693 złotych ponad dotychczasowy limit finansowy.
  W związku z powyższym kwota limitu finansowego  w ramach środka 3.3 z uwzględnieniem nadkontraktacji wynosi 665 371 912 zł, według stanu na dzień 5 lipca br.

 

Komunikat ARiMR z dnia 28 marca 2013 r.

Uprzejmie informuję, że według stanu na dzień 28 marca br. po przeprowadzonej dotychczas ocenie wniosków o dofinansowanie, kwota dostępnych środków finansowych w ramach Środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" wynosi 47,9 mln złotych.

Departament Wsparcia Rybactwa

Komunikat ARiMR z dnia 05 października 2012 r.

Uprzejmie informuję, że według stanu na dzień 5 października br. po przeprowadzonej dotychczas ocenie wniosków o dofinansowanie, kwota dostępnych środków finansowych w ramach Środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" wynosi 87 milionów złotych.

Komunikat ARiMR z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Dotyczący przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-13" :

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 lipca br. Ministerstwo Finansów udzieliło zgody na przyznawanie pomocy do wysokości 70 milionów złotych ponad dotychczasowy limit finansowy w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe, który wynosi 243 049 632 zł (zgodnie z kursem walutowym 4,1207 przekazanym w arkuszu kalkulacyjnym z dnia 5 sierpnia 2012 r.).


 W związku z powyższym kwota limitu finansowego  w ramach środka 2.2 z uwzględnieniem nadkontraktacji wynosi 313 049 632 zł., według stanu na dzień 21 sierpnia br.

Powyższy komunikat został zamieszczony w oparciu o obowiązek wynikający z art. 8 ust.4 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

 

Komunikat ARiMR z dnia 13 lipca 2012 r.

Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR informuje, że w  związku z ukazaniem się w dniu 11 lipca 2012 roku ogłoszenia Prezesa ARiMR w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" objętego Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (treść ogłoszenia) we wszystkich Oddziałach Regionalnych ARiMR odbędą się spotkania informacyjne, podczas których pracownicy Agencji będą udzielali potencjalnym wnioskodawcom informacji w zakresie zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach ww. środka.

Lista Oddziałów Regionalnych ARiMR wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia spotkań informacyjnych - pobierz.

Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR

 

Komunikat ARiMR z dnia 11 lipca 2012 r.

Warszawa, 11.07.2012 roku

Uprzejmie informujemy, że 9 lipca 2012 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniło wzory wniosków dofinansowanie w ramach osi 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
W związku z tym zwracamy Państwu uwagę na konieczność składania wniosków w ramach zaplanowanych od 25 lipca do 23 sierpnia naborów w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe oraz środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu na wzorach obowiązujących od 09 lipca 2012 roku.

Nowe formularze wniosków o dofinansowanie wraz z instrukcjami ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej ARiMR, w zakładce PO RYBY 2007-2013 pod adresem:


http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-ryby-2007-2013/wzory-wnioskow-o-dofinansowanie/akwakultura-rybolowstwo-srodladowe-przetworstwo-i-obrot-produktami-rybolowstwa-i-akwakultury-os-priorytetowa-2.html


Złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu spowoduje konieczność wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku w postaci złożenia go na obowiązującym wzorze.


Uprzejmie przypominamy, że o kolejności zawierania umów decyduje data kompletności i poprawności wniosku o dofinansowanie.

Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR

Informacja dla beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Warszawa, 20.02.2012 roku

Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" otrzymała decyzję wykonawczą Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję C(2008)6007 zatwierdzającą program operacyjny dotyczący pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego w Polsce na okres programowania 2007-2013 notyfikowana w dniu 22 grudnia 2011 r.

W związku z ww. decyzją Komisji zmienia się treść i plan finansowy Programu w zakresie, o którym mowa w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (M.P. poz. 57).

Ujednolicona wersja Programu oraz tekst ww. obwieszczenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl w zakładce PO RYBY 2007-2013/Dokumenty PO RYBY 2007-2013.

