Odnowa i rozwój wsi

Realizacja operacji typu:

  • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
  • Kształtowanie przestrzeni publicznej
  • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Budżet na operacje wszystkich typów wynosi prawie 282 mln zł środków EFRROW.

Od 17 stycznia 2018 r.  Samorządy Województw mają możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o terminie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Ogłoszenie powinno ukazać się nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

Jest to pomoc skierowana jest do gmin oraz instytucji kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, finansowana ze środków EFRROW (Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Gmina może realizować operacje w zakresie:

  • budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;
  • kształtowania przestrzeni publicznej;
  • odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne;

Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego może realizować operacje w zakresie:

  • budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;
  • odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne

Zgodnie z zapisami rozporządzenia wykonawczego wszystkie samorządy ogłoszą nabory w terminie do 30 maja 2018 r. Termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. W terminie 6 miesięcy od  upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy wnioskodawca zostanie wezwany do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy lub otrzyma  informację o odmowie przyznania pomocy.

Sporządzenie listy rankingowej operacji nastąpi po ocenie wniosków o przyznanie pomocy.

Ważne: w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego zakresu/typu operacji.

Terminy i zasady udzielania tego rodzaju wsparcia podane zostaną do publicznej wiadomości na stronach internetowych poszczególnych Samorządów Województw oraz w siedzibach urzędów.

Maksymalna wysokość pomocy udzielanej na tego typu operacje w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wynosi 500 tys. zł na miejscowość.

ARiMR może dofinansować do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Priorytetowo traktowane zostaną te inwestycje, w wyniku realizacji których w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji m.in. będą prowadzone stałe lub cykliczne zajęcia artystyczne, uwzględniające wyposażenie obiektu w mikroinstalację oraz zastosowanie rozwiązań innowacyjnych lub przewidujące powstanie i utrzymanie miejsc pracy.