Pomoc na inwestycje w przetwórstwie i obrocie rybami

Pomoc w ramach Środek 2.5 -  inwestycje w przetwórstwie i obrocie rybami, należącego do Osi priorytetowej 2 - "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" PO RYBY 2007 - 2013 skierowana była do:

 •  prywatnych operatorów i przedsiębiorstw;
 • operatorów publicznych lub półpublicznych;
 • organizacji lub stowarzyszeń producentów;

prowadzących działalność gospodarczą w firmach zatrudniających mniej niż 750 osób lub posiadających roczny obrót nie większy niż 200 mln Euro.

Na dofinansowanie projektów finansowanych w ramach tego środka będącego jednym z 19  w całym programie operacyjnym -  przeznaczono łącznie 105 227 tys. Euro (z budżetu Unii Europejskiej 78 920,3 tys. Euro, z budżetu krajowego 26 306,7 tys. Euro), co  odpowiada aktualnie równowartości 420 771,5 tys. zł i stanowi 10,75% ogółu budżetowych środków finansowych wspierających wdrożenie programu operacyjnego oraz  53,7% środków dla osi 2.

W celu modernizacji sektora  przetwórstwa i obrotu ryb i w ramach środka 2.5,  pomoc finansowa zgodnie z rozporządzeniem MRiRW udzielana była na operacje dotyczące:

 1. wzrostu potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami,
 2. poprawy jakości i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów rybnych,
 3. zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa rybnego lub obrotu tymi produktami na środowisko,
 4. utrzymania lub  wzrostu poziomu zatrudnienia w przemyśle przetwórczym produktów rybnych i obrotu tymi produktami.

W procesie wyboru projektów, priorytet w dofinansowaniu przyznano "mikro" i "małym" przedsiębiorstwom, dla których przeznaczono co najmniej 50%dostępnych środków, przy czym odsetek ten może zostać zweryfikowany przez Komitet Monitorujący na podstawie doświadczeń we wdrażaniu środka.
Stopa dofinansowania kosztów kwalifikowalnych danego projektu z wkładu publicznego wynosi do 30% lub do 60% - zależnie od wielkości przedsiębiorstwa wnioskującego o pomoc.

Od chwili uruchomienia Programu Operacyjnego w zakresie środka 2.5, czyli od września 2009 r. do zakończenia naboru tj. do 9 lipca 2010 r. do Oddziałów ARiMR  właściwych dla miejsca realizacji inwestycji wpłynęły 362 wnioski  na łączną kwotę dofinansowania 993 199,2 tys. zł. Rozpatrzone zostały wszystkie wnioski. W wyniku weryfikacji pozytywną ocenę uzyskało 221 wniosków, a łączna kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR wyniosła - 348 801,2 tys. zł, co oznacza wykorzystanie ustalonego limitu dofinansowania z sektora publicznego na poziomie 82,9%. Agencja podpisała umowy na wsparcie łącznie z ponad 200 właścicielami firm, a całkowita wartość zaplanowanych przez nich inwestycji wyniosła ponad 800 mln zł. 128 umów na łączną kwotę dofinansowania 130 288,8 tys. zł,  podpisano z "mikro" i "małymi" przedsiębiorstwami,  a 88 umów na kwotę dofinansowania  207 523,6  tys. zł. ARiMR zawarła przedsiębiorstwami "średnimi" i zatrudniającymi mniej niż 750 pracowników oraz osiągającymi obroty mniejsze niż 200 mln EURO w ciągu roku. Wśród realizowanych przez beneficjentów inwestycji dofinansowanych przez ARiMR, najwięcej, bo aż 190 projektów dotyczy wzrostu potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami.

Operacje realizowane przez beneficjentów dotyczące wzrostu potencjału przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami obejmowały  m.in. takie zadania inwestycyjne jak: 

 • zakup, budowę, odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont budynków, budowli bezpośrednio związanych z procesami przetwórstwa produktów rybnych; budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury zakładów przetwórstwa produktów rybnych;
 • zakup lub wymianę urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybnych;
 • zakup środków transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych oraz specjalistycznych środków transportu zewnętrznego bezpośrednio związanych z realizacją celów projektu;
 •  budowę, modernizację lub inwestycje w wyposażenie hurtowni wprowadzających do obrotu produkty rybne.

W wyniku podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach środka 2.5, powstały lub są w trakcie realizacji nowe od podstaw, wyposażone w maszyny i urządzenia  zakłady przetwórcze i hurtownie w województwach:  łódzkim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim. Rozwiązania innowacyjne i proekologiczne zostaną wprowadzone w 33 przedsiębiorstwach, 20 firm zadeklarowało wdrożenie GMP (dobra praktyka wytwarzania - standardy stosowane w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii) i GHP (dobra praktyka higieniczna - dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji). Zakupionych zostanie również łacznie 458 środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

Realizacja projektów w ramach środka 2.5 zbliża sektor rybacki do osiągnięcia celu wyznaczonego w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" tj. zwiększenia konkurencyjności i rozwoju potencjału rynkowego sektora rybackiego.

Przygotował:  Jerzy Dmochowski