 

Informacja dla beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Warszawa, 22.12.2011 roku

Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR informuje, że na stronie internetowej ARiMR w zakładce "Oś priorytetowa 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej" > "Środek 1.4 - Rybactwo przybrzeżne" zostały zamieszczone:

Komunikat ARiMR z dnia 26 października 2011 r.

Szanowni Państwo,

Departament Wsparcia Rybactwa przedstawia stanowisko w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych wnioskiem o płatność dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", w przypadku wzrostu wartości niektórych zadań objętych wnioskiem o płatność w stosunku do wartości tych zadań przewidzianych w umowie o dofinansowanie.

Pismo z dnia 14 października 2011 roku znak DWR-61302-57/WPiO/ZP-GR/11 - pobierz

KOMUNIKAT (z dnia 8 marca 2011 roku) dla wnioskodawców osi 3

KOMUNIKAT (z dnia 8 marca 2011 roku) dla wnioskodawców osi 3 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-13"

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 marca 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego  2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U.  z 2011r,  nr 48 poz. 250) (otwórz)

Do nowelizowanego rozporządzenia wprowadzono nowy przepis zawarty w §49a, który wskazuje, że rozpoczęcie terminu składania wniosków
o dofinansowanie odbywa się wyłącznie w ściśle określonym przedziale czasu ustalonym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR.

Jednocześnie zgodnie z ww. paragrafem Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości (na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym) informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu naboru.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 7 marca 2011 roku oraz poza terminami określonymi w ogłoszeniach Prezesa Agencji nie będą podlegać dofinansowaniu.

Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR

Komunikat z dnia 15.02.2011 r.

Departament Wsparcia Rybactwa informuje, że Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. nr 66, poz. 750 z późn. zm.) została zmieniona ustawą z dnia 24 września 2010 r.(Dz.U. nr 200, poz.1322), która obowiązuje od dnia 27.11.2010 roku.

Pobierz (Dz.U. z 2010 Nr 200, poz.1322)
Pobierz tekst jednolity (Dz. U. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.)

KOMUNIKAT dla wnioskodawców / beneficjentów ubiegających się o zaliczkowe finansowanie operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 3  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. nr 223 poz. 1786) jednym z zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie w zakresie płatności zaliczkowych przekraczających 10.000.000 zł jest gwarancja bankowa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Wsparcia Rybactwa przygotowała wzór takiej gwarancji i zamieściła ją na tej stronie w sekcji "Pobierz pliki".

Jest to wzór do wykorzystania dla instytucji udzielających gwarancji zabezpieczających zaliczki wypłacane na realizację operacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Szanowni Państwo

W związku z opublikowaniem w dniu 10 czerwca w Rzeczpospolitej oraz na stronach internetowych Agencji ogłoszeń Prezesa Agencji w sprawie możliwości składania od 25.06.2010 do 23.07.2010 wniosków o dofinansowanie w zakresie środka 2.4 Rybołówstwo śródlądowe oraz od 25.06.2010 do 09.07.2010 w ramach środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu uprzejmie informujemy, że wnioski złożone poza tymi terminami nie będą dofinansowane.

Jednocześnie, w związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy, że ewentualna możliwość składania wniosków o dofinansowanie w pozostałych środkach osi 2 tj. 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb, 2.2 Działania wodno-środowiskowe, 2.3 Środki na rzecz zdrowia zwierząt zostanie wskazana odrębnymi ogłoszeniami Prezesa ARiMR.

KOMUNIKAT dla wnioskodawców osi 2 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-13":

"Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. 2010 nr 89 poz. 584).

Do nowelizowanego rozporządzenia wprowadzono nowy przepis §40a w związku, z którym rozpoczęcie terminu składania wniosków o dofinansowanie odbywa się wyłącznie w ściśle określonym przedziale czasu ustalonym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR.

