Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" - poddziałanie 6.4 -najczęściej zadawane pytania

 

 

Jak zdefiniować pojęcie wskazane w biznesplanie oznaczone jako (rok n)    w przypadku operacji obejmujących inwestycje leasingowe?

listopad 24, 2016

rok n   - W tabelach finansowych jest oznaczony jako "rok zakończenia"
W przypadku realizacji operacji, w ramach której refundowane są koszty kwalifikowalne wynikające z realizacji umów leasingu, za rok n należy przyjąć rok złożenia wniosku o płatność:

 1. w wyniku którego po raz pierwszy w ramach operacji będą zrefundowane koszty kwalifikowalne, wynikające z realizacji umów leasingu - w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu;
 2. w wyniku którego w ramach operacji zostaną zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne, za wyjątkiem kosztów wynikających z realizacji umów leasingu - w przypadku operacji obejmujących inwestycje zarówno polegające, jak i niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.

Czy podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie kodów z klasyfikacji PKD-2004, które zgodnie z kluczem powiązań PKD 2007 - PKD 2004 przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny odpowiadają kodom wyszczególnionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, może ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 6.4?

listopad 24, 2016

Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego:  "Pomoc przyznaje się podmiotowi, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności". W ww. załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego zostały wyszczególnione kody działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją PKD-2007.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonując przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy działalność gospodarczą w zakresie kodów z klasyfikacji PKD 2004 które zgodnie z kluczem powiązań PKD 2007 - PKD 2004, przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny odpowiadają kodom wyszczególnionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, spełnia warunek przyznania pomocy wynikający z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego.

Klucz powiązań PKD 2007 - PKD 2004 można znaleźć m.in. pod linkiem:
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/5_pkd-klucz_2007-2004.pdf 

Niemniej jednak, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonujący działalność w zakresie świadczenia usług rolniczych zgodnie z klasyfikacją PKD 2004, przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji oznaczenia prowadzonej działalności w celu jej dostosowania do klasyfikacji PKD 2007.

Czy faktury VAT RR mogą być uznane jako dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług rolniczych objętych wsparciem w ramach poddziałania 6.4?

listopad 24, 2016

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego uznaje się, że warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczący wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług rolniczych jest spełniony m.in., jeżeli podmiot udokumentuje fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego kasy rejestrującej wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W myśl przepisów o ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura VAT RR stanowi szczególną postać faktury VAT, która jest wystawiana w przypadku nabycia przez czynnego podatnika VAT produktów rolnych lub usług rolniczych od rolnika ryczałtowego. W aspekcie sposobu wystawiania faktur VAT RR, do czego uprawniony jest wyłącznie kontrahent rolnika ryczałtowego będący czynnym podatnikiem podatku VAT, należy zauważyć, że analizowany przepis rozporządzenia wykonawczego nie stawia wymogu, aby przedkładana faktura VAT musiała być fakturą wystawioną przez wnioskodawcę.

W związku z powyższym, warunek przewidziany w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego może być weryfikowany także na podstawie dostarczonych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy faktur VAT RR.

Jaki udział kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach poddziałania 6.4 "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" musi dotyczyć innowacyjności, aby otrzymać punkty za spełnienie tego kryterium?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 r., poz. 1843 z późn. zm.) określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3, "Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności: (...) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów oraz zgodności z celami programu, w szczególności związanymi z wprowadzeniem innowacyjności przez uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u danego usługodawcy, będącego podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy, w skali całego przedsiębiorstwa oraz związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu."

Natomiast zgodnie z § 15 ust. 2 "O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. przyczynianie się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej uzasadnione na podstawie informacji zawartych w biznesplanie:

  1. jeżeli w ramach operacji największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy - za które przyznaje się 2 pkt.".

