Podstawowe warunki uzyskania pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynku rybnego

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z pomocy są organizacje producentów rybnych, które:

  • zostały wpisane do "Rejestru Organizacji Uznanych" prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
  • opracowały na początku roku połowowego program operacyjny oraz uzyskały jego zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
  • złożyły do ministra właściwego do spraw rybołówstwa sprawozdanie o wdrożeniu programu operacyjnego, w ciągu siedmiu tygodni kończących rok połowowy;
  • przekazywały w ciągu roku połowowego do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę OP, wymagane informacje zgodnie z przepisami unijnymi;
  • ustaliły na początku roku połowowego poziom cen: wycofania, sprzedaży lub autonomicznej ceny wycofania na określone produkty rybołówstwa, poniżej których nie będą wprowadzały na rynek produktów swoich członków; OP zobowiązana jest do stosowania tych cen przez cały rok połowowy.