Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020:

1) inwestycje w środki trwałe w zakresie poddziałań:

a) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,

  • typ 1 "Modernizacja gospodarstw rolnych",
  • typ 2 "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN",
  • typ 3 "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000".

b) wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,

2) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,

3) współpraca,

4) rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,

5) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

1) Wniosek o zaliczkę:

2) Instrukcja do wniosku (format .pdf) - otwórz

3) Wzór gwarancji zaliczkowej:

4) Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) - otwórz

5) Wzór umowy ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb - otwórz