Pytania z podzdiałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

1. Czy koszt "usługi w zakresie przygotowania biznesplanu" bądź "przygotowania dokumentacji mającej na celu uzyskanie dofinansowania" jest kwalifikowalny w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020?

Zgodnie z przepisem określonym w § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, biznesplan powinien zawierać opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą, a także informacje dotyczące działań mających na celu rozwój działalności pozarolniczej, w tym informacje o planowanym udziale w szkoleniach lub korzystaniu z usług doradczych, w tym szacunkową wartość tych działań lub innych przedsięwzięć, wymaganych do rozwoju działalności pozarolniczej, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić co najmniej 70% kwoty premii (czyli co najmniej 70 000 zł).
Z powyższego zatem wynika, iż koszty związane z usługami doradczymi, w tym polegające na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (np. biznesplanu), mogą być wskazane jako jeden z wydatków na który zostanie przyznana premia.

2. Przez jaki okres należy wykonywać działalność gospodarczą, podlegać samozatrudnieniu oraz zatrudniać pracowników?

Zgodnie z przepisem określonym w § 16 pkt 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, utworzenie miejsc pracy powinno nastąpić w okresie od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie miejsca pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. A zatem, koniec okresu utrzymania stanowisk pracy liczony jako dzień upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, odnosi się zarówno do samozatrudnienia jak i do zatrudnionych w ramach operacji pracowników, natomiast moment rozpoczęcia biegu trwania tego zobowiązania jest inny dla obu tych kategorii.
W przypadku samozatrudnienia momentem rozpoczęcia tego zobowiązania jest zarejestrowanie działalności i łącząca się z tym konieczność dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS
z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. W myśl przepisu wskazanego w § 13 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia, musi to nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.
Natomiast w przypadku pracowników, faktycznym momentem rozpoczęcia trwania zobowiązania,
w opinii ARiMR, jest data zawarcia umowy o pracę, przy czym musi to nastąpić w okresie od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy.
Jednocześnie należy zauważyć, że podjętą działalność gospodarczą należy wykonywać przez 5 lat.

3. Utworzenie nowych miejsc pracy  - czego nie uznaje się za utworzenie nowych miejsc pracy?

Katalog osób, których zatrudnienia nie uznaje się za utworzenie miejsca pracy (informacja ta jest również zawarta w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.2), to:

  • stażyści;
  • osoby zatrudnione w celu przygotowania zawodowego;
  • osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego);
  • osoby współpracujące (za osobę współpracującą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nią przy prowadzeniu tej działalności);
  • osoby skazane (w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania).

4. Czy wykształcenie średnie typu liceum ogólnokształcące jest wystarczające do uzyskania punktu w zakresie posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych?

Zgodnie z przepisem określonym w § 3 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, posiadanie przez wnioskodawcę wykształcenia średniego (np. ukończone liceum ogólnokształcące) jest wystarczające do uzyskania 1 pkt. w ramach tego kryterium wyboru operacji.

5. Jak określić, czy operacja spełnia kryterium dotyczące innowacyjności?

Aby ułatwić wnioskodawcom ocenę innowacyjności danej działalności w gminie, ARiMR udostępniła na swojej stronie internetowej Narzędzie do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin.
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html
Na stronie została również zamieszczona informacja dotycząca obsługi tego narzędzia. Prosimy o korzystanie z ww. narzędzia przy określaniu innowacyjności w danym projekcie.

6. Małżonek rolnika (żona) prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, to czy rolnik (mąż) może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania "Pomoc…"?

Przepisy rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 wskazują, że wnioskodawca musi spełniać warunek braku zarejestrowania działalności gospodarczej w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Nie ma natomiast regulacji dotyczących małżonka wnioskodawcy. Oznacza to, że osoba spełniająca kryterium określone w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d) ww. rozporządzenia, której małżonek wykonuje działalność gospodarczą, może ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 6.2.

7. Rolnik otrzymał dofinansowanie na "Premie dla Młodych Rolników" w ramach PROW 2014-2020, to czy jego małżonek lub domownik może ubiegać się o dofinasowanie w ramach poddziałania "Pomoc…"?

Zgodnie z przepisem określonym w § 6 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, pomocy nie przyznaje się podmiotowi, który uzyskał pomoc finansową na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020. A zatem kryterium to odnosi się wyłącznie do osoby wnioskującej o pomoc, czyli do domownika lub małżonka zgodnie z informacjami wskazanymi w zapytaniu. Jeżeli to rolnik w gospodarstwie którego są ubezpieczone osoby wymienione w zapytaniu uzyskał ww. dofinansowanie, to zarówno domownik, jak i małżonek rolnika spełniają wyżej wymieniony warunek  rozporządzenia (nie uzyskania pomocy na operacje typu "Premie (…)") i mogą ubiegać się o pomoc w poddziałaniu 6.2.

8. Czy beneficjent poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" musi spełniać warunek ubezpieczenia w KURS w pełnym zakresie i z mocy ustawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy?

Zgodnie z przepisem określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, pomoc przyznaje się m.in. beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem. Podmiot ten musi również spełniać warunek dotyczący braku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, do beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników…" nie odnoszą się zatem kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) - c) ww. rozporządzenia, w tym warunek dotyczący ubezpieczenia w KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jeżeli zatem taka osoba będzie chciała ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 6.2 nie musi spełniać ww. warunku.

9. Czy domownik rolnika musi mieć swój numer producenta, czy może się posługiwać numerem producenta nadanym rolnikowi, w gospodarstwie którego jest ubezpieczony?

Domownik rolnika w polu II.1.1. wniosku o przyznanie pomocy wpisuje numer producenta rolnego nadany na siebie chyba, że ma prawo do posługiwania się numerem innej osoby. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami domownik, jeżeli nie jest małżonkiem rolnika lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego nie ma prawa do posługiwania się numerem producenta rolnika,
w gospodarstwie którego jest ubezpieczony.
Dodatkowo domownik rolnika w dokumentacji aplikacyjnej będzie podawał dane rolnika, w gospodarstwie którego jest ubezpieczony i na podstawie tej informacji ARiMR będzie weryfikowała, czy temu rolnikowi przyznano dopłaty, zgodnie z przepisem określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia:
"w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa (…) jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa".

10. Czy w ramach poddziałania 6.2 istnieje możliwość założenia agroturystyki?

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 brak jest informacji o wsparciu finansowym przewidzianym na uruchomienie bądź rozwój działalności w zakresie agroturystyki, rozumianej jako działalność wykonywana przez rolnika w czynnym gospodarstwie rolnym (działalność niepodlegająca rejestracji).
Załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 jest Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, zgodnie z którym istnieje możliwość podjęcia działalności gospodarczej związanej z turystyką m.in. w zakresie następujących kodów PKD:
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.

11. Czy z pomocy w ramach 6.2 może skorzystać osoba przebywająca na emeryturze?

Pomoc w ramach tego instrumentu może być udzielona rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który spełnia warunki dostępu określone w ww. rozporządzeniu.
Jednym z warunków dostępu do pomocy (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia wykonawczego) jest wymóg, by wnioskodawca był ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Niezbędne będzie zatem dostarczenie zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.

12. Czy istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie trwania zobowiązań wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy ?

Zgodnie z § 16 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 beneficjent, który otrzymał pierwszą ratę pomocy zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Jest to podstawowy warunek do wypłaty drugiej raty pomocy. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej objętej wsparciem w okresie związania celem operacji, a więc w okresie 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, stanowiło to będzie naruszenie przepisów wykonawczych, w tym § 17 ust. 2,
 i podstawę do zastosowania sankcji określonej w § 19 ust. 2 pkt 1, tj. zwrot całej kwoty pomocy.

13. Jak zdefiniowany jest środek trwały w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020?

W zakresie przedmiotowego instrumentu wsparcia należy posługiwać się definicją środka trwałego określoną na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wskazaną w art. 22a ust. 1 w połączeniu z art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Środek trwały definiowany jest jako środek z przewidywanym okresem używania dłuższym niż rok, a jego wartość musi przekraczać 3,5 tys. zł.

14. Jak długo przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 należy być ubezpieczonym w KRUS?

Zgodnie z § 2 ust. 1. pkt 1 lit. c) rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, "Pomoc finansową na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem, zwaną dalej "pomocą", przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy".

15. Czy operacja uzyska punkty za utworzenie miejsc pracy. gdy w biznesplanie założono jedynie samozatrudnienie (etat właścicielski) bez utworzenia dodatkowych etatów?

Zgodnie z  § 3 ust 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020: "Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan, o którym mowa w ust. 1, przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy". Dodatkowo w myśl § 10 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym: "O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, utworzenie:
a) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - przyznaje się 3 punkty,
b) co najmniej 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – przyznaje się 4 punkty;"
W związku z powyższym, gdy biznesplan będzie przewidywał utworzenie tylko jednego etatu (właścicielskiego), operacja za ww. kryterium wyboru nie uzyska punktów.

16. Czy w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 istnieje możliwość kupna samochodu transportowego wykorzystanego do działalności polegającej na transporcie drogowym towarów?

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis: "Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów". W ww. rozporządzeniu znalazło się następujące stwierdzenie: "W związku z nadwyżką mocy przewozowych w sektorze transportu drogowego towarów oraz z uwagi na cele polityki transportowej w zakresie natężenia ruchu i transportu towarowego, z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia należy wykluczyć pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów".
W związku z powyższym, brak jest możliwości otrzymania wsparcia na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

17. Czy istnieje możliwość zmiany założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji?

W myśl § 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, Beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, w zakresie warunków, o których mowa w § 16, w tym wydłużenie okresu jego realizacji.

18. Gdzie znajdę pomoc w wypełnieniu dokumentacji aplikacyjnej dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020?

W celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej sugerujemy kontakt z podmiotami zajmującymi się doradztwem np. z ośrodkami doradztwa rolniczego (ODR), których adresy można znaleźć pod linkiem:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-przyznana-przed-01052007-r/doplaty-do-oprocentowania-preferencyjnych-kredytow-inwestycyjnych-i-kleskowych-udzielonych-przed-01052007/wykaz-osrodkow-doradztwa-rolniczego.html

19. W jakich terminach należy składać wnioski o płatność i kiedy wypłacana jest pomoc?

Pierwszą ratę pomocy w wysokości 80 000 zł wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wypłata pierwszej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność. Drugą ratę pomocy w wysokości 20 000 zł wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (z zastrzeżeniem regulacji dotyczącej zmiany założeń biznesplanu). Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.

20. Czy w okresie związania celem można podjąć pracę u innego pracodawcy?

Zgodnie z § 16 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, beneficjent powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. W przepisach nie zawarto odniesienia, iż ma on podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem dopuszczalne jest, że w okresie trwałości operacji beneficjent zatrudnić się równocześnie u innego pracodawcy (i nadal będzie prowadził działalność gospodarczą objętą operacją jako przedsiębiorca), który będzie odprowadzał na jego rzecz składki ubezpieczeniowe w związku z jego umową zatrudnienia.

21. Czy małżonek/domownik rolnika, który ubiega się o wsparcie w ramach poddziałania "Restrukturyzacja małych gospodarstw" PROW 2014-2020 może ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020?

Zgodnie z przepisem określonym w § 6 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, pomocy nie przyznaje się podmiotowi, który uzyskał pomoc finansową na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw". A zatem kryterium to odnosi się wyłącznie do osoby wnioskującej o pomoc.
Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1813, z późn. zm.) pomoc może być przyznana rolnikowi lub małżonkowi rolnika pod warunkiem spełnienia określonych warunków. W § 2 ust. 1 pkt. 6 wskazano, że pomoc może być przyznana jeżeli wnioskodawcy nie przyznano pomocy:
a. w ramach działań "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
b. na objęte programem operacje typu:

  • "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" lub
  • "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", lub
  • "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

A zatem wskazane powyżej kryterium odnosi się wyłącznie do osoby wnioskującej o pomoc i weryfikacja wniosku będzie dotyczyła sprawdzenia wnioskodawcy pod kątem uczestnictwa w wyżej wymienionych programach.

Konkludując, dopuszczalna jest sytuacja kiedy jeden z małżonków będzie ubiegał się o pomoc w poddziałaniu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" a drugi małżonek w ramach operacji typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

22. Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020?

Pomoc w ww. poddziałaniu ma charakter premii. Rozporządzenie wykonawcze nie zawiera wykazu kosztów kwalifikowalnych. Wskazuje to na możliwość przeznaczenia części premii na sfinansowanie podatku VAT. Niemniej jednak należy pamiętać, iż zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, inwestycji w środki trwałe oraz inne środki związane z działalnością pozarolniczą nie finansuje się z innych środków publicznych. Należy zatem pamiętać, iż w przypadku czynnych podatników podatku VAT, którzy pomniejszą podatek należny o wartość podatku VAT wynikającą z dokonanych inwestycji objętych premią na rozpoczęcie działalności pozarolniczej nastąpi naruszenie ww. przepisu.

23. Czy można przejść na ZUS już po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy i być zatrudnionym na umowę o pracę? Czy po uzyskaniu dofinansowania można odprowadzać jedynie składkę zdrowotną będąc jednocześnie cały czas zatrudnionym na umowę o pracę?

Z przepisów rozporządzenia nie wynika obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Natomiast odnosząc się do kwestii możliwości prowadzenia działalności pozarolniczej (objętej dofinansowaniem) i wykonywania obowiązków pracownika z tytułu zawartej umowy o pracę z innym przedsiębiorcą, po wypłacie pierwszej raty pomocy, informuję iż taka sytuacja jest dopuszczalna. Przy czym należy pamiętać, iż beneficjent zobowiązany jest do:

  • zgłoszenia się najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności objętej wsparciem;
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w okresie trwałości operacji tj. co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy.

Powyższe oznacza, iż wraz z zarejestrowaniem działalności beneficjent jest zobligowany do zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych z tytułu zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej (a nie tylko ubezpieczenia zdrowotnego). Natomiast w okresie trwałości operacji nie narzuca konieczności podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, co oznacza, że wystarczającym na potwierdzenie wypełnienia tego kryterium będzie podleganie ubezpieczeniom społecznym w ZUS z tytułu zawartej umowy o pracę.

24. Czy  beneficjent poddziałania 6.2. może skorzystać z tzw. ulgi na start?

Tzw. ulga na start to wprowadzona Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) możliwość nie podlegania przez przedsiębiorcę obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

Niemniej jednak, uzyskanie pomocy w ramach poddziałania 6.2 wiąże się z koniecznością wypełnienia m.in. zobowiązania w zakresie zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych w ZUS z tytułu wykonywania działalności i podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie trwania zobowiązań wynikających z przyznanej pomocy. A zatem, aby wypełnić omawiane zobowiązania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 6.2 w czasie ich trwania, beneficjent (przedsiębiorca) nie może skorzystać z ww. ulgi na start.