Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

W ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" przeznaczono ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) kwotę 1,4 mld zł.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na ten typ operacji odbyły się na przełomie 2015 i 2016 roku we wszystkich 16 Samorządach Województw. Terminy i zasady udzielania takiego wsparcia podane były do publicznej wiadomości na stronach internetowych poszczególnych Samorządów Województw oraz w siedzibach urzędów.

W całym kraju złożono 4 537 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ponad 3,349 mld zł (ponad 2-krotnie przekraczająca dostępny limit). Zawarto 1 918 umów o przyznaniu pomocy na kwotę 1,186 mld zł, co wskazuje na wykorzystanie limitu na poziomie 85,4%.

Do 31.12.2017 r. zostały zrealizowane 888 płatności na rzecz 600 Beneficjentów na łączną kwotę EFRROW 369,268 mln zł, co stanowi 26,59% limitu. Natomiast 843 operacje zostały już zakończone i rozliczone.

Wybudowano łącznie około 85 km dróg lokalnych (w tym 71 km dróg gminnych). Przebudowano blisko 40 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Zmieniono nawierzchnię 35 km dróg. Wykonano ponad 19 km kanałów technologicznych w ciągu budowanych lub przebudowywanych dróg związanych z potrzebami zarządzania tymi drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Dzięki tym operacjom zapewniono dostęp do sieci drogowej 2 847 636 osobom.

Wykres wybudowane drogiWykres przebudowane drogi

Tab. 1. Zestawienie efektów rzeczowych (osiągniętych wskaźników) dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" *

L.p.

Nazwa województwa

Wybudowane drogi
[km]

Przebudowane drogi
[km]

Zmiana nawierzchni dróg
[km]

Budowa kanałów technolog. w ciągu dróg
[km]

Liczba osób korzystających z ulepszonej infrastruktury

gminne

powiatowe

razem

gminne

powiatowe

razem

gminnych

powiatowych

razem

gminnych

powiatowych

razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Dolnośląskie

0,391

0

0,391

4078,127

1893,951

5972,078

2,220

0

2,220

0

2,352

2,352

264462

2.

Kujawsko-pomorskie

6,442

2,167

8,609

135,92

27,597

163,517

2,684

0

2,684

0

0

0

121307

3.

Lubelskie

5,449

0

5,449

5287,405

138,415

5425,82

0,202

0

0,202

0

0

0

186295

4.

Lubuskie

2,048

0

2,048

55,797

2,751

58,548

7,683

0

7,683

0

0

0

71151

5.

Łódzkie

3,905

6,456

10,361

29,131

22,728

51,859

0

0

0

0

0

0

27596

6.

Małopolskie

0

0

0

12,729

8,168

20,897

0

0

0

3,523

3,523

7,046

44242

7.

Mazowieckie

17,645

1,5

19,145

172,423

4073,479

4245,902

1,044

0

1,044

0,995

0,995

1,99

567716

8.

Opolskie

5,573

0

5,573

431,251

8,205

439,456

1,208

0

1,208

0

0

0

155725

9.

Podkarpackie

3,98

0

3,98

1714,736

54,473

1769,209

0,045

0

0,045

0

0

0

223841

10.

Podlaskie

9,241

2,12

11,361

70,933

22,121

93,054

0

0

0

0,242

1,195

1,437

26606

11.

Pomorskie

1,537

0

1,537

3,293

3130,98

3134,273

0

0

0

0

0

0

19946

12.

Śląskie

1,614

0

1,614

2400,502

3310,952

5711,454

0

0

0

0

0

0

125489

13.

Świętokrzyskie

0

0

0

9650,004

34,437

9684,441

4,941

0

4,941

0

1,844

1,844

556931

14.

Warmińsko-mazurskie

1,422

1,567

2,989

2792,227

66,207

2858,434

6,822

0

6,822

0

4,598

4,598

79695

15.

Wielkopolskie

8,753

0

8,753

39,735

8,101

47,836

8,114

0

8,114

0

0

0

317798

16.

Zachodniopomorskie

3,029

0

3,029

31,584

30,305

61,889

0

0

0

0

0

0

58836

Razem:

71,029

13,810

84,839

26905,797

12 832,870

39 738,667

34,963

0,000

34,963

4,760

14,507

19,267

2847636

* - na podstawienie danych ze sprawozdań z realizacji operacji wprowadzonych do aplikacji informatycznej

Opracowano w Departamencie Działań Delegowanych ARiMR

Przykłady zrealizowanych inwestycji drogowych

Województwo podkarpackie

Przebudowa drogi gminnej Markuszowa Sklep Oparówka

Beneficjent: Gmina Wiśniowa

Kwota dofinansowania: 181 936 zł

Droga
Droga
Droga

Przebudowa drogi wewnętrznej Niewodna Las - Różanka Cmentarz

Beneficjent: Gmina Wiśniowa

Kwota dofinansowania: 166 285 zł

Droga
Droga
Droga

Przebudowa drogi gminnej Kożuchów - Szkoła

Beneficjent: Gmina Wiśniowa

Kwota dofinansowania: 75 864

Droga
Droga
Droga

Województwo świętokrzyskie

Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Południowa i ul. Słoneczna

Wnioskodawca: Gmina Brody

Wypłacona kwota pomocy: 479 050 zł

drogi
drogi
drogi

Przebudowa drogi dojazdowej ul. 14 Stycznia w miejscowości Chęciny, gmina Chęciny

Wnioskodawca: Gmina Chęciny

Wypłacona kwota pomocy: 585 028 zł

droga
droga

Przebudowa drogi  gminnej Nr 347004T Podborki - Majorat

Wnioskodawca: Gmina Mirzec

Wypłacona kwota pomocy: 214 324 zł

droga
droga
droga

Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku

Wnioskodawca: Gmina Wąchock

Wypłacona kwota pomocy: 217 794 zł

tablica
droga
droga