Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Uwaga! Odstąpienie od zasad wyboru wykonawcy / dostawcy zadania - konkurencyjny tryb wyboru wykonawców otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy można składać od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. (mając na uwadze, że zakończenie terminu naboru przypada na sobotę, wnioski będzie można składać również w dniu 30 grudnia 2019 r., tj. w poniedziałek) w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.Można zrobić to osobiście, przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek o przyznanie pomocy może zostać złożony również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, osobiście albo przez upoważnioną osobę.

Termin naboru wniosków oraz podstawowe zasady przyznawania pomocy zostały określone w ogłoszeniu Prezesa ARiMR, które zostało opublikowane na portalu internetowym Agencji (otwórz) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Zasady przyznawania wsparcia:

Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie którego jest posiadaczem łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 proc. Na wyższy poziom wsparcia, który wynosi 60 proc. mogą liczyć młodzi rolnicy. Wysokość pomocy na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" zależy od rodzaju realizowanej inwestycji.

Limit pomocy przypadający na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

W ramach prowadzonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu wykonawczym, do których należy m.in. powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie, ich udział w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, czy też realizacja przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań ekologicznych w ramach PROW 2014-2020.

Prezes ARiMR w terminie 50 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Dokumenty aplikacyjne: nabór 29 listopada - 28 grudnia 2019 r. - otwórz

Informacje na temat typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych - otwórz)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.


Poprzedni nabór wniosków o taką pomoc został przeprowadzony w terminie 28 września - 27 października 2017 r.

Broszura informacyjna z naboru z 2017 r. - otwórz

Dokumenty aplikacyjne z naboru z 2017 roku - otwórz dokumenty aplikacyjne