Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów - podsumowanie dotychczasowych naborów

Mój Rynek

Założenia ogólne operacji:

- beneficjenci pomocy: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów;

- pomoc przyznawana jest na budowę lub przebudowę targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów, na zakup nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji oraz na koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

- warunki jakie m.in. musi spełniać beneficjent ubiegający się o uzyskanie pomocy:

 • inwestycja może być realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 000 mieszkańców,
 • operacja może być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach,
 • powierzchnia handlowa targowiska tj. powierzchnia przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych będzie stanowiła co najmniej 30% powierzchni targowiska;
 • powstałe w wyniku realizacji operacji targowisko będzie spełniało warunki określone w załączniku do rozporządzenia tj. m.in. utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energoelektrycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, zadaszenia, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarno-higieniczne;

- priorytetowo traktuje się wnioski dla inwestycji:

 • dotyczących targowisk całorocznych,
 • wyposażonych w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii,
 • przewidujących preferencje cenowe wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników,
 • zlokalizowanych w miejscowościach o większej liczbie mieszkańców,

- maksymalna wysokość pomocy możliwa do uzyskania przez jednego beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł

- wysokość pomocy udzielona ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

-  w ramach operacji suma kosztów całkowitych nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy ze środków EFRROW;

- budżet przeznaczony do wykorzystania w ramach operacji wynosi 40 245 073 EURO środków pochodzących z EFRROW (ok 173 mln PLN);

Ważne terminy:

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych samorządach województw odbył się na przełomie 2017/2018 roku.

W miarę dostępności środków finansowych Samorządy Województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Śląskiego, pod koniec 2018 roku przeprowadziły kolejny nabór wniosków. W roku 2019 ogłoszono nabory w województwie Łódzkim oraz Podkarpackim. Szczegółowe informacje oraz daty podawane są do publicznej wiadomości przez SW w siedzibach urzędów oraz na stronach internetowych.

Efekty unijnej pomocy:

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

293

 

 • na kwotę z EFRROW

 

238 164 437,63 zł

ilość zawartych umów (czynnych)

177

 

 • na kwotę z EFRROW

 

141 029 668,00 zł

ilość złożonych wniosków o płatność

138

 

 • na kwotę z EFRROW

 

95 189 961,92 zł

ilość zrealizowanych zleceń płatności

94

 

 • na kwotę z EFRROW

 

65 451 556,19 zł

W wyniku realizacji inwestycji (w całym kraju) zaplanowano:

- wybudowanie 80 targowisk (zrealizowano 17 obiektów),

- przebudowanie 100 targowisk (zrealizowano 35 obiektów),

- wybudowanie 27 obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów (zrealizowano 4),

- przebudowanie 144 obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów (zrealizowano 1).

Największy limit środków EFRROW przeznaczono na województwa:

 • Mazowieckie – 29 492 821,16 zł
 • Łódzkie – 16 881 282,49 zł
 • Lubelskie – 16 541 644,61 zł

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy złożono w województwach:

 • Mazowieckim – 57
 • Łódzkim – 29
 • Lubelskim - 26
Targowisko
Targowisko

 

Stan realizacji na 31.12.2019 r.