Prawo krajowe

  • Tekst jednolity Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 21 grudnia 2011 r. Zmiana Programu została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013" (M.P. poz. 57). (info)

 Oś Priorytetowa 1

  Oś Priorytetowa 2

 Oś Priorytetowa 3

Pozostałe krajowe akty prawne