Pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw

1. Prawo krajowe - otwórz

2. Prawo UE - otwórz

3. Dokumenty aplikacyjne - otwórz

4. Stopień zorganizowania rynków owoców i warzyw w Polsce

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, EWG nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, unijna pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu realizacji programu operacyjnego przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw jest ograniczona do 50% faktycznie poniesionych wydatków.

Niemniej jednak, stosownie do art. 34 ust. 3 lit. f) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, na wniosek organizacji producentów limit 50% podwyższa się do 60%, w przypadku gdy program operacyjny lub jego część, został przedstawiony przez organizacje producentów w państwach członkowskich, w których organizacje producentów wprowadzają do obrotu mniej niż 20% wyprodukowanych owoców i warzyw.

Analiza przeprowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie regulacji zawartej w art. 8a ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw wskazuje, że udział wartości produkcji sprzedanej przez organizacje producentów w Polsce w stosunku do łącznej wartości produkcji owoców i warzyw sprzedanej w Polsce, wynosi powyżej 20%.

Przedmiotowa analiza została przeprowadzona na podstawie danych zagregowanych za rok 2017, pozyskanych odpowiednio ze sprawozdania rocznego do Komisji Europejskiej, sporządzonego na podstawie art. 54 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011, i przekazanego przez Polskę w dniu 15 listopada 2018 r., jak również danych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Mając na uwadze powyższe, stopień zorganizowania rynków owoców i warzyw w Polsce przekracza 20%, co oznacza, że pomoc finansowa w Polsce na dofinansowanie funduszu operacyjnego na rok 2019 na działania realizowane przez organizacje producentów owoców i warzyw w ramach programów operacyjnych ograniczona jest do poziomu 50% faktycznie poniesionych wydatków.

 

AKTUALIZACJA – kwiecień 2019 r.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, EWG nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, unijna pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu realizacji programu operacyjnego przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw jest równa faktycznie wpłaconej kwocie składek i jest ograniczona do 50% faktycznie poniesionych wydatków.

Niemniej jednak, stosownie do art. 34 ust. 3 lit. f) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, na wniosek organizacji producentów limit 50% podwyższa się do 60%, w przypadku gdy program operacyjny lub jego część, został przedstawiony przez organizacje producentów w państwach członkowskich, w których organizacje producentów wprowadzają do obrotu mniej niż 20% wyprodukowanych owoców i warzyw.

Powtórna analiza przeprowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o art. 8a ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw wykazała, że udział wartości produkcji sprzedanej przez organizacje producentów w Polsce w stosunku do łącznej wartości produkcji owoców i warzyw sprzedanej w Polsce, w dalszym ciągu przekracza próg 20%.

Aktualizacjia poziomu stopnia zorganizowania rynku owoców i warzyw w Polsce, określonego na potrzeby zatwierdzania na rok 2018 pomocy finansowej oraz zatwierdzania na rok 2019: programów operacyjnych, funduszy operacyjnych oraz pomocy finansowej dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, została przeprowadzona na podstawie danych zagregowanych za rok 2017, pozyskanych odpowiednio z:

  •  zaktualizowanego na dzień 08.03.2019 r. sprawozdania rocznego do Komisji Europejskiej, sporządzonego na podstawie art. 54 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011, którego pierwotna wersja została przekazana przez Polskę w dniu 15 listopada 2018 r. Przedmiotowe sprawozdanie, w zakresie wartości produktów sprzedanych uznanych organizacji producentów zostało sporządzone w oparciu o dane deklarowane w Informacji o zakresie działalności za 2017 rok, składanych przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw w Polsce,
  • zaktualizowanych danych odnoszących się do wartości produkcji towarowej owoców, warzyw, grzybów i ziół w Polsce, pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Mając na uwadze powyższe, stopień zorganizowania rynków owoców i warzyw w Polsce przekracza 20%, co oznacza, że pomoc finansowa w Polsce na dofinansowanie funduszu operacyjnego na rok 2018 oraz 2019, na działania realizowane przez organizacje producentów owoców i warzyw w ramach zatwierdzonych programów operacyjnych ograniczona jest do poziomu 50% faktycznie poniesionych wydatków.

 

5. Ulotka informacyjna o pomocy dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw - otwórz