Gospodarka wodno-ściekowa - podsumowanie dotychczasowych naborów

kran, szklana z wodą

Założenia ogólne operacji:

- beneficjenci pomocy: gmina, spółka w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, związek międzygminny;

- pomoc przyznawana jest na budowę, przebudowę lub wyposażenie  obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków, na zakup nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji oraz na koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

- warunki jakie m.in. musi spełniać beneficjent ubiegający się o przyznanie pomocy:

 • operacja może być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach,
 • pomoc na realizację operacji beneficjent może otrzymać w postaci refundacji części kosztów kwalifikowalnych do których zalicza się m. in.: koszty ogólne, koszty budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, koszty zakupu nowych urządzeń i materiałów służących do realizacji operacji, zakup usług służących realizacji operacji,

- priorytetowo traktuje się wnioski dla inwestycji, których realizacja umożliwi m.in. oczyszczenie większej objętości ścieków;

- maksymalna wysokość pomocy możliwa do uzyskania przez jednego beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł w okresie realizacji Programu;

- wysokość pomocy udzielona ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wynosi do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych;

- budżet przeznaczony do wykorzystania w ramach operacji wynosi 351 561 100 EURO środków pochodzących z EFRROW (ok 1,6 mld PLN).

Ważne terminy:

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych samorządach województw odbył się na przełomie 2016/2017 roku.

Następne nabory odbywają się w miarę dostępności środków. Większość Samorządów Województw II nabór ogłosiło w 2019 roku.

Szczegółowe informacje o naborach i terminach podawane są do publicznej wiadomości przez SW w siedzibach urzędów oraz na stronach internetowych.

Efekty unijnej pomocy:

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

2719

 

 • na kwotę z EFRROW

 

3 390 596 116,83

ilość zawartych umów (czynnych)

775

 

 • na kwotę z EFRROW

 

975 619 232,77

ilość beneficjentów którzy zrealizowali płatności

648

ilość zrealizowanych zleceń płatności

1022

 

 • na kwotę z EFRROW

 

701 525 962,16

 

W wyniku realizacji inwestycji (w całym kraju) zaplanowano wybudowanie:

 • 1 504,86 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (zrealizowano 465,83 km)
 • 2 294,28 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (zrealizowano 794,17 km)
 • 13 225 przydomowych oczyszczalni ścieków (zrealizowano 6020 szt.)
 • 66 ujęć wody (zrealizowano 16 szt.)
 • 54 stacji uzdatniania wody (zrealizowano 18 szt.)
 • 91 oczyszczalni ścieków (zrealizowano 22 szt.)
 • 2 szt. instalacje do osadów ściekowych

W wyniku realizacji inwestycji (w całym kraju) zaplanowano przebudowanie:

 • 104,82 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę (zrealizowano 33,467 km)
 • 15,66 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (zrealizowano 2,504 km)
 • 39 ujęć wody (zrealizowano 14 szt.)
 • 142 stacji uzdatniania wody (zrealizowano 52 szt.)
 • 53 oczyszczalni ścieków (zrealizowano 15 szt.)
 • 15 instalacje do osadów ściekowych (zrealizowano 11 szt.)

Największy limit środków z EFRROW przeznaczono na województwa:

 • Podkarpackie – 169 504 058,23 zł
 • Małopolskie – 162 413 561,65 zł
 • Łódzkie – 158 011 491,74

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy złożono w województwach:

 • Mazowieckim – 378
 • Wielkopolskim – 261
 • Małopolskie – 255
Gospodarka wodno-ściekowa

Stan realizacji na 31.12.2019 r.