Odnowa wsi, realizacja operacji typu:

 • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
 • Kształtowanie przestrzeni publicznej
 • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

 - podsumowanie dotychczasowych naborów

Założenia ogólne operacji:

- beneficjentami działania może być: gmina oraz instytucja kultury dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;

- gmina może realizować operacje w zakresie:

 • budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
 • kształtowania przestrzeni publicznej,
 • odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne;

- instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego może realizować operacje w zakresie:

 • budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
 • odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne;

- priorytetowo traktowane będą inwestycje, w wyniku realizacji których:

 • w obiekcie budowlanym będącym przedmiotem operacji będą prowadzone stałe, cykliczne zajęcia artystyczne,
 • obiekt zostanie wyposażony w mikroinstalacje zapewniającą pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną,
 • zastosowano innowacyjne rozwiązania,
 • powstaną i zostaną utrzymane miejsca pracy,

- maksymalna wysokość pomocy udzielanej na tego typu operacje w całym programie Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 500 000 zł na miejscowość;

- pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych;-

- budżet środków finansowych przeznaczony na powyższe operacje wynosi 68 065 629 EUR
(ok 293 mln PLN);

Ważne terminy:

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na ww. operacje odbył się w samorządach województw w 2018 roku.

Szczegółowe informacje o naborach i terminach podawane są do publicznej wiadomości przez SW w siedzibach urzędów oraz na stronach internetowych.

Efekty unijnej pomocy:

Operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" i "Kształtowanie przestrzeni publicznej"

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

1 156

 

 • na kwotę z EFRROW

 

462 714 343,70 zł

ilość zawartych umów (czynnych)

566

 

 • na kwotę z EFRROW

 

236 494 643,00 zł

ilość złożonych wniosków o płatność

310

 

 • na kwotę z EFRROW

 

90 273 137,31 zł

ilość beneficjentów którzy zrealizowali płatności

106

ilość zrealizowanych zleceń płatności

115

 

 • na kwotę z EFRROW

 

28 965 394,02 zł

W wyniku realizacji inwestycji zaplanowano:

 • odnowienie 125 centr miejscowości (zrealizowano 158)
 • wybudowanie:
  • 147 świetlic i domów kultury (zrealizowano 173)
  • 2 bibliotek (zrealizowano 2)
  • 17 innych obiektów(zrealizowano 40)
 • przebudowanie:
  • 162 świetlic i domów kultury(zrealizowano 193)
  • 8 bibliotek (zrealizowano 10)
  • 1 teatru/ kina/ amfiteatru (zrealizowano 1)
  • 8 innych obiektów (zrealizowano 9)
 • wyposażenie:
  • 132 świetlic i domów kultury (zrealizowano 166)
  • 5 bibliotek (zrealizowano 9)
  • 2 teatrów/ kin/ amfiteatrów (zrealizowano 2)
  • 6 innych obiektów (zrealizowano 8

Typ operacji "ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"

 

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

103

 

 • na kwotę z EFRROW

 

37 590 425,00 zł

ilość zawartych umów (czynnych)

78

 

 • na kwotę z EFRROW

 

29 399 789,00 zł

ilość złożonych wniosków o płatność

54

 

 • na kwotę z EFRROW

 

17 175 734,18 zł

ilość różnych beneficjentów którzy zrealizowali płatności

13

ilość zrealizowanych zleceń płatności

14

 

 • na kwotę z EFRROW 
 

3 446 403,64 zł

 • liczba podmiotów otrzymujących wsparcie: 77 gmin, 3 instytucje kultury

W wyniku realizacji inwestycji zaplanowano:

 • odnowić lub poprawić stan 86 obiektów zabytkowych lub budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 • zakupić, z przeznaczeniem na cele publiczne, 4 obiekty charakterystyczne dla tradycji i budownictwa w danym regionie.
 • zakupić, z przeznaczeniem na cele publiczne, 4 obiekty charakterystyczne dla tradycji i budownictwa w danym regionie.

 

 

Odnowa wsi
Odnowa wsi
Odnowa wsi
 

 

 

Odnowa wsi
Odnowa wsi

 

Stan realizacji na 31.12.2019 r.