Gospodarka wodno-ściekowa

Budżet na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wynosi 1,031 mld zł środków EFRROW.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” składane były od października 2016 do lutego 2017 roku w Samorządach Województw. Terminy i zasady udzielania takiego wsparcia podane zostały do publicznej wiadomości na stronach internetowych poszczególnych Samorządów Województw oraz w siedzibach urzędów.

Jest to pomoc skierowana jest do gmin, ich związków oraz spółek, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, finansowana ze środków EFRROW (Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Pomoc można otrzymać na budowę, przebudowę lub wyposażenie  obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków, na zakup nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji oraz na koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielanej na tego typu operacje w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wynosi 2 mln zł na beneficjenta.

ARiMR może dofinansować do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.
Priorytetowo traktowano te inwestycje, w wyniku realizacji których możliwe będzie oczyszczenie większej objętości ścieków.

W ramach przeprowadzonych naborów złożono 1696 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę  prawie 2 mld 200 mln zł środków EFRROW. Podpisano z beneficjentami 738 umów o przyznaniu pomocy na kwotę prawie 1 mld zł co daje wykorzystanie 99% dostępnego limitu środków.

Do 11 stycznia br. beneficjenci złożyli 40 wniosków o płatność, ARiMR rozliczyła i wypłaciła środki w ramach dwóch zleceń płatności.

wykres inwwestycje wodno-kanalizacyjne
Stan realizacji na 31 stycznia 2018 r.