Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów - podsumowanie dotychczasowych naborów

Mój Rynek

Założenia ogólne operacji:

- beneficjenci pomocy: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów;

- pomoc przyznawana jest na budowę lub przebudowę targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów, na zakup nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji oraz na koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

- warunki jakie m.in. musi spełniać beneficjent ubiegający się o uzyskanie pomocy:

 • inwestycja może być realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 000 mieszkańców,
 • operacja może być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach,
 • powierzchnia handlowa targowiska tj. powierzchnia przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych będzie stanowiła co najmniej 30% powierzchni targowiska;
 • powstałe w wyniku realizacji operacji targowisko będzie spełniało warunki określone w załączniku do rozporządzenia tj. m.in. utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energoelektrycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, zadaszenia, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarno-higieniczne;

- priorytetowo traktuje się wnioski dla inwestycji:

 • dotyczących targowisk całorocznych,
 • wyposażonych w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii,
 • przewidujących preferencje cenowe wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników,
 • zlokalizowanych w miejscowościach o większej liczbie mieszkańców,

- maksymalna wysokość pomocy możliwa do uzyskania przez jednego beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł

- wysokość pomocy udzielona ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

-  w ramach operacji suma kosztów całkowitych nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy ze środków EFRROW;

- budżet przeznaczony do wykorzystania w ramach operacji wynosi 40 245 073 EURO środków pochodzących z EFRROW (ok 173 mln PLN);

Ważne terminy:

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych samorządach województw odbył się na przełomie 2017/2018 roku.

W miarę dostępności środków finansowych Samorządy Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Śląskiego, pod koniec 2018 roku przeprowadziły kolejny nabór wniosków. W roku 2019 ogłoszono nabory w województwie Łódzkim oraz Podkarpackim. Szczegółowe informacje oraz daty podawane są do publicznej wiadomości przez SW w siedzibach urzędów oraz na stronach internetowych.

Efekty unijnej pomocy:

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

245

 
 • na kwotę z EFRROW
 

196 455 830,00 zł

ilość zawartych umów (czynnych)

181

 
 • na kwotę z EFRROW
 

143 848 009,00 zł

ilość złożonych wniosków o płatność

80

 
 • na kwotę z EFRROW
 

54 795 899,71 zł

ilość beneficjentów którzy zrealizowali płatności

46

ilość zrealizowanych zleceń płatności

41

 

 • na kwotę z EFRROW
 

30 330 568,53 zł

W wyniku realizacji inwestycji (w całym kraju) zaplanowano:

- wybudowanie 85 targowisk (zrealizowano 11 szt.),

- przebudowanie 100 targowisk (zrealizowano 27 szt.),

- wybudowanie 27 obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów (zrealizowano 3 szt.),

- przebudowanie 143 obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Największy limit środków EFRROW przeznaczono na województwa:

 • Mazowieckie – 29 337 281,32 zł
 • Lubelskie – 16 448 791,88 zł
 • Łódzkie – 16 137 816,42 zł

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy złożono w województwach:

 • Mazowieckim - 36
 • Kujawsko-pomorskim i Lubelskim – 22
 • Wielkopolskim i Łódzkim - 19
Targowisko
Targowisko

Stan realizacji na 31.05.2019 r.