Pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw

1. Prawo krajowe - otwórz

2. Prawo UE - otwórz

Od 1 stycznia 2021 r. jednolity okres referencyjny dla wszystkich organizacji producentów w Polsce realizujących programy operacyjne i korzystających z pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego - otwórz

3. Dokumenty aplikacyjne - otwórz

 

4. Stopień zorganizowania rynków owoców i warzyw w Polsce

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, EWG nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, unijna pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu realizacji programu operacyjnego przez uznane organizacje producentów owoców i warzyw jest ograniczona do 50% faktycznie poniesionych wydatków.

Niemniej jednak, stosownie do art. 34 ust. 3 lit. f) ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, na wniosek organizacji producentów limit 50% podwyższa się do 60%, w przypadku gdy program operacyjny lub jego część, został przedstawiony przez organizacje producentów w państwach członkowskich, w których organizacje producentów wprowadzają do obrotu mniej niż 20% wyprodukowanych owoców i warzyw.

Analiza przeprowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie regulacji zawartej w art. 8a ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw wskazuje, że udział wartości produkcji sprzedanej przez uznane organizacje producentów w Polsce w stosunku do łącznej wartości produkcji owoców i warzyw sprzedanej w Polsce, wynosi powyżej 20%.

Przedmiotowa analiza została przeprowadzona na podstawie danych zagregowanych za rok 2018, pozyskanych odpowiednio ze sprawozdania rocznego do Komisji Europejskiej, sporządzonego na podstawie art. 54 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011, i przekazanego przez Polskę w dniu 15 listopada 2019 r., jak również danych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Mając na uwadze powyższe, stopień zorganizowania rynków owoców i warzyw w Polsce przekracza 20%. W związku z czym niemożliwym jest podwyższenie limitu unijnej pomocy finansowej dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw z 50% do 60% na podstawie regulacji zawartej w art. 34 ust. 3 lit f) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, w odniesieniu do programów operacyjnych, które będą rozliczane w roku 2020 bądź programów operacyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2020 – tym samym, we wskazanych przypadkach unijna pomoc finansowa będzie ograniczona do poziomu 50% faktycznie poniesionych wydatków.


 

 

5. Ulotka informacyjna o pomocy dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw - otwórz