O ile w §2 znowelizowanego rozporządzenia określono, że do spraw wszczętych przed wejściem w życie stosuje się dotychczasowe przepisy, to do spraw wszczętych (tzn. złożonych wniosków o dofinansowanie) od dnia 25 maja 2010 roku stosuje się przepisy zaktualizowane, w tym również §40a.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 40a ust. 1. Prezes Agencji najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o dofinansowanie poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie."

Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR

Komunikat ARiMR z dnia 14 czerwca 2010 r.

W związku z opublikowaniem w dniu 10 czerwca w Rzeczpospolitej oraz na stronach internetowych Agencji ogłoszeń Prezesa Agencji w sprawie możliwości składania od 25.06.2010 do 23.07.2010 wniosków o dofinansowanie w zakresie środka 2.4 Rybołówstwo śródlądowe oraz od 25.06.2010 do 09.07.2010 w ramach środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu uprzejmie informujemy, że wnioski złożone poza tymi terminami nie będą dofinansowane.

Jednocześnie, w związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że ewentualna możliwość składania wniosków o dofinansowanie w pozostałych środkach osi 2 tj. 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb, 2.2 Działania wodno-środowiskowe, 2.3 Środki na rzecz zdrowia zwierząt zostanie wskazana odrębnymi ogłoszeniami Prezesa ARiMR.

Informacja dla beneficjentów pomocy przyznanej w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Warszawa, 23.11.2011 roku

Aneksowanie umowy - zgodnie z zapisem §12 (lub odpowiednio §11) umowy istnieje możliwość dokonania zmiany umowy o dofinansowanie na wniosek każdej ze stron. Zmianami mogą zostać objęte następujące aspekty:

 • Zakres rzeczowy - obejmujący zakres rzeczowy operacji lub etapu (etapów) operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy zostanie rozpatrzony negatywnie a Agencja zweryfikuje wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. W sytuacji zmian w zakresie rzeczowo - finansowym operacji należy przedstawić nowe zestawienie rzeczowo - finansowe.
 • Termin złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy zostanie rozpatrzony negatywnie.
 • Wzrost kosztów kwalifikowanych wynikający ze zmiany stawki VAT lub znaczącego wzrostu kursu waluty - wniosek o aneks w tym zakresie może zostać zawarty z inicjatywy beneficjenta lub Agencji (szczegółowy opis - pobierz).
 • Pozostałe zmiany (np. zmiany adresowe) - powinny być zgłaszane na każdym etapie realizacji operacji tj. niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Należy pamiętać, że wprowadzane zmiany muszą mieć formę pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. Każdy wniosek o dokonanie zmiany jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Kwota pomocy - nie może zostać zwiększona, możliwe są natomiast przesunięcia środków finansowych między etapami operacji (w przypadku operacji wieloetapowych) lub między zadaniami w ramach etapu,

2. Cel operacji - dodatkowe prace i zakupy muszą być zgodne z celem (celami) wymienionymi w podpisanej umowie lub aneksie do umowy,

3. Zakres rzeczowy - zmiany zakresu zostaną zweryfikowane zgodnie z kryteriami obowiązującymi na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie w szczególności w zakresie:

 • powstania trwałych korzyści gospodarczych, zapewnienia należytych gwarancji technicznych, zapewnienia gospodarczej trwałości, oceny oddziaływania na środowisko,
 • kryteriów kwalifikowalności kosztów (w tym racjonalność wydatków) określonych w przepisach regulujących przyznawanie pomocy,
 • bezpośredniego związku z realizacją operacji,
 • potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością,
 • terminów, w jakich zostały/zostaną poniesione koszty.

Proponowane zmiany zostaną rozpatrzone na podstawie dokumentów i materiałów jakie były wymagane na etapie wniosku o dofinansowanie i zostały załączone przez beneficjenta do wniosku o aneks np. oferty, kosztorysy, dokumenty potwierdzające uprawnienia beneficjenta do otrzymania pomocy a także opis operacji   i  zestawienie rzeczowo - finansowe.

