Formularze i instrukcje

Wniosek i załączniki dedykowane dla grup producentów wstępnie uznanych od dnia 5 kwietnia 2012 r. - dokumenty archiwalne.

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające, że spadek wartości produkcji sprzedanej wstępnie uznanej grupy producentów wystąpił z przyczyn niezależnych od tej grupy, tj. powstałych wskutek huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych, w przypadku gdy komisja, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1438 z późn. zm.), nie została powołana oraz uprawy lub płody rolne nie zostały objęte umową ubezpieczenia: