Najczęściej zadawane pytania - nabór wniosków 31 maja - 29 czerwca 2019 r.

Pomoc w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia przyznawana jest na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  poz. 1813 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

1. Czy premię może otrzymać osoba, która nie jest ubezpieczona w KRUS, natomiast jest ubezpieczona w ZUS?

Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia premia może być przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.
w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego:

  • dochody z rolnictwa - stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
  • przychody z rolnictwa - stanowią co najmniej 25% jego wszystkich przychodów.

W związku z powyższym możliwe jest przyznanie pomocy rolnikowi, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (jest ubezpieczony w ZUS), bowiem ocena zarobkowego charakteru prowadzonej przez rolnika działalności rolniczej odbywa się na podstawie kryterium dochodowości lub przychodowości.

Uwaga: w naborze przeprowadzonym w 2018 r. oraz od 28 lutego do 29 marca 2019 r., pomoc przyznawana była rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Jak wykazać spełnienie warunku dotyczącego dochodów lub przychodów?

Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia premia może być przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.
w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego:

  • dochody z rolnictwa - stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
  • przychody z rolnictwa - stanowią co najmniej 25% jego wszystkich przychodów.

Powyższe oznacza, że ocena zarobkowego charakteru prowadzonej przez rolnika działalności rolniczej odbywa się na podstawie kryterium dochodowości lub przychodowości. Oznacza to, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany jest do spełnienia jednego z dwóch wymienionych kryteriów. Wnioskodawca wskazuje właściwe kryterium w zakładce "Dochody_Przychody" biznesplanu.

Ilekroć w jest mowa o:

 • dochodach z rolnictwa - należy przez to rozumieć:

  • dochody z pracy w gospodarstwie obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład tego gospodarstwa stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534), zwanej dalej "ustawą o podatku rolnym", oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, lub
  • dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy;

 • przychodach z rolnictwa - należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą równowartość wyrażoną w złotych wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Zatem, w celu wykazania spełnienia kryterium dochodowości do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

 • wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - w przypadku gdy podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba hektarów przeliczeniowych;
 • wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach:

  1. z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej albo zaświadczenie o braku tych dochodów,
  2. innych niż dochody z rolnictwa albo zaświadczenie o braku tych dochodów

  - uzyskanych w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy.

Natomiast w celu wykazania spełnienia kryterium przychodowości do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

 • wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o przychodach innych niż przychody z rolnictwa uzyskanych w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy albo zaświadczenie o braku tych przychodów.

Wyliczenie przychodów z rolnictwa następuje w oparciu o wyjściową wielkość ekonomiczną gospodarstwa. Przychody z rolnictwa określone zostaną jako wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w złotych, przy zastosowaniu kursu 1 euro = 4,0286 zł wynikającego z przepisów dotyczących obliczania współczynników standardowej produkcji zgodnie z metodologią zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dz.Urz. UE L 335 z późn. zm.).

Przychód z rolnictwa w zł wyliczany jest automatycznie w biznesplanie w Tabeli 26 (poz. 9 i 9.1) zamieszczonej w zakładce "Kryteria_dostępu".

Dochody z rolnictwa obliczone są jako iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa GUS w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy (zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2018 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 3 399 zł), powiększone o dochody z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

3. Jak wylicza się wyjściową wielkość ekonomiczną gospodarstwa?

W § 6 ust. 3 rozporządzenia zostało określone, że przy ustalaniu wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa posiadanego przez rolnika, bierze się pod uwagę:

 1. w przypadku produkcji zwierzęcej - stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;
 2. w przypadku produkcji roślinnej - uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy;
 3. użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

  1. stanowiące przedmiot własności tego rolnika,
  2. oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi,
  3. które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  4. które są dzierżawione przez tego rolnika od podmiotów innych niż wyżej wymienione, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  5. do których temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową w ramach działań obszarowych w ramach PROW 2007-2013 lub programu co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności lub pomocy, płatność lub pomoc została przyznana co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

4. Czy zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego dotyczące dochodów lub przychodów dotyczy zarówno rolnika, jak i małżonka rolnika?

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 11 i pkt 12 ww. rozporządzenia do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

 • wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach:

  1. z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej albo zaświadczenie o braku tych dochodów, lub
  2. innych niż dochody z rolnictwa albo zaświadczenie o braku tych dochodów

  -    uzyskanych w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy lub

 • wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o przychodach innych niż przychody z rolnictwa uzyskanych w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy albo zaświadczenie o braku tych przychodów.

Wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach/ przychodach dotyczy jedynie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.