Grupowanie maszyn - sprawdź czy musisz przeprowadzić postępowanie ofertowe

Obecnie stosowane podejście do interpretacji definicji zadania, zwłaszcza w kontekście postępowań ofertowych prowadzonych przez rolników w związku z planowanym zakupem maszyn lub urządzeń rolniczych, w zakresie sumowania usług, dostaw i robót budowlanych tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, wymaga doprecyzowania, szczególnie w sytuacji, gdy kupowane maszyny lub urządzenia służą zupełnie różnym celom związanym z produkcją rolniczą (np. przygotowanie pola pod uprawę roślin, siew, pielęgnacja, zbiór). Uwzględniając faktycznie odmienne przeznaczenie tych maszyn oraz mając na uwadze konieczność zachowania przejrzystości stosowania w praktyce zasad dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy w kontekście ustalenia, co wchodzi w skład danego zadania, przedstawiamy podział maszyn oraz urządzeń rolniczych pod względem ich przeznaczenia lub funkcjonalności, który Beneficjent może stosować przy ustalaniu wartości danego zadania.

Aby prawidłowo ustalić, co wchodzi w skład danego zadania, należy przypisać poszczególne maszyny/urządzenia rolnicze z zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy o przyznaniu pomocy, do kategorii wskazanych poniżej. Każda kategoria obejmuje odmienny rodzaj (i przeznaczenie) maszyn, a zatem w konsekwencji również odrębne zadanie. Po przypisaniu maszyn do odpowiednich kategorii i zweryfikowaniu spełnienia pozostałych przesłanek definiujących zadanie tj.:

  • możliwości udzielania zamówienia na maszyny/urządzenia w tym samym czasie i
  • możliwości wykonania tego zamówienia przez jednego wykonawcę,

należy określić wartość zadania, która de facto determinuje dalszy sposób postępowania Beneficjenta (tj. konieczność przeprowadzania postępowania ofertowego, czy też tylko szacowania wartości zadania). Zasady szacowania wartości zadania - otwórz

W związku z powyższym, w aspekcie określenia przeznaczenia lub funkcjonalności maszyn lub urządzeń rolniczych celem ustalenia wartości zadania i co za tym idzie obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy, wyszczególniono następujące ich kategorie:

L.p.

Grupy maszyn rolniczych

Przykłady

1

Ciągniki

rolnicze, sadownicze

2

Przyczepy rolnicze

do materiałów sypkich

3

Przyczepy specjalistyczne

do przewozu siana i słomy luzem i w belach, samozbierające, inne specjalistyczne

4

Ładowacze

ładowacze czołowe i tylne mocowane do ciągnika oraz osprzęt dodatkowy

5

Ładowarki rolnicze

ładowarki samojezdne oraz osprzęt dodatkowy

6

Podnośniki widłowe doczepiane

podnośniki widłowe czołowe i tylne mocowane do ciągnika

7

Wózki widłowe

wózki widłowe samojezdne, wózki paletowe

8

Maszyny, narzędzia i urządzenia do uprawy gleby

pługi, brony, agregaty podorywkowe, włóki, wały, kultywatory, głębosze

9

Maszyny, narzędzia i urządzenia do doprawiania gleby

aktywne maszyny uprawowe, agregaty do uprawy przedsiewnej, maszyny do upraw międzyrzędowych, maszyny kombinowane i wieloczynnościowe

10

Maszyny, narzędzia i urządzenia do pielęgnacji roślin

pielniki, obsypniki

11

Maszyny, narzędzia i urządzenia do nawożenia mineralnego i chemicznego

rozsiewacze i siewniki nawozów mineralnych, rozsiewacze wapna, rozlewacze płynnych nawozów mineralnych

12

Maszyny, narzędzia i urządzenia do nawożenia naturalnego

rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne, aplikatory gnojowicy, pompy gnojowicy

13

Maszyny, narzędzia i urządzenia do siewu 

siewniki zbożowe, siewniki punktowe, agregaty uprawowo-siewne

14

Maszyny, narzędzia i urządzenia do sadzenia roślin

sadzarki do ziemniaków, sadzarki do rozsady, sadzarki do drzewek i krzewów

15

Opryskiwacze

opryskiwacze polowe, sadownicze, szklarniowe, plecakowe

16

Maszyny i urządzenia wykorzystywane na trwałych użytkach zielonych

kosiarki, przetrząsarki, zgrabiarki, włóki łąkowe, wały łąkowe

17

Kombajny zbożowe

18

Maszyny i urządzenia do zbioru  siana i słomy

prasy kostkujące i belujące, praso-owijarki, owijarki do bel

19

Sieczkarnie

samojezdne, doczepiane do ciągnika lub kombajnu, stacjonarne

20

Maszyny do zbioru roślin okopowych

kombajny ziemniaczane/do buraków, kopaczki

21

Suszarnie ziarna

22

Systemy GPS (rolnictwo precyzyjne)

w przypadku gdy nie stanowią integralnego wyposażenia

23

Specjalistyczne maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w sadownictwie

platformy samojezdne/doczepiane, wygarniacze gałęzi, rozdrabniacze gałęzi/kosiarki sadownicze, sekatory (elektryczne/pneumatyczne), wózki sadownicze/przyczepki do przewozu skrzyniopalet, glebogryzarki boczne, spulchniacze boczne, kombajny sadownicze, otrząsarki owoców, zamgławiacze,  pilarki

24

Specjalistyczne maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w warzywnictwie

dedykowane do upraw konkretnych gatunków np. maszyna do podsuszania cebuli, ogławiarka do marchwi, maszyny do zbioru warzyw, obcinarki szczypioru

25

Maszyny i urządzenia do przygotowania produktów  rolnych do sprzedaży

wagi, wagoworkownice, czyszczarki, sortownice, kalibrownice

26

Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz

wozy paszowe, mieszalniki, linie do pasz

27

Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji mleka

dojarki, zbiorniki na mleko, roboty udojowe

28

Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej *

rozściełacze słomy, zgarniacze, miksery, separatory gnojowicy

29

Pozostałe maszyny, narzędzia i urządzenia**

zbiorniki na paliwo, rolnicze stacje meteo, myjki ciśnieniowe, nagrzewnice, generatory azotu, płuczki CO2,

 

* nie stanowiące elementu budowy, przebudowy, modernizacji budynku

 

** każda pozycja z tej kategorii jako odrębne zadanie, chyba, że są powiązane funkcjonalnie

 

Mając na uwadze powyższe, Beneficjenci, którzy już złożyli w ARiMR dokumenty z przeprowadzonego postępowania ofertowego mogą wycofać złożone dokumenty, jeżeli po dokonaniu grupowania w oparciu o powyżej opisane zasady uznają, iż w ich sprawie nie było konieczności przeprowadzenia postępowania ofertowego. Jednocześnie należy pamiętać o zachowaniu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w przypadku, gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza próg kwotowy (20 tys. zł albo 30 tys. euro) obligujący do przeprowadzenia postępowania ofertowego.

W przypadku wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z właściwą komórką merytoryczną prowadzącą daną sprawę (Oddziałem Regionalnym ARiMR, Centralą ARiMR lub Urzędem Marszałkowskim).

Zasady te nie dotyczą spraw, dla których ARiMR zakończyła już proces autoryzacji wniosków o płatność (zatwierdzono zlecenie płatności bądź odmówiono wypłaty pomocy) oraz tych Beneficjentów, którym ARiMR pozytywnie oceniła postępowanie ofertowe.