Scalanie gruntów - podsumowanie dotychczasowych naborów

Założenia ogólne operacji:

- celem realizacji tego typu operacji jest:

 • umożliwienie racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw,
 • ułatwienie prowadzenia produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie,
 • poprawa wyników ekonomicznych gospodarstw, ich restrukturyzacja i modernizacja,

- beneficjentem działania jest starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe;

- pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wykonanie prac scaleniowych, na zagospodarowanie poscaleniowe oraz na koszty ogólne  bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

- budżet w ramach operacji ogółem wynosi 284 699 018 EURO (ok 1,22 mld PLN); w tym
z EFRROW 181 153 985,00 EURO

- województwami wyłączonymi z tego typu operacji są: Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie;

- wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem wynosi:

 • w województwach: Dolnośląskim, Lubelskim, Małopolskim, Podkarpackim, Śląskim i Świętokrzyskim – 800 EURO na prace scaleniowe i 2000 EURO na prace poscaleniowe,
 • w województwach: Podlaskim, Pomorskim, Lubuskim, Wielkopolskim, Łódzkim, Opolskim, Mazowieckim – 650 EURO na prace scaleniowe i 1900 EURO na prace poscaleniowe,

Ważne terminy:

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się we wskazanych samorządach województw w 2016 roku.

W miarę dostępności środków finansowych Samorządy Województw ogłaszały kolejne nabory wniosków, które odbywały się w 2017, 2018 i 2019. Szczegółowe informacje o naborach i terminach podawane są do publicznej wiadomości przez SW w siedzibach urzędów oraz na stronach internetowych.

Efekty unijnej pomocy:

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

171

 
 • na kwotę z EFRROW
 

 

943 622 153,74 zł

 

ilość zawartych umów (czynnych)

138

 

 • na kwotę z EFRROW

 

 

757 248 106,01 zł

 

ilość złożonych wniosków o płatność

60

 

 • na kwotę z EFRROW

 

 

69 529 170,34 zł

 

ilość beneficjentów którzy zrealizowali płatności

22

ilość zrealizowanych zleceń płatności

53

 

 • na kwotę z EFRROW

 

 

61 389 294,75 zł

 


- największy limit środków pieniężnych przydzielono na województwa:

 • Podkarpackie – 213 051 466,14 zł,
 • Lubelskie – 149 651 522,45 zł,
 • Małopolskie – 98 659 514,82 zł,

- najwięcej wniosków o przyznanie pomocy złożono w województwach:

 • Podkarpackim – 44
 • Lubelskim - 26
 • Małopolskim – 22

- powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym:

 • ogółem 118 210,44 ha,
 • w tym użytki rolne 92 144,15 ha,
 • w tym użytki leśne 19 382,95 ha,

- ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem 220 652 sztuk;

- średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu 4,55 ha;

- liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym 25 983 sztuk.

liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym 23 572 sztuk.

 

 

scalanie gruntów
scalanie gruntów

 

Stan realizacji na 31.12.2019 r.