Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - podsumowanie dotychczasowych naborów

droga
Założenia ogólne operacji:
 • beneficjenci pomocy: gmina, powiat, związek międzygminny, związek powiatów;
 • pomoc przyznawana jest m.in. na: budowę lub przebudowę drogi, budowę kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego, zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji;
 • o przyznaniu pomocy decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów wyboru oraz kryteriów wojewódzkich;
 • pomoc przyznawana jest do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta;
 • pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych;
 • wysokość pomocy udzielona ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych;
 • budżet przeznaczony do wykorzystania w ramach operacji wynosi 347 508 672 EURO środków pochodzących z EFRROW (ok 1,46 mld PLN);

Ważne terminy:

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbył się we wszystkich samorządach województw na przełomie 2015/2016 roku, drugi nabór wniosków zakończył się w drugim kwartale 2019 r. W miarę dostępności środków finansowych w 2018 roku Samorządy Województw: Kujawsko-pomorskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Śląskiego, Warmińsko-mazurskiego i Zachodniopomorskiego przeprowadziły kolejny nabór wniosków. SW Wielkopolskiego drugi nabór wniosków ogłosił w pierwszej połowie 2019 r. Szczegółowe informacje o naborach oraz terminach podawane są do publicznej wiadomości przez SW w siedzibach urzędów oraz na stronach internetowych.

Efekty unijnej pomocy:

Dane dotyczące pomocy UE w skali kraju:

ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy

5 378

 

 • na kwotę z EFRROW

 

4 201 290 031,03 zł

ilość zawartych umów (czynnych)

2 216

 
 • na kwotę z EFRROW

 

1 706 889 442,00 zł

ilość złożonych wniosków o płatność

2 278

 

 • na kwotę z EFRROW

 

1 200 309 930,22 zł

ilość beneficjentów którzy zrealizowali płatności

1 102

ilość zrealizowanych zleceń płatności

2 173

 

 • kwota z EFRROW ze zrealizowanych płatności

 

1 109 714 821,52 zł


Efekty unijnej pomocy:

Największy limit środków EFRROW przyznano na województwa:

 • Mazowieckie – 189 380 761,13 zł
 • Warmińsko-mazurskie – 142 399 870,86 zł
 • Wielkopolskie – 142 825 419,08 zł

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy złożono w województwach:

 • Mazowieckim – 959
 • Lubelskim – 621
 • Wielkopolskim – 479

W wyniku realizacji inwestycji (w całym kraju) zaplanowano:

 • wybudowanie 209,242 km dróg lokalnych (zrealizowano 167,698 km w tym 136,219 km dróg gminnych i 31,479 km dróg powiatowych),
 • przebudowanie nawierzchni 3 152,807 km dróg lokalnych (zrealizowano 2 848,633 km w tym 1 922,655 km dróg gminnych i 925,978 km dróg powiatowych).

Liczba użytkowników korzystających już z ulepszonej infrastruktury to 2 179 703 osób w skali kraju.
Najwięcej operacji zakończono w województwach:

 • Mazowieckim – 220
 • Warmińsko-mazurskim – 176
 • Świętokrzyskim – 171

355 zrealizowanych operacji jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub powstała na obszarze gdzie istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa.

Przykłady zrealizowanych inwestycji drogowych:

Przebudowa drogi gminnej Markuszowa Sklep Oparówka (województwo podkarpackie, beneficjent: Gmina Wiśniowa, kwota dofinansowania: 181 936 zł)

droga
droga

Przebudowa drogi gminnej Kożuchów – Szkoła (województwo podkarpackie, beneficjent: gmina Wiśniowa, kwota dofinansowania: 75 864 zł)

droga
droga

Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Południowa i ul. Słoneczna (województwo Świętokrzyskie, beneficjent: gmina Brody, kwota dofinansowania: 479 050 zł)

droga
droga

Przebudowa drogi dojazdowej ul. 14 Stycznia (województwo Świętokrzyskie, beneficjent: gmina Chęciny, kwota dofinansowania: 585 028 zł)

droga
droga

Stan realizacji na 31.12.2019 r.