Warunki udziału w postępowaniu ofertowym

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwraca uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018, poz. 396) zapytanie ofertowe zawiera co najmniej jeden warunek udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, przy czym każdy z warunków udziału w postępowaniu jest określony proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie wykonawców, a także opis sposobu dokonywania oceny spełnienia danego warunku, chyba że beneficjent nie przewiduje warunków udziału
w tym postępowaniu
.    

W wyniku przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) audytów certyfikujących w ARiMR, Audytorzy KAS wykazali, że w wytypowanych do kontroli wnioskach w postępowaniach ofertowych ustanowiony zostały przez zamawiającego nadmierny warunek, który pozwalał przystąpić do wykonania zamówienia wyłącznie podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym dostawą. Wymóg ten w opinii Organu Certyfikującego w przypadku działalności nie regulowanej i nie wymagającej koncesji czy licencji jest nadmierny i nie powinien mieć zastosowania.

Dlatego też mając na uwadze ustalenia Organu Certyfikującego oraz obowiązujące przepisy prawa w celu ograniczenia liczby przypadków, dotyczących ustanowienia przez zamawiającego warunków udziału, które skutkować mogą dokonywaniem zmniejszeń kwot pomocy, ARiMR informuje, że prawidłowo określone warunki udziału w postępowaniu w szczególności powinny odnosić się do:

  • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa;
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  • zdolności technicznej lub zawodowej w ramach, których określić można warunki dotyczące   wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu może być złożenie stosownego oświadczenia
(w treści formularza ofertowego lub na osobnym dokumencie).

W związku z zaistniałą sytuacją ARiMR informuje beneficjentów (pismo P-3/423) którzy złożyli postępowania ofertowe
w ramach tzw. oceny fakultatywnej i w których stwierdzono naruszenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu,
o możliwości powtórzenia postępowania ofertowego
w celu uniknięcia dokonania zmniejszenia kwoty pomocy w związku
z pkt. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Natomiast w przypadku beneficjentów, którzy:

  1. złożyli postępowania ofertowe w ramach tzw. oceny fakultatywnej i w których to postępowaniach stwierdzono naruszenie dotyczące warunków udziału w postepowaniu i beneficjenci ci nie będą mieli możliwości jego powtórzenia,
    co będą w stanie uzasadnić (np. poprzez złożenie faktury potwierdzającej zrealizowanie danego zadania),
  2. złożyli wraz z wnioskiem o płatność powtórzone postępowania ofertowe w których to postępowaniach na etapie oceny fakultatywnej nie wskazano w piśmie P-3/423 naruszenia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu,
  3. złożyli wnioski o płatność wraz z postępowaniami ofertowymi i w których to postępowaniach stwierdzono przedmiotowe naruszenie (postępowania nie podlegały wcześniejszej ocenie)

Agencja nie stosuje/nie będzie stosowała zmniejszeń kwot pomocy.

Niemniej jednak nowo publikowane na portalu ogłoszeń ARiMR zapytania ofertowe nie powinny zawierać w swojej treści warunku udziału w postępowaniu wskazującego na konieczność prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie objętym zadaniem, co rozumiane jest jako odpowiedni kod PKD we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co pozwoli beneficjentom uniknąć ewentualnego zmniejszenia kwoty pomocy w związku z pkt. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.