Blisko 2,9 miliarda złotych zostało zakontraktowane przez ARiMR w ramach PO RYBY 2007 – 2013 po ocenie wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Budżet Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", wynosi około 3,9 mld złotych. Z tej kwoty blisko 2,9 mld złotych to pieniądze na działania pomocowe realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu osi priorytetowych 1-3 tego programu. Dotychczas w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioskodawcy złożyli w sumie 11,7 tys. wniosków o wsparcie finansowe oferowane w PO RYBY 2007 - 2013. Te, które zostały pozytywnie zweryfikowane wykorzystują w ponad 100% limit środków przyznanych ARiMR na realizację PO RYBY 2007 - 2013. W umowach na dofinansowanie projektów zawartych przez Agencję z beneficjentami, zakontraktowanych zostało blisko 2,9 mld złotych, a ci którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia z tego programu i wywiązali się z zawartych tam zobowiązań, otrzymali blisko 2,9 mld złotych.

Spośród wszystkich złożonych w Oddziałach Regionalnych wniosków najwięcej, bo ponad 7 tys. dotyczy przyznania pomocy z 1 osi priorytetowej, obejmującej działania związane z adaptacją floty połowowej. Z tej liczby 7 tys. beneficjentów, którzy złożyli poprawnie wypełnione i pozytywnie zweryfikowane wnioski, podpisało z ARiMR umowy lub otrzymało decyzje na łączną kwotę ponad 727 mln zł, co wykorzystuje w 99% limit finansowy przewidziany dla tej osi priorytetowej. Wśród tych beneficjentów, armatorzy i właściciele statków rybackich, którzy tymczasowo zaprzestali działalności połowowej, otrzymali z Agencji 296 mln zł. Natomiast tym, którzy na stałe zrezygnowali z prowadzenia działalności połowowej ARiMR przekazała na konta bankowe 120,1 mln zł. Agencja wypłaciła również blisko 45 mln zł rekompensat społeczno-gospodarczych, z których realizowane są nadal zobowiązania z Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rozpoczęła się także wypłata pieniędzy tym beneficjentom, którzy zrealizowali już zaplanowane inwestycje na swoich statkach rybackich. Na ich konta bankowe ARiMR przekazała dotychczas  77 mln zł. 

Bardzo duże zainteresowanie towarzyszyło naborom wniosków o pomoc prowadzonym w ramach Osi 2 i 3 PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Świadczy o tym to, że kwota wynikająca ze złożonych wniosków o dofinansowanie ponad dwukrotnie przekroczyła dostępne limity, które dla tych dwóch osi wynosiły ponad 2,1 mld złotych. Ponadto wnioski, które zostały pozytywnie ocenione wykorzystują w 110 % limit przyznanych  środków.
Z 3498 wniosków, które OR ARiMR przyjęły w ramach 2 Osi priorytetowej, na wsparcie której przewidziano w całym okresie realizacji programu 1,2 mld złotych, Agencja do końca 2015  br. łącznie oceniła wszystkie wnioski, w tym pozytywnie 2037. Z 1973 beneficjentami zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy łącznie na kwotę 1,17 mld zł, co wyczerpuje w 100% limit środków finansowych przewidzianych dla tej osi.
Ci, którzy zrealizowali i rozliczyli już swoje inwestycje bądź starali się o zaliczkę otrzymali pieniądze z Agencji. 557 mln zł trafiło do beneficjentów zajmujących się przetwórstwem i obrotem rybami, 255 mln zł otrzymali inwestujący w chów i hodowlę ryb, a 335 mln zł ARiMR wypłaciła w ramach działań wodno-środowiskowych. Beneficjenci, którzy zrealizowali inwestycje dotyczące rybołówstwa śródlądowego dostali z Agencji 12,8 mln zł.

W całym okresie realizacji programu  rybackiego ARiMR może wypłacić w ramach 3 Osi dofinansowanie w wysokości 993 mln złotych. Przyjęto 731 wniosków o dofinansowanie, z których oceniono wszystkie wnioski, w tym pozytywnie 342, w rezultacie czego ARiMR podpisała umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań  tej Osi z 334 beneficjentami na łączną kwotę ponad 1,23 mld zł i zrealizowała płatności na kwotę 994 mln zł, w tym ponad 656 mln dla podmiotów realizujących operacje dotyczące inwestycji w portach rybackich.
 
Departament Wsparcia Rybactwa