Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania: nabór 25 września – 22 listopada 2019 r.

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie
wrzesień 17, 2019

Od 25 września do 22 listopada 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

UWAGA!!!!!

Wnioskodawcy, którzy w terminie 25.09.2019 r.-22.11.2019 r. ubiegali się  o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadnianie w gospodarstwie i których wnioski o przyznanie pomocy zostały pozostawione bez rozpatrzenia z powodu niedołączenia odpowiedniego załącznika, np. ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego wraz z kopią operatu wodnoprawnego, w przypadku gdy operacja obejmowała inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której było wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w świetle obowiązującego prawa, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na tego typu operacje, w kolejnych naborach wniosków, w tym w obecnie trwającym (do 20 lipca 2020 r.).

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż w dniu 23.11.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), która wprowadziła zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do poboru i korzystania z wód  podziemnych lub powierzchniowych na potrzeby nawadniania.

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami prawa wodnego pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę jest traktowany jako zwykłe korzystanie z wód, a korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę jest szczególnym korzystaniem z wód. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie niektórych urządzeń wodnych. Natomiast zgłoszenia wodnoprawnego wymaga wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

W związku z tymi zmianami, dokonano nowelizacji  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371, z późń. zm.) m.in. w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy, w celu dostosowania przepisów tego rozporządzenia do nowego porządku prawnego, zgodnie z którym nie wszystkie inwestycje związane z wykonaniem ujęcia wody albo poborem wody będą wymagały wydania pozwolenia wodnoprawnego albo przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Jednocześnie został określony nowy załącznik, który należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy w  przypadku wykonania ujęć wód podziemnych niewymagających sporządzania projektu geologicznego.  Dokumentem tym będzie opinia sporządzana przez osobę posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog, w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi, w kategorii IV lub V, określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Termin ten oraz zasady udzielania takiej pomocy ogłosił 17 września Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu internetowego ARiMR.

W przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru nawadniania w gospodarstwie wsparcie można otrzymać na inwestycję spełniającą warunki określone w art. 46 rozporządzenia nr 1305/2013, tj.:

•    dotyczącą ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
•    dotyczącą ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. a) i lit. b) rozporządzenia 1305/2013 w związku z akapitem pierwszym),
•    w istniejącą instalację, która wpływa jedynie na efektywność energetyczną, lub polegającą na utworzeniu zbiornika, lub prowadząca do wykorzystywania odzyskanej wody, która nie wpływa na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych (art.46 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 1305/2013),
•    która doprowadzi do powiększenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
•    która doprowadzi do powiększenia netto nawadnianego obszaru i jest połączona z inwestycją w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013).

W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Limit pomocy dla tego obszaru w całym okresie PROW 2014-2020 wynosi maksymalnie 100 tys. zł. na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Pomoc będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik. Brak jest możliwości przyznawania pomocy w ramach obszaru nawadniania w gospodarstwie osobom wspólnie wnioskującym.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne bez względu na ich wielkość ekonomiczną. Przyznanie pomocy w ramach obszaru nawadniania w gospodarstwie nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punkty będą przyznawane za realizację operacji obejmujących: inwestycje ulepszające istniejące instalacje nawadniające (w oparciu o wykazaną potencjalną oszczędność wody, z podziałem, czy inwestycja realizowana jest na stanie wód co najmniej dobrym lub mniej dobrym), czy też inwestycje, które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą na stanie wód mniej niż dobrym ( w oparciu o wykazaną potencjalną oszczędność wody).  Punkty będzie można uzyskać również, jeżeli realizacja operacji będzie realizowana na obszarach gmin, w których wystąpiła susza. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć podmioty, które realizują zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020.

Dla naboru wniosków realizowanego w ramach obszaru nawadniania w gospodarstwie niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy zostaną opublikowane 2 listy kolejności przysługiwania pomocy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw).

W tym obszarze wsparcia wskazane zostały dokumenty preselekcyjne, których niedołączenie skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia:  
a) ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego,
b) ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne,
c) ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w lit. a,
d) zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

Informacje na temat typu operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych - otwórz)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Broszura informacyjna - otwórz

Typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 - dokumenty aplikacyjne

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz