Inwestycje w kołobrzeskim porcie z dofinansowaniem z ARiMR

Powołany do życia w 1999 roku Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. od wielu lat udowadnia, że dzięki środkom pozyskiwanym z Unii Europejskiej naprawdę można dużo zmienić na lepsze.

ZPM Kołobrzeg w imieniu gminy zarządza gruntami portowymi, a także utrzymuje i modernizuje obecną infrastrukturę. Dodatkowo programuje rozwój i pozyskiwanie gruntów dla potrzeb portowych, przygotowuje tereny oraz infrastrukturę dla inwestorów prowadzących działalność eksploatacyjną, uzyskując dochody z opłat portowych i dzierżaw. Świadczy także usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów, ustanawia i pobiera opłaty portowe.

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji przedsięwzięć przy pomocy środków przedakcesyjnych PHARE CBC czy też INTERREG IIIA okazało się bezcenne w późniejszych latach, gdy do Polski szerokim strumieniem napłynęła unijna pomoc. Jedną z instytucji, odpowiedzialnych za jej dystrybucję jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2004 - 2006 ARiMR udzielała dofinansowania ZPM Kołobrzeg w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb". Wtedy przeprowadzono prace mające na celu kompleksową modernizację portu rybackiego w Kołobrzegu, przebudowano nabrzeże postojowe i skarpowe, wybudowano sieci energetyczne, wodno - kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe. Powstały również obiekty budowlane poprawiające dotychczasowe warunki prowadzenia pierwszej sprzedaży ryb i zapewniające zaplecze socjalne i magazynowe dla rybaków. Port w Kołobrzegu z miesiąca na miesiąc zmieniał swoje oblicze i stawał się coraz piękniejszy, a co najważniejsze bardziej funkcjonalny i przyjazny środowisku.

Wraz z wejściem w życie nowego Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", pojawiła się szansa na kolejne inwestycje. ZPM Kołobrzeg zwrócił się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o dofinansowanie ich w ramach środka 3.3 "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach". Po pozytywnej weryfikacji takiego wniosku i podpisaniu umowy z ARiMR rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia. Dotychczas ukończono już 6 inwestycji.

Za 159 815 zł netto zakupiono ciągnik TD 5010. Służy on do prowadzenia prac porządkowych na terenie portu, a także wywozu odpadów wielkogabarytowych. Dzięki tej inwestycji usługi porządkowe wykonywane są szybciej i taniej, niż gdyby realizowane były przez firmy zewnętrzne. Ma to też wpływ na bezpieczeństwo pracy, bowiem wielkogabarytowe odpady usuwane są na bieżąco, nie zajmując więc niepotrzebnie miejsca, co czasami może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

W czerwcu 2010 roku oddano do eksploatacji system monitoringu (koszt 411 685,00 zł netto) złożony z 18 kamer wraz z niezbędnym oprogramowaniem do profesjonalnej analizy obrazu. Dzięki temu systemowi spółka może we własnym zakresie utrzymywać bezpieczeństwo na terenie Portu Rybackiego, bez konieczności angażowania firm ochroniarskich.
Dokładnie 73 550,00 zł netto kosztowała modernizacja instalacji elektrycznej na Nabrzeżu Wschodnim. W ramach modernizacji wymieniono cztery słupy oświetleniowe oraz zdemontowano dotychczas istniejące szafki żeliwne zastępując je nowymi kablami zasilającymi.

Na Nabrzeżu Wschodnim zodernizowano także system odbojnic. Miejsce przestarzałych opon stanowiących elementy odbojowe zajęły specjalistyczne belki. Wartość projektu to 153 834,00 zł netto.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg kładzie duży nacisk na dbałość o środowisko naturalne. W celu jego poprawy zakupiono specjalistyczne środki do ograniczania zanieczyszczania środowiska morskiego takie jak: sorbenty, dyspergenty, zapory przeciwolejowe wraz z mobilną zwijarką do zapory, pojemniki zabezpieczające na odpady oraz łódź motorową PANDA 551. ZPM Kołobrzeg przy użyciu tych środków realizuje działania w zakresie ochrony środowiska morskiego we własnym zakresie nie będąc zmuszonym do korzystania z usług wykonawców zewnętrznych. Inwestycja pochłonęła 93 280,00 zł netto.

Zakończono również wymianę sześćdziesięciu opraw z żarówkami sodowymi na znacznie oszczędniejsze oprawy ledowe. Za 104 120,00 zł netto Spółka zapewni armatorom rybackim na co dzień korzystającym z Poru Rybackiego w pełni oświetlony teren.

Kolejne 4 projekty są w trakcie realizacji.

Do końca października 2011 r. w porcie mają zostać zainstalowane trzy turbiny wiatrowe służące pozyskiwaniu energii odnawialnej oraz dziesięć lamp oświetleniowych zasilanych energią wiatrową i słoneczną. Inwestycja kosztująca 1 050 819 zł netto zapewni alternatywne źródło energii elektrycznej niezależne od głównego operatora.

Jeszcze w tym roku Nabrzeże Remontowe doczeka się nowego wyposażenia, m.in. samojezdnej bramownicy do transportowania jednostek i stacjonarnego żurawia, dzięki którym łatwiej będzie realizować działania w zakresie konserwacji i naprawy jednostek rybackich. Wartość projektu wyniesie 1 158 643 zł netto.

Jedną z większych kwot, bo aż 1 373 253 zł netto, pochłonie przebudowa pomostu rybackiego wraz z reorganizacją ruchu na terenie portu. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu zapewni armatorom i ich załogantom możliwość sprawnego i bezpiecznego poruszania się oraz  łatwiejszy dostęp do cumujących jednostek.

Gruntownego remontu doczeka się także Basen Łodziowy. Jego pogłębienie, kompleksowe  zmodernizowanie nabrzeża poprawi stan infrastruktury i stworzy dodatkowe miejsca postojowe co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa manewrów wykonywanych przez jednostki rybackie.

Z pewnością Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg nie byłby w stanie zrealizować tych wszystkich inwestycji, gdyby nie środki z Unii Europejskiej. ZKM widząc jak wiele można zrobić korzystając z unijnych funduszy złożył w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejne wnioski.

Na etapie weryfikacji znajdują się obecnie trzy projekty:

  1. "Modernizacja instalacji sanitarnej w boksach rybackich" - koszt 153 546 zł netto.
  2. "Nabycie nieruchomości na potrzeby Portu Rybackiego Kołobrzeg" - 10 161 073 zł netto.
  3. "Instalacja odbojnicy aktywnej z innowacyjnym systemem pochłaniania energii kinetycznej na nabrzeżu Koszalińskim w Porcie Kołobrzeg" - 5 000 000 zł netto.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem ARiMR obecny port morski w Kołobrzegu  jedynie fragmentarycznie przypomina port z lat dziewięćdziesiątych. Zmiany, które się dokonały na przestrzeni ostatnich lat są widoczne gołym okiem. Dzisiejszy port jest znacznie funkcjonalniejszy, bezpieczniejszy i bardziej przyjazny zarówno ludziom, jak i środowisku.

Tekst: Piotr But
Zdjęcia: GRYŃ-PRESS