Zapisy "Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" wskazują, iż przez operację innowacyjną (cel przekrojowy Programu) realizowaną w ramach tego poddziałania uznaje się takie przedsięwzięcie którego największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Na podstawie danych z Biznesplanu (pola II.5.3 Cele przekrojowe i II.4.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy) i wniosku o przyznanie pomocy (część V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI) należy zweryfikować, czy największa część kosztów kwalifikowalnych, czyli:

 1. pozycja Harmonogramu rzeczowo-finansowego o najwyższej wartości lub
 2. suma pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego

stanowi koszt / koszty związane z innowacyjnością - przekraczają wartość pozostałych kosztów kwalifikowanych. Dotyczy to elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Przykład:

Opis: Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmuje 6 pozycji kosztów kwalifikowalnych, odpowiednio pierwsza pozycja o wartościach 30 000 zł i pozostałe pięć pozycji o wartościach po 10 000 zł. każda. Suma wszystkich pozycji kosztów kwalifikowalnych daje wartość 80 000 zł.

Przypadki w których przyznaje się 2 punkty za innowacyjność:

przykład 1 - jedna pozycja w Harmonogramie rzeczowo - finansowym dotyczy innowacji i wynosi 30000 zł, natomiast 5 pozostałych pozycji o wartości 10000 zł każda (suma 50000 zł), nie dotyczy innowacji;

przykład 2 - jedna pozycja w Harmonogramie rzeczowo - finansowym nie dotyczy innowacji i wynosi 30 000 zł, natomiast 5 pozostałych pozycji dotyczy innowacji. Suma z tych pozycji daje kwotę 50 000 zł, czyli wartościowo przekracza pozostałą pozycję wynoszącą 30 000 zł, która nie jest związana z innowacyjnością.

Z czego wynika różnica w punktacji z tytułu rozdrobnienia agrarnego w powiecie przyznawanej podmiotom ubiegającym się o pomoc w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" a liczbą punktów przyznawaną wnioskodawcom ubiegającym się o wsparcie w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

październik 27, 2016

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1843, z późn. zm.), jeżeli miejsce realizacji operacji znajduje się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, określonych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 15 ha stanowi:

a) powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - za które przyznaje się 3 pkt,

b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - za które przyznaje się 2 pkt,

c) powyżej 25% i nie więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - za które przyznaje się 1 pkt.

Natomiast zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284) jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1-15 ha stanowi:

a) powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 3 pkt,

b) powyżej 50% do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 2 pkt,

c) od 25% do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 1 pkt.

Uwzględniając powyższe, w przypadku wsparcia dla operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych", rozdrobnienie agrarne wyznaczone jest względem udziału powierzchni użytków rolnych, natomiast w przypadku działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" rozdrobnienie agrarne wyznaczone jest względem udziału gospodarstw rolnych.

Jakie są wskaźniki osiągnięcia celów przekrojowych w typie operacji 6.4 "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" objętego PROW 2014-2020 zawarte w części II.5.3 Biznesplanu?

Jeżeli w części dotyczącej celów przekrojowych II.5.3 Biznesplanu w odniesieniu do danego celu zaznaczono odpowiedź TAK, dla danego elementu z kolumny "Pozycja z harmonogramu", należy wybrać jeden ze wskaźników i wpisać go w kolumnie "Wskaźnik".

Wskaźniki osiągnięcia celów przekrojowych w typie operacji 6.4 "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" objętego PROW 2014-2020 - do wyboru, są:

dla celu przekrojowego - Innowacyjność:

 • liczba nowych usług,
 • liczba technologii, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń;

dla celu przekrojowego - Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu:

 • liczba zmienionych technologii,
 • liczba sprzętu,
 • liczba maszyn i urządzeń.

Czy w przypadku, gdy o pomoc w ramach typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, warunek wykonywania działalność usługowej w zakresie kodów wymienianych w załączniku do rozporządzenia, w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy odnosi się do daty zawarcia spółki, czy do daty wpisu do CEIDG wspólników spółki cywilnej?

październik 21, 2016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa w § 4 pkt 1, iż "W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy będących wspólnikami spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli: każdy ze wspólników spełnia warunki określone w § 2, (...) oraz warunki określone w § 3".

W § 2 ust. 1 pkt 3) zawarty jest wymóg, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy "wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności".