4. Zmiany terminu złożenia wniosku o płatność - w przypadku wnioskowania o taką zmianę, zostanie oceniona celowość/powód zmiany na podstawie uzasadnienia beneficjenta załączonego do wniosku o aneks.

Przykładowy wniosek o aneks - wersja edytowalna - pobierz

Komunikat ARiMR z dnia 8 czerwca 2010 r.

KOMUNIKAT dla wnioskodawców osi 2 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-13":

"Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. 2010 nr 89 poz. 584).

Do nowelizowanego rozporządzenia wprowadzono nowy przepis §40a w związku, z którym rozpoczęcie terminu składania wniosków o dofinansowanie odbywa się wyłącznie w ściśle określonym przedziale czasu ustalonym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR.

O ile w §2 znowelizowanego rozporządzenia określono, że do spraw wszczętych przed wejściem w życie stosuje się dotychczasowe przepisy, to do spraw wszczętych (tzn. złożonych wniosków o dofinansowanie) od dnia 25 maja 2010 roku stosuje się przepisy zaktualizowane, w tym również §40a.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 40a ust. 1. Prezes Agencji najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o dofinansowanie poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie."

Departament Wsparcia Rybactwa ARiMR

Komunikat ARiMR z dnia 2 czerwca 2010 r.

Szanowni Państwo,

W przypadku wystąpieniem szkód spowodowanych tegoroczną powodzią, które mogą mieć wpływ na realizację operacji określonej w umowie o dofinansowanie zawartej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" lub Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Departament Wsparcia Rybactwa przypomina o obowiązku niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwego ze względu na miejsce podpisania umowy.

Komunikat ARiMR z dnia 27 maja 2010 r.

Wniosek o płatność dla Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe

Publikacja w dniu 25 maja 2010 nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych o osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" umożliwia ARiMR udostępnienie wniosku o płatność.

Zgodnie z § 6 obowiązujących wzorów umów o dofinansowanie dla Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie "Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb", zawartego w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" beneficjent przedstawia wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja każdego roku następującego po każdym roku realizacji operacji.

Mając to na uwadze uprzejmie informuję, że zgodnie z § 49 ust 5 rozporządzenia, jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Aby umożliwić wszystkim beneficjentom, z którymi zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie "Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb", złożenia wniosków o płatność z niezbędnymi załącznikami Agencja określi ten termin na 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy wniosek o płatność zostanie złożony po tym terminie Agencja nie wypłaci pomocy zgodnie z § 49 ust 6 rozporządzenia.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku tych beneficjentów, którzy zawarli umowy na kwotę przekraczającą 500 000 złotych, załącznikiem, który bezwzględnie musi zostać dostarczony do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, jest notarialnie sporządzone oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Nie złożenie tego oświadczenia do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność skutkuje zgodnie z paragrafem 9 ust. 1 pkt. 6 rozwiązaniem umowy. Oświadczenie powinno być sporządzone zgodnie z dokumentem Wytyczne dotyczące sporządzania notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", który jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Komunikat ARiMR

Departament Wsparcia Rybactwa informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 momentem rozpoczęcia inwestycji jest data poniesienia pierwszego wydatku  przez Beneficjenta w ramach realizacji operacji.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca dopuściła możliwość uznania za moment rozpoczęcia operacji czynności faktycznie podjęte i udokumentowane przez Beneficjenta związane bezpośrednio z realizacją operacji, np. wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem pozwolenie na budowę, zawarcie umowy na opracowanie kosztorysu, analizy ekonomicznej, biznesplanu, zawarcie umowy na wykonanie robót, dostaw lub usług.

Należy przy tym mieć na uwadze, że okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych w zakresie danej operacji określają przepisy rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty lub zwracania pomocy w ramach osi priorytetowych 1-3 PO RYBY 2007-2013.