Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest dokumentem operacyjnym, określającym cele, priorytety i zasady wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Plan jest ukierunkowany na aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe (ekologiczne) tego rozwoju w sposób spójny z innymi programami strukturalnymi, w tym zwłaszcza z Sektorowym Programem Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" realizującym cele Narodowego Planu Rozwoju w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich.

PROW, przygotowany został przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest wdrażany na terenie całego kraju przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako akredytowaną Agencję Płatniczą. Agencja Płatnicza jest odpowiedzialna między innymi za realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej wspierającej działania określone w PROW, w tym za przyjmowanie, obsługę i zatwierdzanie wniosków o pomoc, dokonywanie i księgowanie płatności, monitoring i kontrolę.

W latach 2004 - 2006 na realizację PROW przeznaczone są środki krajowe i unijne w łącznej kwocie ponad 3,5 mld euro. Planowany budżet na finansowanie działań PROW przedstawia tabela poniżej.

Finansowanie działań PROW

Wyszczególnienie

Wydatki publiczne

w okresie programowania 2004 - 2006

(w mln EUR)

ogółem

w tym: wkład UE

Renty strukturalne

534,88

427,90

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

329,10

263,20

Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

957,77

765,16

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

218,90

175,03

Zalesianie gruntów rolnych

84,70

67,72

Grupy producentów rolnych

6,40

5,06

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE

637,00

509,53

Pomoc techniczna

21,50

17,10

Uzupełnienie płatności bezpośrednich

682,42

545,89

Projekty zatwierdzone w ramach Rozporządzeniu (KE) nr 1268/1999

119,73

89,79

Razem

3 592,40

2 866,40

KOMUNIKAT

Informacja o realizacji PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2004-2006

Raport z oceny ex-post PROW 2004-2006

Działania