Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Wsparcie kierowane jest do:

 • grup producentów rolnych:
  • w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
  • uznanych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1026),
  • które zostały utworzone ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577, z późn. zm.);
  • organizacji producentów uznanych na podstawie przepisów:
   • ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z późn. zm.) albo
   • ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1430),

  które zostały utworzone ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20133

     Warunki uzyskania pomocy:

     Wsparcie może uzyskać ww. podmiot prawny, który:

     1. w przypadku grupy producentów rolnych - składa się wyłącznie z osób fizycznych,
     2. w przypadku grupy producentów rolnych - zobowiąże się do realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo art. 8 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (…), lub
     3. w przypadku organizacji producentów uznanej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych - zobowiąże się do realizacji planu biznesowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (Dz. U. poz. 87 oraz z 2019 r. poz. 1293) lub
     4. w przypadku organizacji uznanej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - zobowiąże się do realizacji planu biznesowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. U. z 2019 r. poz. 169 oraz z 2020 r. poz. 254),
     5. posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR,
     6. działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP),
     7. którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
     8. którego każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana,
     9. składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami lub małżonkami (z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową) członków grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub produkt tożsamy* z produktem produkowanym zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych lub przepisami rolnictwa ekologicznego, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej, po dniu 1 maja 2004 r., w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną w ramach:

      a) działań:

      •  „Grupy producentów rolnych” PROW 2004-2006,
      •  „Grupy producentów rolnych” PROW 2007–2013,
      •  „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020,
      •  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007–2013,
      •  „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007–2013,

      b) mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:

      • wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
      • uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

     * produkt tożsamy z produktem produkowanym zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych lub przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego.

     Wsparcie może uzyskać grupa producentów rolnych / organizacja producentów, której:

     1. każdemu z członków będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy producentów rolnych / organizacji producentów lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania – w przypadku grupy producentów rolnych / organizacji producentów uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub
     2. każdy z członków będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania, lub
     3. każdy z członków będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy producentów rolnych / organizacji producentów – w przypadku grupy producentów rolnych / organizacji producentów uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, lub
     4. każdy z członków będący producentem prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. 1) i 2), oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy producentów rolnych / organizacji producentów.

     Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013, wsparcie ogranicza się do podmiotów, które wykonują swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

     Kolejność przysługiwania pomocy

     Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru.

     Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy podmiotom spełniającym następujące warunki:

     1) zorganizowanym w formie spółdzielni – przyznaje się 3 punkty;

     2) jeżeli grupa producentów rolnych zrzesza producentów w następujących kategoriach:

     • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności rolnictwa ekologicznego, lub
     • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
     • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
     • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
     • miód naturalny lub jego produkty pszczele, lub
     • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
     • szyszki chmielowe

     jeżeli organizacja producentów zrzesza producentów produktów lub grup produktów w następujących kategoriach:

     • wysokiej jakości objętych art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013 lub
     • sektora wieprzowiny, o których mowa w części XVII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
     • sektora wołowiny i cielęciny, o których mowa w części XV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub   
     • sektora baraniny i koziny, o których mowa w części XVIII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
     • sektora produktów pszczelich, o których mowa w części XXII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
     • sektora chmielu, o których mowa w części VI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013 – przyznaje się 3 punkty;

     3) jeżeli w skład grupy producentów rolnych wchodzi co najmniej 10 członków lub w przypadku organizacji producentów w jej skład wchodzi co najmniej 15 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy producentów rolnych lub organizacji producentów – przyznaje się 0,2 punktu;

     4) jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy producentów rolnych / organizacji producentów, w zakresie produktu, ze względu na który grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty;

     5) mającym siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1–15 ha stanowi:

     a) powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty,

     b) powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty,

     c) od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt;

     6) planującym w ramach planu biznesowego inwestycje przyczyniające się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przyznaje się 5 punktów;

     7) zatrudniającym co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o pracę jedną osobę niepełnosprawną – przyznaje się 2 punkty.
     Punkty przyznaje dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

     O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

     W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom producentów rolnych / organizacjom producentów, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa producentów rolnych / organizacja producentów uzyskała co najmniej 3 punkty.

     W przypadku grup producentów rolnych / organizacji producentów, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje większa liczba członków grupy producentów rolnych / organizacji producentów.

     W przypadku grup producentów rolnych / organizacji producentów, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje data wydania decyzji o uznaniu, przy czym pierwszeństwo przysługuje grupie producentów rolnych / organizacji producentów wcześniej uznanej.

     W przypadku grup producentów rolnych / organizacji producentów, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków oraz taką samą datę wydania decyzji o uznaniu, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje siedziba grupy producentów rolnych / organizacji producentów w powiecie o większym rozdrobnieniu agrarnym.

     Forma i wysokość wsparcia finansowego

     Pomoc jest realizowana:

     1. w formie rocznych płatności;
     2. przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych/ organizacji producentów;
     3. stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych/ organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:
     • członkami beneficjenta,
     • współmałżonkiem członka beneficjenta,
     • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo* w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.
     *Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające w szczególności na:

     • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
     • posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji,
     • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

     Z pomocy grupa producentów rolnych / organizacja producentów będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

     Wysokość pomocy finansowej wynosi odpowiednio:

     1. po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10 %,
     2. po drugim roku prowadzenia działalności - 9 %,
     3. po trzecim roku prowadzenia działalności - 8 %,
     4. po czwartym roku prowadzenia działalności - 7 %,
     5. po piątym roku prowadzenia działalności - 6 %

     - wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta.

     Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
     Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

     Procedura przyznania pomocy

     Uzyskanie uznania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

     1. w pierwszej kolejności grupa producentów rolnych/ organizacja producentów jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców;

     2. kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych/ organizację producentów, do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (do wniosku o uznanie grupa producentów rolnych/ organizacja producentów zobowiązana jest dołączyć plan biznesowy;

     informacje dotyczące uzyskania uznania za grupę producentów rolnych – otwórz

     informacje dotyczące uzyskania uznania za organizację producentów – otwórz

     3. od daty uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego;

     4. natomiast po uzyskaniu uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w pierwszym lub drugim terminie naboru wniosków po dniu uznania.

     Ogłoszenie o naborze:

     Prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali ARiMR i oddziałów regionalnych ARiMR, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

      

     Termin pierwszego naboru wniosków od 30 września do 28 listopada 2016 r. - przejdź do komunikatu Prezesa - statystyka

     Termin drugiego naboru wniosków od 30 października do 28 grudnia 2017 r. - przejdź do komunikatu Prezesa - statystyka

     Termin trzeciego naboru wniosków od 30 lipca do 14 września 2018 r. - przejdź do komunikatu Prezesa 

     Termin czwartego naboru wniosków od 15 listopada do 21 grudnia 2018 r. - przejdź do komunikatu Prezesa 

     Termin piątego naboru wniosków od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. - przejdź do komunikatu Prezesa 

     Termin szóstego naboru wniosków od 28 października do 13 grudnia 2019 r. - przejdź do komunikaty Prezesa

     Termin siódmego naboru wniosków od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. - przejdź do komunikatu Prezesa

     Termin ósmego naboru wniosków od 19 października do 30 listopada 2020 r. - przejdź do komunikatu Prezesa

      

     Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych / organizacji producentów.

     Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego lub drugiego terminu składania wniosków, następującego po dniu uznania grupy producentów rolnych / organizacji producentów.

     Przyznanie pomocy:

     Prezes ARiMR niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup producentów rolnych / organizacji producentów oraz liczby przyznanych punktów.

     Dyrektor OR ARiMR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 150 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

     Wyprzedzające finansowanie (etap nieobowiązkowy)

     Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, grupy producentów rolnych / organizacje producentów, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa producentów rolnych / organizacja producentów złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie producentów rolnych / organizacji producentów pomoc, stała się ostateczna.

     Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości udziału krajowych środków na współfinansowanie pomocy w ramach działania nr 9 (udział krajowych środków wynosi 36,37%), określonej na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy producentów rolnych / organizacji producentów w pierwszym roku działalności.

     Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 000 zł.

     Wypłata pomocy:

     Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

     Wniosek o płatność składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę producentów rolnych / organizację producentów.

     Jeżeli wniosek o płatność nie zostanie złożony w terminie, lecz zostanie złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia upływu tego terminu, pomoc jest wypłacana w wysokości pomniejszonej o 0,1% za każdy dzień opóźnienia.

     Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

     Decyzja administracyjna o wypłacie pomocy jest wydawana w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność.

     Wypłata pomocy za dany okres następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca płatność stała się ostateczna.

     Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.

     Piąta (ostatnia) płatność jest możliwa do realizacji, wyłącznie po potwierdzeniu przez ARiMR osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym, poprzez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, a w przypadku nieosiągnięcia tych celów, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności.

     Budżet działania

     W planie finansowym PROW 2014-2020 przewidziano na wsparcie grup producentów i organizacji producentów kwotę 215 268 848  euro (w tym ok. 110 000 000 euro na zobowiązania dotyczące realizacji płatności w ramach działania 142 "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013).

      

     ODSTĘPSTWA W ODNIESIENIU DO 2020 R. OD STOSOWANIA NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 - otwórz

      

     Dokumenty do pobrania

     Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc - otwórz

     Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocjiotwórz

      

     Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków - otwórz 

     Uznawanie organizacji producentów - otwórz

      

     Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r.

     Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 28 października do 13 grudnia 2019 r.

     Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r.

     Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy w naborze wniosków przeprowadzonym w terminie 15 listopada - 21 grudnia 2018 r.

     Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 30 lipca do 14 września 2018 roku

     Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór 2017 rok

     Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór 2016 rok

      

     Podstawowe akty prawne regulujące realizację działania

     1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 - otwórz;

     2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.) - otwórz;

     3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (załącznik I "Definicja MŚP") - otwórz;

     4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.) - otwórz;

     5. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 719)  - otwórz;

     6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284 z późn.zm.) - otwórz;

     zmienione przez:

     - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 799) - otwórz;

     7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz
     o zmianie innych ustaw wraz z kolejnymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1026) - otwórz;

     8. Ustawa z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) - otwórz;

     9. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
     (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430) - otwórz;

     10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 417) - otwórz;

     11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. z 201 r., poz. 237, z późn. zm.) - otwórz;