Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze ... - najczęściej zadawane pytania

Pomoc dla rolników

1. Czy inwestycja polegająca na budowie niecki dezynfekcyjnej musi być obowiązkowo zadaszona, czy istnieje inna możliwość zabezpieczenia niecki?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niecka dezynfekcyjna musi być obowiązkowo zadaszona.

2. Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup mat dezynfekcyjnych?

Nie. Koszt ten nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

3. Czy kosztem kwalifikowalnym może być zakup myjka ciśnieniowa do dezynfekcji pojazdów?

Tak. Koszt wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

4. Czy Beneficjent może sam wykonać ogrodzenie, nieckę dezynfekcyjną lub przeprowadzić przebudowę chlewni?

Tak może to zrobić, tylko musi przedstawić kosztorys szczegółowy z wydzieleniem własnej pracy, która nie stanowi kosztu kwalifikowalnego objętego dofinansowaniem.

5. W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na ogrodzenie terenu, czy wszystkie bramy wjazdowe muszą być wyposażone w niecki dezynfekcyjne?

Nie, budowa ogrodzenia nie wymaga budowy niecki. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie samego ogrodzenia.  

6. Wnioskodawca planuje wykonanie rampy załadowczej (przegony) dla trzody od budynku do granicy działki, tak aby samochód odbierający tuczniki lub przywożący prosięta nie wjeżdżał na teren gospodarstwa. Będzie to koszt bramek od chlewni do granicy działki oraz wykonanie podłoża w postaci rusztów. Czy koszty powyższej inwestycji kwalifikują się do dofinansowania?

Nie, koszt ten nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

7. Obecnie w chlewni znajduje się m.in. pomieszczenie gospodarcze. Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na przebudowę i wyposażenie tego pomieszczenia aby spełniało on funkcje pierwszego pomieszania socjalnego, które będzie wyposażone m.in. w szafki na ubrania do obsługi trzody, środku czystości, umywalki.

Nie, ten koszt nie wpisuje się w katalog kosztów objętych dofinansowaniem.

8. Z jakiego materiału ma być wykonany płot, czy może to być np. siatka czy obowiązkowo płot betonowy?

Nie jest zdefiniowany konkretny rodzaj ogrodzenia. Dopuszczony jest każdy rodzaj, który zabezpieczy chlewnię przed przedostaniem się zwierząt (np. panelowe, betonowe, siatkowe) spełniające wymogi określone w rozporządzeniu tj. :

a) które otoczy chlewnię położoną na obszarze objętym ASF, wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń,

b) które zabezpieczy chlewnię przed przedostaniem się zwierząt, w tym przez podkopanie,

c) które obejmie wyłącznie teren niezbędny do zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń,

d) które obejmie teren o powierzchni mniejszej lub większej niż teren, o którym mowa w lit. a i c, wyłącznie gdy:

  • nie ma możliwości ogrodzenia wyłącznie terenu, o którym mowa w lit. a i c,
  • ogrodzenie wyłącznie terenu, o którym mowa w lit. a i c, jest nieracjonalne,

e) o długości nieprzekraczającej 1500 m,

f) o wysokości co najmniej 1,5 m,

g) na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem,

h) które będzie posiadać zamykane bramy wjazdowe i furtki

9. Czy planowane przez rolnika ogrodzenie może być realizowane na działce dzierżawionej?

Tak, ogrodzenie może być zlokalizowane na działce dzierżawionej, przy czym umowa dzierżawy musi być zawarta na okres co najmniej 5 lat od planowanej daty dokonania płatności końcowej, a właściciel tej nieruchomości będzie musiał wyrazić zgodę na jej realizację.

10. Czy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik musi posiadać co najmniej 50 świń?

Nie. Liczbę świń niezbędną do spełnienia warunku ubiegania się o pomoc (50 sztuk) ustala się jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12. Dane niezbędne do ustalenia tej wartości pobierane są w pierwszym dniu naboru z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego przez ARiMR.

11. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca chód świń może ubiegać się o pomoc?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sp. z o.o. jako osoba prawna, może ubiegać się o pomoc w poddziałaniu 5.1 jeżeli prowadzi działalność rolniczą w zakresie chodu lub hodowli świń na poziomie średniorocznym na najmniej 50 sztuk na terytorium rzeczy pospolitej Polskiej?

12. Czy można wykorzystać płytę betonową ogrodzenia w celu zabezpieczenia przed podkopaniem i wkopać ją w grunt?

Tak można, o ile producent płyty betonowej dopuszcza taką możliwość (niezbędne będzie przedstawienie stosownej dokumentacji od producenta).

13. Na jaką głębokość powinna być wkopana w ziemię podmurówka lub krawężnik?

Na taką głębokość, przy której ww. podmurówka, czy krawężnik trwale zwiąże ogrodzenie z podłożem i zabezpieczy przed podkopaniem. Przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdzie podmurówka stanowi fundament ogrodzenia, wówczas jej głębokość posadowienia powinna wynosić nie mniej niż minimalna granica przemarzania gruntu, która w zależności od obszaru Polski wynosi   odpowiednio: 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m lub 1,4 m.

14. Czy założenie monitoringu w chlewni, by np. kontrolować wejście/wyjście osób przebywających w chlewni, można uznać za koszt kwalifikowalny?

Nie, koszt ten nie stanowi kosztu kwalifikowalnego objętego dofinansowaniem.

15. Czy w przypadku prac budowlanych należy wykorzystywać portal ogłoszeń?

Przy wyłanianiu wykonawcy prac budowlanych należy wykorzystywać portal ogłoszeń prowadzony przez ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html) w przypadku gdy wartość planowanego do realizacji zadania przekracza równowartość 30 tys. euro.

Pomoc dla spółek wodnych/związków spółek wodnych

1. Czy w przypadku ubiegania się o pomoc przez spółkę wodną będącą członkiem związku spółek wodnych istnieje konieczność uzyskiwania zgody związku spółek wodnych na wnioskowanie o pomoc przez spółkę?

Na gruncie przepisów mających zastosowanie do przyznania pomocy dla poddziałania 5.1, nie ma konieczności wyrażania zgody przez związki spółek wodnych swoim członkom, chcącym wziąć udział w postępowaniu o przyznanie pomocy. Ewentualne obwarowania w tym zakresie może zawierać statut związku spółek wodnych.

2. Czy punkty przyznaje się za powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych w roku ubiegania się o przyznanie pomocy czy też za całą powierzchnię gruntów meliorowanych będących w zakresie działania danej spółki wodnej? 

Punkty przyznaje się na podstawie informacji o wielkości całości powierzchni meliorowanych znajdujących się w obszarze działania spółki, zawartej w

  • uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub
  • innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych.

Przy czym należy pamiętać, iż punkty zostaną nadane, jeżeli jeden z ww. dokumentów zostanie dołączony do wniosku o przyznanie pomocy w dniu jego złożenia. Przesłanie ww. dokumentu w okresie późniejszym nie będzie skutkowało nadaniem punktów. 

3. Czy podatek VAT, jako koszt niekwalifikowalny można sfinansować z innych środków publicznych? 

Tak. Mając na uwadze, iż refundowaniu podlegają koszty w wartościach netto, a przepis dotyczy zakazu finansowania kosztów kwalifikowalnych ze środków publicznych, podatek VAT jako koszt niekwalifikowalny może być sfinansowany z innych środków publicznych.