Najczęściej zadawane pytania - obszar nawodnienia w gospodarstwie

1. Czy w ramach ogłoszonego naboru na Modernizację Gospodarstw Rolnych obszar nawadnianie w gospodarstwie mogą wystartować osoby, które w gospodarstwie nie stosowały żadnego nawadnianiania, w tym nie posiadają ujęcia wody do nawodnień na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1371 z późn. zm.) został określony zakres kosztów kwalifikowalnych oraz wymagane załączniki, które należy dostarczyć już na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy w zależności od zakresu planowanej do realizacji operacji.

Z kolei planując zakres inwestycji w nawadniania należy mieć na uwadze warunki określone w art. 46 ust. 1-4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 1305/2013).

Zgodnie z art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013 przewiduje się wsparcie na inwestycję, która doprowadzi do powiększenia netto nawadnianego obszaru, mającą wpływ na daną jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych jeśli:

  • stan jednolitej części wód w odniesieniu do ilości wody nie został określony jako mniej niż dobry w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu, oraz
  • analiza środowiskowa pokazuje, że inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko; taka analiza oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana albo zatwierdzana przez właściwy organ i może również dotyczyć grupy gospodarstw rolnych.

Powyższe znalazło odzwierciedlenie również w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatem, gdy rolnik nie posiadał do tej pory instalacji nawadniającej w swoim gospodarstwie (nie stosował nawadniania upraw), może on otrzymać wsparcie na nową instalację nawadniającą, jeżeli zostaną spełnione kryteria dostępu dotyczące zarówno Wnioskodawcy jak i planowanej operacji określone w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. typu operacji oraz w art. 46 rozporządzenia 1305/2013 w tym przepisu ust. 5, zgodnie z którym taka inwestycja jest kwalifikowalna tylko wtedy, gdy stan części wód na który ona oddziałuje, nie został określony jako mniej niż dobry, a analiza środowiskowa wykaże, że planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko.