Scalanie gruntów - podsumowanie dotychczasowych naborów

Założenia ogólne operacji:

- celem realizacji tego typu operacji jest:

 • umożliwienie racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw,
 • ułatwienie prowadzenia produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie,
 • poprawa wyników ekonomicznych gospodarstw, ich restrukturyzacja i modernizacja,

- beneficjentem działania jest starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe;

- pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wykonanie prac scaleniowych, na zagospodarowanie poscaleniowe oraz na koszty ogólne  bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

- budżet w ramach operacji wynosi 284 699 018 EURO (ok 1,22 mld PLN);

- województwami wyłączonymi z tego typu operacji są: Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie;

- wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem wynosi:

 • w województwach: Dolnośląskim, Lubelskim, Małopolskim, Podkarpackim, Śląskim i Świętokrzyskim – 800 EURO na prace scaleniowe i 2000 EURO na prace poscaleniowe,
 • w województwach: Podlaskim, Pomorskim, Lubuskim, Wielkopolskim, Łódzkim, Opolskim, Mazowieckim – 650 EURO na prace scaleniowe i 1900 EURO na prace poscaleniowe,

Ważne terminy:

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się we wskazanych samorządach województw w 2016 roku.

W miarę dostępności środków finansowych Samorządy Województw ogłaszały kolejne nabory wniosków, które odbywały się w 2017 i 2018 roku. W drugiej połowie 2019 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w województwie Łódzkim. Szczegółowe informacje o naborach
i terminach podawane są do publicznej wiadomości przez SW w siedzibach urzędów oraz na stronach internetowych.

Efekty unijnej pomocy:

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

158

 • na kwotę z EFRROW
 
 • 855 755 706,21 zł
 

ilość zawartych umów (czynnych)

116

 
 • na kwotę z EFRROW
 
 
 • 581 729 759,23 zł
 

ilość złożonych wniosków o płatność

31

 
 • na kwotę z EFRROW
 
 
 • 39 997 062,82 zł
 

ilość beneficjentów którzy zrealizowali płatności

13

ilość zrealizowanych zleceń płatności

22

 
 • wota z EFRROW ze zrealizowanych płatności
 
 
 • 26 972 017,25 zł
 

- największy limit środków pieniężnych przydzielono na województwa:

 • Podkarpackie – 211 822 613,37 zł,
 • Lubelskie – 148 560 452,18 zł,
 • Małopolskie – 98 083 407,12 zł,

- najwięcej wniosków o przyznanie pomocy złożono w województwach:

 • Podkarpackim – 39
 • Małopolskim – 22
 • Lubelskim - 19

- powierzchnia gruntów objętych postepowaniem scaleniowym:

 • ogółem: 108 614,12 ha,
 • w tym użytki rolne 85 669,52 ha,
 • w tym użytki leśne 16 892,16 ha,

- ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem 200 397 sztuk;

- średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu 4,61 ha;

- liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym 23 572 sztuk.

scalanie gruntów
scalanie gruntów

Stan realizacji na 31.05.2019 r.