Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z następującą informacją.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł w całym PROW 2014 - 2020

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Rolniku!
Jeśli planujesz złożyć wniosek o przyznanie pomocy lub podlegasz zobowiązaniom z tytułu przyznanej pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" lub "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW na lata 2014-2020, zalecamy aby we wniosku o płatności bezpośrednie wskazać poszczególne uprawy w gospodarstwie i ich powierzchnie. Przyspieszy to obsługę wniosków w ramach ww. typów operacji.

ARiMR uprzejmie przypomina, iż deklaracje rolnika przyczyniające się do przyznania przez ARiMR punktów za poszczególne kryteria wyboru, np. z tytułu uczestnictwa w systemie jakości, muszą być utrzymane w sposób ciągły. Dotyczy to również Wnioskodawców, którzy ubiegali się o przyznanie pomocy w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 r. i dotychczas nie mają zawartej umowy o przyznaniu pomocy. Zmiana w tym zakresie, jako zmiana danej objętej wnioskiem, wiąże się z koniecznością poinformowania o tym fakcie ARiMR niezwłocznie po jej zaistnieniu (w myśl przepisu § 13 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego). W takiej sytuacji, mając na uwadze, że zmiana dotyczy danych mających wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy (w tym przypadku Wnioskodawca przestał w kolejnym roku uczestniczyć w systemie jakości) dokonana zostanie aktualizacja informacji o kolejności przysługiwania pomocy.

Od naboru wniosków w 2020 r. w obszarze D w udostępnionym biznesplanie wprowadzona została możliwość importu danych dotyczących działek ewidencyjnych, upraw na działkach ewidencyjnych. Import ww. danych może być dokonywany przez osobę sporządzającą biznesplan z plików csv wygenerowanych z aplikacji eWniosekPlus po sporządzeniu wniosku o płatności obszarowe za 2020 rok. Zaimportowane dane będą wykorzystane następnie do zautomatyzowania określenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa uwzględniając wskazane w rozporządzeniu wykonawczym warunki w tym zakresie.  Nowa funkcjonalność biznesplanu zapewniona jest, jako „narzędzie samoliczące”, tj. czynności związane z importem wygenerowanych danych do arkuszy „Działki” oraz „Uprawy” zostaną wykonane automatycznie, po wykonaniu przez użytkowników określonych czynności opisanych szczegółowo w Instrukcji wypełniania biznesplanu, w której zawarto również inne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian i sposobu obsługi dokumentu umożliwiającego skorzystanie z jego NOWYCH funkcjonalności.

Najczęściej zadawane pytania - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz

Nabory wniosków