Odnowa wsi, realizacja operacji typu:

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

 • Kształtowanie przestrzeni publicznej

 • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

 - podsumowanie dotychczasowych naborów


Założenia ogólne operacji:

- beneficjentami działania może być: gmina oraz instytucja kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;

- gmina może realizować operacje w zakresie:

 • budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
 • kształtowania przestrzeni publicznej,
 • odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne;

- instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego może realizować operacje w zakresie:

 • budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
 • odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne;

- priorytetowo traktowane będą inwestycje, w wyniku realizacji których:

 • w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji będą prowadzone stałe, cykliczne zajęcia artystyczne,
 • obiekt zostanie wyposażony w mikroinstalacje zapewniającą pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną,
 • zastosowano innowacyjne rozwiązania,
 • powstaną i zostaną utrzymane miejsca pracy,

- maksymalna wysokość pomocy udzielanej na tego typu operacje w całym programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 500 000 zł na miejscowość;

- pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych;-

- budżet środków finansowych przeznaczony na powyższe operacje wynosi 68 065 629 EUR
(ok 293 mln PLN);

Ważne terminy:

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na ww. operacje odbył się w samorządach województw
w 2018 roku.  Szczegółowe informacje o naborach i terminach podawane są do publicznej wiadomości przez SW w siedzibach urzędów oraz na stronach internetowych.

Efekty unijnej pomocy:

Operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" i "Kształtowanie przestrzeni publicznej"

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

1 123

 
 • na kwotę z EFRROW
 

448 548 349,77 zł

ilość zawartych umów (czynnych)

518

 
 • na kwotę z EFRROW
 

216 328 413,00 zł

ilość złożonych wniosków o płatność

17

 
 • na kwotę z EFRROW
 

1 943 147,00 zł

ilość beneficjentów którzy zrealizowali płatności

0

ilość zrealizowanych zleceń płatności

0

 
 • kwota z EFRROW ze zrealizowanych płatności
 

0

W wyniku realizacji inwestycji zaplanowano:

 • odnowienie 125 centr miejscowości
 • wybudowanie:

  • 147 świetlic i domów kultury
  • 2 bibliotek
  • 17 innych obiektów

 • przebudowanie:

  • 162 świetlic i domów kultury
  • 8 bibliotek
  • 1 teatru/ kina/ amfiteatru
  • 8 innych obiektów

 • wyposażenie:

  • 132 świetlic i domów kultury
  • 5 bibliotek
  • 2 teatrów/ kin/ amfiteatrów
  • 6 innych obiektów

Typ operacji "ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

103

 
 • na kwotę z EFRROW
 

37 590 425,00 zł

ilość zawartych umów (czynnych)

80

 
 • na kwotę z EFRROW
 

30 887 239,00 zł

ilość złożonych wniosków o płatność

1

 
 • na kwotę z EFRROW
 

207 302,00 zł

ilość różnych beneficjentów którzy zrealizowali płatności

0

ilość zrealizowanych zleceń płatności

0

 
 • kwota z EFRROW ze zrealizowanych płatności
 

0

 • liczba podmiotów otrzymujących wsparcie: 76 gmin, 3 instytucje kultury

W wyniku realizacji inwestycji zaplanowano:

 • odnowić lub poprawić stan 86 obiektów zabytkowych lub budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 • zakupić, z przeznaczeniem na cele publiczne, 4 obiekty charakterystyczne dla tradycji i budownictwa w danym regionie.
Odnowa wsi
Odnowa wsi
Odnowa wsi
 

 

 

Odnowa wsi
Odnowa wsi

Stan realizacji na 31.05.2019 r.