Dodatkowo, w § 4 pkt 2) ww. rozporządzenia wskazano, iż wspólnicy spółki cywilnej  "wykonują, w ramach umowy spółki, działalność usługową co najmniej od dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy".

Zatem warunek prowadzenia działalność usługowej w zakresie kodów wymienianych w załączniku do rozporządzenia, w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy dotyczy zarówno daty wpisu do CEIDG, jak również daty zawarcia umowy spółki i musi być spełniony łącznie.

Jaki procent pozostałych kosztów kwalifikowalnych może stanowić zakup ciągnika rolniczego?

W § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określono, iż: "Koszt zakupu ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, może być kosztem kwalifikowalnym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych."
Zatem, jeżeli koszty kwalifikowalne, z wyłączeniem ciągnika, stanowią 300 000 to kwalifikowalny koszt zakupu ciągnika może wynosić maksymalnie 150 000 zł co oznacza, że koszty kwalifikowane w tym przypadku będą wynosić 450 000 zł.

Czy współmałżonek beneficjenta poddziałania "Modernizacja gospodarstw rolniczych" objętego PROW 2007-2013 może skorzystać ze wsparcia w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego PROW 2014-2020, jeżeli spełnia kryteria dostępu do pomocy?

październik 17, 2016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej. Paragraf 2 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia wykonawczego stanowi, że pomoc przyznaje się podmiotowi, który nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ww. wykluczeniu, zgodnie z obwiązującymi przepisami, podlegają zatem osoby, które uzyskały pomoc w ramach poddziałania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i będąca beneficjentem działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" nie może ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej".

Natomiast jeżeli o pomoc w poddziałaniu 6.4 występował będzie współmałżonek beneficjenta poddziałania "Modernizacja gospodarstw rolnych" i spełnia on kryteria dostępu do pomocy w ramach operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych", niezależnie od małżeńskiego ustroju majątkowego może on skutecznie ubiegać się o przyznanie pomocy.

Czy w ramach operacji typu 6.4 "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" można ubiegać się o pomoc na zakup linii technologicznej do czyszczenia zbóż - czyszczalnia bębnowa wraz z przenośnikami łańcuchowymi, podnośnikiem kubełkowymi oraz montażem linii?

październik 17, 2016

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej. Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia zawiera: "Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej w zakresie których może być przyznana pomoc". Prawodawca określił, iż pomoc może zostać przyznana w ramach następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z. Podklasa 01.63.Z obejmuje "Działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną", natomiast nie obejmuje: "przygotowania plonów do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 01.1, 01.2 i 01.3."

W przypadku poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej", przygotowanie plonów do sprzedaży produktów rolnych pochodzących z gospodarstwa zleceniodawcy, będzie dokonywane przez osobę fizyczną lub prawną wykonującą działalność gospodarczą, a nie przez producenta rolnego. Zatem zakup linii technologicznej przeznaczonej do wykonywania działalności w zakresie czyszczenia i przygotowywania zbóż do sprzedaży może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach tego poddziałania.

Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia na realizację operacji w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" przez małżonka, który nie posiada numeru producenta rolnego?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w §2 ust. 1 pkt 5 stanowi, że pomoc przyznaje się podmiotowi, który ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".

Wnioskodawca na etapie ubiegania się o pomoc, zobowiązany jest podać w dokumentacji swój numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z  2015r., poz. 807 i 1419) albo numer identyfikacyjny:

a) jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru - w przypadku osoby fizycznej,

b) spółki cywilnej, której jest wspólnikiem - w przypadku ubiegania się o pomoc przez wspólników spółki cywilnej,

c) współposiadacza gospodarstwa, jeżeli wyraził on zgodę na nadanie tego numeru - w przypadku, kiedy podmiot ubiegający się o pomoc jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego.

