Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 listopada 2020 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 28 stycznia 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Pomoc przyznaje się na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 100 tys. zł.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik.

W przypadku obszaru nawadniania w gospodarstwie brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.

UWAGA! W przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia warunki określone w art. 46 ust. 1–4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, z tym że współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, wynosi co najmniej 10%.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

UWAGA: Korzystne zmiany w stosunku do poprzednich naborów:

  • obniżenie  do 3 punktów minimalnej liczby punktów przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru, którą podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi otrzymać, aby uzyskać pomoc finansową w obszarze nawadniania w gospodarstwie;
  • umożliwienie podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy dostarczenie numeru identyfikacyjnego na etapie wezwania do usunięcia braków we wniosku o przyznanie pomocy;
  • odstąpienie od wymogu dołączania do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenia współposiadacza nieruchomości o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania i wyłącznie - temu rolnikowi lub jego małżonkowi - przyznano do tej nieruchomości jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub pomoc finansową w ramach działań obszarowych

UWAGA! Jeżeli do przyznania pomocy (minimum punktowe) niezbędne jest uzyskanie punktów za kryterium określone w § 16 ust 8 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego tj. związane z realizacją zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w związku z brzmieniem przepisu w tym zakresie, wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do końca 2020 roku.

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Broszura informacyjna - otwórz

Najczęściej zadawane pytania - otwórz

DOKUMENTY APLIKACYJNE - otwórz

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

  • poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż składanie  ich osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR zostało ograniczone, lub
  • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP - otwórz, lub
  • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

 

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz