Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze ... - najczęściej zadawane pytania

Pomoc dla rolników

1. Czy inwestycja polegająca na budowie niecki dezynfekcyjnej musi być obowiązkowo zadaszona, czy istnieje inna możliwość zabezpieczenia niecki?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niecka dezynfekcyjna musi być obowiązkowo zadaszona.

2. Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup mat dezynfekcyjnych?

Nie. Koszt ten nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

3. Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup myjka ciśnieniowa do dezynfekcji pojazdów?

Tak. Koszt wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

4. Czy Beneficjent może sam wykonać nieckę dezynfekcyjną lub przeprowadzić przebudowę chlewni?

Tak może to zrobić, tylko musi przedstawić kosztorys szczegółowy z wydzieleniem własnej pracy, która nie stanowi kosztu kwalifikowalnego objętego dofinansowaniem.

5. W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na ogrodzenie terenu, czy wszystkie bramy wjazdowe muszą być wyposażone w niecki dezynfekcyjne?

Nie, budowa ogrodzenia nie wymaga budowy niecki. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie samego ogrodzenia.  

6. Wnioskodawca planuje wykonanie rampy załadowczej (przegony) dla trzody od budynku do granicy działki, tak aby samochód odbierający tuczniki lub przywożący prosięta nie wjeżdżał na teren gospodarstwa. Będzie to koszt bramek od chlewni do granicy działki oraz wykonanie podłoża w postaci rusztów. Czy koszty powyższej inwestycji kwalifikują się do dofinansowania?

Nie, koszt ten nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

7. Obecnie w chlewni znajduje się m.in. pomieszczenie gospodarcze. Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na przebudowę i wyposażenie tego pomieszczenia aby spełniało on funkcje pierwszego pomieszania socjalnego, które będzie wyposażone m.in. w szafki na ubrania do obsługi trzody, środku czystości, umywalki.

Nie, ten koszt nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

8. Z jakiego materiału ma być wykonany płot, czy może to być np. siatka czy obowiązkowo płot betonowy?

Nie jest zdefiniowany konkretny rodzaj ogrodzenia. Dopuszczony jest każdy rodzaj, który zabezpieczy chlewnię przed przedostaniem się zwierząt (np. panelowe, betonowe, siatkowe) spełniające wymogi określone w rozporządzeniu.

9. Czy planowane przez rolnika ogrodzenie może być realizowane na działce dzierżawionej?

Tak, ogrodzenie może być zlokalizowane na działce dzierżawionej, przy czym umowa dzierżawy musi być zawarta na okres co najmniej 5 lat od planowanej daty dokonania płatności końcowej, a właściciel tej nieruchomości będzie musiał wyrazić zgodę na jej realizację.

10. Czy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik musi posiadać co najmniej 50 świń?

Nie. Liczbę świń niezbędną do spełnienia warunku ubiegania się o pomoc (50 sztuk) ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12. Dane niezbędne do ustalenia tej wartości pobierane są w pierwszym dniu naboru z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego przez ARiMR. Dane zgłoszone do tego rejestru po pierwszym dniu naboru nie będą miały wpływu na ustalenie punktacji, a zatem wszystkich niezbędnych zgłoszeń w zakresie zmiany liczby zwierząt w stadzie należy dokonać przed rozpoczęciem naboru.

11. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca chód świń może ubiegać się o pomoc?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sp. z o.o. jako osoba prawna, może ubiegać się o pomoc w poddziałaniu 5.1 jeżeli prowadzi działalność rolniczą w zakresie chodu lub hodowli świń na poziomie średniorocznym na najmniej 50 sztuk na terytorium rzeczy pospolitej Polskiej?

12. Czy można wykorzystać płytę betonową ogrodzenia w celu zabezpieczenia przed podkopaniem i wkopać ją w grunt?

Tak można, o ile producent płyty betonowej dopuszcza taką możliwość (niezbędne będzie przedstawienie stosownej dokumentacji od producenta).

13. Na jaką głębokość powinna być wkopana w ziemię podmurówka lub krawężnik?

Na taką głębokość, przy której ww. podmurówka, czy krawężnik trwale zwiąże ogrodzenie z podłożem i zabezpieczy przed podkopaniem. Przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdzie podmurówka stanowi fundament ogrodzenia, wówczas jej głębokość posadowienia powinna wynosić nie mniej niż minimalna granica przemarzania gruntu, która w zależności od obszaru Polski wynosi   odpowiednio: 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m lub 1,4 m.

14. Czy założenie monitoringu w chlewni, by np. kontrolować wejście/wyjście osób przebywających w chlewni, można uznać za koszt kwalifikowalny?

Nie, koszt ten nie stanowi kosztu kwalifikowalnego objętego dofinansowaniem.

15. Jakie rodzaje kosztów, w przypadku wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2019 roku, mogą podlegać dofinansowaniu?

W przypadku wnioskodawcy będącego rolnikiem do kosztów operacji zalicza się:
1)            Koszty kwalifikowalne dotyczące:
a)            budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli w celu utworzenia zadaszonej niecki dezynfekcyjnej wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej, zakupem wyposażenia, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji;
b)           zakupu nowego urządzenia do dezynfekcji, w szczególności takiego jak brama, kurtyna lub tunel;
c)            przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego  przejścia  do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
d)           transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji, a także koszty montażu.
e)           ogólne (uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych), tj.:
−             koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów budowlanych lub architektoniczno-budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
−             koszty wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
−             koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego;
−             koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
2)            Koszty wg standardowych stawek jednostkowych dotyczące wykonania ogrodzenia chlewni.
Standardowe stawki jednostkowe wynoszą:
•             200 zł  - koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia;
•             1820 zł  - koszt wykonania 1 bramy;
•             610 zł  - koszt wykonania 1 furtki.


16. Czy w przypadku realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu ogrodzenia, wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy składanym w ramach naboru przeprowadzanego w 2019 roku, powinien dołączyć do wniosku kosztorys inwestorski?

Nie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego, w przypadku wykonania ogrodzenia, nie jest wymagane załączenie do wniosku o przyznanie pomocy, złożonego w ramach naboru przeprowadzanego w 2019 roku, kosztorysu inwestorskiego.

17. Czy realizując operację polegającą na wykonaniu ogrodzenia  Beneficjent musi właściwie je udokumentować przedkładając Agencji odpowiednie faktury? – dotyczy tylko i wyłącznie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2019 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW  koszty wg standardowych stawek jednostkowych podlegają dofinansowaniu w wysokości 80%, jeżeli:
1)            realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie ogrodzenia została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
2)            zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo, gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013
Co prawda na etapie rozliczania inwestycji (złożenia wniosku o płatność) dowody poniesienia kosztów nie będą wymagane, niemniej jednak obowiązek prowadzenia oddzielnego  systemu rachunkowości lub wykorzystania odpowiedniego kodu rachunkowego zobowiązuje Wnioskodawcę do gromadzenia, przechowywania faktur oraz innych imiennych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów związanych z wykonaniem ogrodzenia chlewni.

18. Czy można ubiegać się o wypłatę  zaliczki w sytuacji realizacji operacji polegającej na wykonaniu ogrodzenia? – dotyczy tylko i wyłącznie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2019 r.

NIE. Na operacje dotyczące kosztów wykonania ogrodzenia chlewni nie ma możliwości uzyskania zaliczki.

19. Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup urządzeń do dezynfekcji obuwia osób wchodzących na teren gospodarstwa/chlewni?

Tak. Urządzenia do dezynfekcji obuwia osób wchodzących na teren gospodarstwa/chlewni mogą być kosztem kwalifikowalnym w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia.
Oznacza to, że poza urządzeniami służącymi do dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa dopuszcza się również możliwość uznania za kwalifikowalny koszt zakupu urządzeń zabezpieczających przed wniesieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren gospodarstwa / chlewni.

20. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie wybudowania drugiego ogrodzenia, które poza ogrodzoną chlewnią otoczyłoby planowane do wybudowania tuczarnię i chlewnię dla loch oraz teren konieczny do obsługi świń, w tym istniejące już miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń?

Pomoc przyznaje się na realizację operacji dotyczącej ogrodzenia chlewni oraz terenu koniecznego do realizacji obsługi świń. A zatem obligatoryjnym obszarem wymaganym do ogrodzenia jest chlewnia.
W przypadku, gdy chlewnia jest już ogrodzona, nie ma możliwości ubiegania się o pomoc na wykonanie ogrodzenia tylko terenu koniecznego do obsługi świń.  Ponadto Wnioskodawca może otrzymać pomoc na ogrodzenie chlewni w której prowadzony jest już chów i hodowla świń, dlatego też ogrodzenie terenu na którym planowana jest dopiero budowa tego typu budynków inwentarskich nie może być kosztem kwalifikowalnym w ramach przedmiotowego poddziałania.

