Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł w całym PROW 2014 - 2020

Limitów pomocy nie można łączyć.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Zgodnie z opublikowanymi w dniu 21 marca 2019 r. ogłoszeniami Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 27 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych następujących obszarach:
- rozwój produkcji prosiąt,
- rozwój produkcji mleka krowiego,
- rozwój produkcji bydła mięsnego.

Rolniku!
Jeśli planujesz złożyć wniosek o przyznanie pomocy lub podlegasz zobowiązaniom z tytułu przyznanej pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" lub "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW na lata 2014-2020, zalecamy aby we wniosku o płatności bezpośrednie wskazać poszczególne uprawy w gospodarstwie i ich powierzchnie. Przyspieszy to obsługę wniosków w ramach ww. typów operacji.

ARiMR uprzejmie przypomina, iż deklaracje rolnika przyczyniające się do przyznania przez ARiMR punktów za poszczególne kryteria wyboru, np. z tytułu uczestnictwa w systemie jakości, muszą być utrzymane w sposób ciągły. Dotyczy to również Wnioskodawców, którzy ubiegali się o przyznanie pomocy w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 r. i dotychczas nie mają zawartej umowy o przyznaniu pomocy. Zmiana w tym zakresie, jako zmiana danej objętej wnioskiem, wiąże się z koniecznością poinformowania o tym fakcie ARiMR niezwłocznie po jej zaistnieniu (w myśl przepisu § 13 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego). W takiej sytuacji, mając na uwadze, że zmiana dotyczy danych mających wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy (w tym przypadku Wnioskodawca przestał w kolejnym roku uczestniczyć w systemie jakości) dokonana zostanie aktualizacja informacji o kolejności przysługiwania pomocy.

Broszura informacyjna - otwórz

Najczęściej zadawane pytania - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz

Nabory wniosków