Komunikat ARiMR z dnia 22 grudnia 2015 r

Dotyczący przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację środka 2.5 "inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lat 2007-2013

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia br. Ministerstwo Finansów udzieliło zgody na przyznawanie pomocy do wysokości 10,1 mln złotych ponad dotychczasowy limit finansowy w ramach środka 2.5 "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu".

W związku z powyższym kwota limitu finansowego  w ramach środka 2.5  z uwzględnieniem nadkontraktacji wynosi 575 681 569 zł, według stanu na dzień 21 grudnia br.


Powyższy komunikat został zamieszczony w oparciu o obowiązek wynikający z art. 8 ust.4 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Komunikat ARiMR z dnia 18 listopada 2015 r.

Informacja do rybaków, którzy złożyli wnioski o rekompensatę za zaprzestanie połowów w 2015 roku.

Departament Wsparcia Rybactwa uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 55 pkt 1 i pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” § 16b rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2013 r. poz. 773 i z 2014 r. poz. 1130)  ostateczny termin kwalifikowalności wydatków za zaprzestanie połowów w 2015 roku upływa 31 grudnia 2015 roku.
Tym samym nie będzie możliwa wypłata rekompensat za zaprzestanie połowu po 31 grudnia 2015 roku. W związku z tym zwracamy się z prośbą o niezwłoczne, najpóźniej w terminie do 30 listopada 2015 roku dostarczanie do Oddziałów Regionalnych ARiMR, wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających weryfikację wniosków i przekazywanie płatności na konta beneficjentów do końca bieżącego roku.

Komunikat ARiMR z dnia 5 października 2015 r.

Dotyczący przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lat 2007-2013

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września br. Ministerstwo Finansów udzieliło zgody na przyznawanie pomocy do wysokości 20,4 mln złotych ponad dotychczasowy limit finansowy w ramach środka 1.4 "Rybactwo przybrzeżne".

 W związku z powyższym kwota limitu finansowego  w ramach środka 1.4  z uwzględnieniem nadkontraktacji wynosi 171 290 022 zł, według stanu na dzień 5 października br.


Powyższy komunikat został zamieszczony w oparciu o obowiązek wynikający z art. 8 ust.4 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

Nabór wniosków w zakresie środka 1.3. "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność"

W dniach od  13 stycznia 2015 r.   do  30 stycznia 2015 r.  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w zakresie środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność. Kwota wolnych środków wynosi 7,5 mln złotych.

 

<></>
Data naboruLiczba złożonych wnioskówKwota złożonych wniosków
13 stycznia                        221 945 567,60 zł
14 stycznia                          4   164 974,00 zł 
15 stycznia                          4   102 385,60 zł
                   
               
          

Według stanu na dzień 15 stycznia br. złożono 30 wniosków na kwotę 2 212 927,20 zł

 

 

Komunikat ARiMR z dnia 9 czerwca 2014 r.

Dotyczący przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację środka 1.3 "Inwestycje na statkach rybackich i selektywność" i 1.4 "Rybactwo przybrzeżne" Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lat 2007-2013

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja br. Ministerstwo Finansów udzieliło zgody na przyznawanie pomocy do wysokości 3 milionów złotych ponad dotychczasowy limit finansowy w ramach środka 1.3 Inwestycje na statkach rybackich i selektywność oraz do wysokości 28 milionów złotych ponad dotychczasowy limit finansowy w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne.

 W związku z powyższym kwota limitu finansowego  w ramach środka 1.3  z uwzględnieniem nadkontraktacji wynosi 74 512 410 zł a w ramach środka 1.4 wynosi 294 348 947 zł, według stanu na dzień 9 czerwca br.

Powyższy komunikat został zamieszczony w oparciu o obowiązek wynikający z art. 8 ust.4 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

 

Komunikat ARiMR z dnia 11.04.2014 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. została opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 423, ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotycząca w szczególności podniesienia progu określonego w art. 4 pkt 8 tj. z 14 000 euro do 30 000 euro.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 16 kwietnia 2014 r.

Opublikowany tekst ustawy - link

 

 

Komunikat ARiMR z dnia 14.03.2014 roku.

Nabór wniosków w zakresie środka 2.5. "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu"

W dniach 10-14 marca br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjmują wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" w zakresie środka 2.5 "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" przez mikro i małe przedsiębiorstwa z wyłączeniem operacji  określonych w paragrafie 27 pkt 7 Rozporządzenia wykonawczego dla Osi 2, w ramach których wnioskodawca ponosi koszty kwalifikowalne do dnia 15 września 2014 roku włącznie ,lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.
W ramach powyższego naboru kwota wolnych środków do wykorzystania wynosi 90 milionów złotych

 

Data naboruLiczba złożonych wnioskówKwota dofinansowania
10 marca36         59 333 116,67 zł
11 marca4           2 403 853,80 zł
12 marca2                72 561,60 zł         
13 marca5         10 949 527,60 zł
14 marca18         34 800 133,92 zł


Według stanu na dzień 14 marca br. złożono 65 wniosków o dofinansowanie na kwote 107 559 193,59 zł 

 

Archiwum komunikatów