W pozostałych przypadkach nieposiadania numeru identyfikacyjnego, do dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć wypełniony wniosek o wpis do ewidencji producentów lub jego kopię w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego podziałania, nie otrzymał wymaganego numeru. Brak tego wniosku skutkować będzie pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wezwania do usunięcia braków, z zastrzeżeniem sytuacji gdy numer ewidencyjny można ustalić w ewidencji producentów.

Czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu mobilnej mieszalni pasz na potrzeby świadczenia usługowego mieszania pasz?

Usługowe mieszanie pasz na zlecenie rolnika w jego gospodarstwie i ze składników przekazanych przez niego mieści się w ramach działalności określonych kodem PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, objętym wsparciem w ramach poddziałania "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych".

Samo urządzenie można zaliczyć do kosztów kwalifikowlanych, gdyż wsparciu podlegają m.in. koszty zakupu (lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, w tym przeznaczonych do przygotowywania pasz (na zlecenie usługobiorcy na bazie dostarczonych przez niego składników).

Aby otrzymać 2 punkty za spełnienie kryterium dotyczącego ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, wszystkie planowane do zakupu maszyny / urządzenia powinny odpowiadać wymogom określonym w załączniku do rozporządzenia?

Zgodnie z przepisami § 15. ust. 2. rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1843 z późn. zm.):

"2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) przyczynianie się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej uzasadnione na podstawie informacji zawartych w biznesplanie:

b) jeżeli operacja realizowana jest poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań służących oszczędności zasobów, w tym energii i wody, w sposób niskoemisyjny - za które przyznaje się 2 pkt."

Prawodawca nie wskazuje w przepisach, iż wszystkie maszyny / urządzenia planowane do zakupu w ramach operacji realizowanej z ww. poddziałania powinny wpisywać się w WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM, O KTÓRYM MOWA W § 15 UST. 2 PKT 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA. Dlatego też, uprawnionym do otrzymania punktów za to kryterium będzie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, który wśród planowanego do zakupu sprzętu posiada przynajmniej jedną maszynę / urządzenie wpisujące się w ww. wykaz stanowiący załącznik do rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.4.

Ile faktur i na jaką kwotę musi przedstawić podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.4 aby wypełnić warunek ubiegania się o przyznanie pomocy?

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1843 z późn. zm.) pomoc może być przyznana podmiotowi, jeżeli w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy udokumentuje on fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego kasy rejestrującej wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Przytoczone przepisy określają zatem minimalną wartość, na którą powinny być wystawione dokumenty które należy przedstawić wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy oraz okresy za które dokumenty te powinny być wystawione.

Od kiedy można ponosić koszty w ramach poddziałania i czy stosuje się zasady konkurencyjnego wyboru wykonawcy / dostawcy usług?

Zgodnie z przepisami § 24. ust. 2. pkt 1) lit. a i b rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1843 z późn. zm.), koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, z wyłączeniem kosztów ogólnych, które można ponosić od dnia 1 stycznia 2014 r.,
 • w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie.

Czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi legitymować się posiadaniem odpowiedniego statusu (wielkości) przedsiębiorstwa również na dzień zawierania umowy o przyznaniu pomocy?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.1843 z późn. zm.), pomoc przyznaje się podmiotowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, (...) wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym w załączniku do rozporządzenia (§2 ust. 1 pkt 1). Przyznanie pomocy, to zawarcie umowy o przyznaniu pomocy z beneficjentem. Dlatego też, od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, wnioskodawca powinien posiadać status mikro lub małego przedsiębiorstwa.

Czy w ramach poddziałania można uzyskać zaliczkę na realizację operacji?

Zgodnie z przepisami ustawy dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U.2015.1130) Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji w ramach działania rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej (Art. 20 ust. 1 pkt 4).

Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi:

 1. jeżeli wnioskował o jej wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, na podstawie umowy o przyznanie pomocy albo
 2. na jego wniosek - na podstawie zmienionej umowy o przyznanie pomocy. Wniosek, składa się na formularzu umieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej (ARiMR) realizującej płatności z EFRROW w miejscu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy.

Kwota wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć równowartości 50% wnioskowanej kwoty pomocy i musi być przeznaczona na realizację operacji.