Pomoc dla spółek wodnych/związków spółek wodnych

1. Czy w przypadku ubiegania się o pomoc przez spółkę wodną będącą członkiem związku spółek wodnych istnieje konieczność uzyskiwania zgody związku spółek wodnych na wnioskowanie o pomoc przez spółkę?

Na gruncie przepisów mających zastosowanie do przyznania pomocy dla poddziałania 5.1, nie ma konieczności wyrażania zgody przez związki spółek wodnych swoim członkom, chcącym wziąć udział w postępowaniu o przyznanie pomocy. Ewentualne obwarowania w tym zakresie może zawierać statut związku spółek wodnych.

2. Czy punkty przyznaje się za powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych w roku ubiegania się o przyznanie pomocy czy też za całą powierzchnię gruntów meliorowanych będących w zakresie działania danej spółki wodnej? 

Punkty przyznaje się na podstawie informacji o wielkości całości powierzchni meliorowanych znajdujących się w obszarze działania spółki, zawartej w

  • uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub
  • innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych.

Przy czym należy pamiętać, iż punkty zostaną nadane, jeżeli jeden z ww. dokumentów zostanie dołączony do wniosku o przyznanie pomocy w dniu jego złożenia. Przesłanie ww. dokumentu w okresie późniejszym nie będzie skutkowało nadaniem punktów. 

3. Czy podatek VAT, jako koszt niekwalifikowalny można sfinansować z innych środków publicznych? 

Tak. Mając na uwadze, iż refundowaniu podlegają koszty w wartościach netto, a przepis dotyczy zakazu finansowania kosztów kwalifikowalnych ze środków publicznych, podatek VAT jako koszt niekwalifikowalny może być sfinansowany z innych środków publicznych.

4. Jaki jest maksymalny poziom pomocy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta 1 000 000 zł.

5. Czy istnieje możliwość wykorzystywania dofinansowanego sprzętu do koszenia poboczy i rowów przydrożnych wzdłuż dróg, konserwacji cieków wodnych i rzek, wykonywania prac związanych z odprowadzaniem wody, śniegu, błota pośniegowego z dróg itp. w celu osiągnięcia zysku przeznaczonego na realizację celów statutowych spółki?

Istnieje możliwość wykorzystywania dofinansowanego sprzętu w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji, czyli w celu świadczenia usług związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Wykorzystywanie zakupionego sprzętu w celu świadczenia ww. usług na rzecz innych podmiotów (tj. nie członków spółki wodnej) nie narusza postanowień umowy o przyznaniu pomocy. Należy przy tym pamiętać, aby dokumenty potwierdzające sprzedaż (np. faktury) zawierały precyzyjne informacje o rodzaju wykonanych usług tak, aby nie było wątpliwości co do tego, czy wykonywane usługi wpisują się w ww. cel.

Natomiast świadczenie usług niemających związku z utrzymaniem urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny na rzecz innych podmiotów (np. wykonywanie robót ziemnych na potrzeby budowy budynku mieszkalnego lub zakładu produkcyjnego, prace związane z odśnieżaniem dróg i poboczy), jest niedopuszczalne i będzie stanowiło naruszenie postanowień umowy.

Odnosząc się do możliwości konserwacji rzeki informuję, iż rzeka nie jest urządzeniem wodnym w myśl art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.), co uniemożliwia wykorzystanie zakupionego przez Państwa sprzętu do jej konserwacji.

6. Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup drona monitorującego stan wód?

Nie. Koszty te nie wpisują się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

7. Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup przyczepy transportującej koparkę oraz urządzeń wykorzystywanych do wyrównywania urobku pochodzącego z odmulania rowów melioracyjnych np. agregatu talerzowego lub brony wirnikowej?


Nie. Koszty te nie wpisują się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem, gdyż przedmiotowe urządzenia nie będą bezpośrednio wykorzystywane do utrzymania urządzeń melioracji wodnych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego.