Grunty

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do gruntów:

1.      wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady albo grunty z sukcesją naturalną. W przypadku, gdy grunt zadeklarowany we wniosku nie jest wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny, pomimo tego że zgodnie ze stanem faktycznym jest gruntem ornym albo sadem albo gruntem
z sukcesją naturalną, wsparcie na zalesienie nie będzie przyznane. Żeby wsparcie mogło być przyznane do takiego gruntu, konieczna jest zmiana klasyfikacji gruntu, w ewidencji gruntów i budynków,

2.      przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,  

3.      stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,

4.      o powierzchni nasadzeń co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą
z lasem lub obszarem zalesionym,

5.      położonych poza:

 •  obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa
  w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów albo celami ochrony tych obszarów,
 • obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,

6.      w przypadku gruntów, na których:

 • występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, w tym drzewa lub krzewy gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ,
 • drzewa i krzewy gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia występują w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów, a ich liczba na hektar:
 • wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek drzew na hektar określonej
   
  w załączniku nr 2 do rozporządzenia w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o średniej wysokości do 0, 5 m
 • wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o średniej wysokości powyżej 0, 5 m,
 • powierzchnia kęp, na której występują drzewa wyrosłe w wyniku sukcesji naturalnej, stanowi nie mniej niż 10% powierzchni gruntu,
 • średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat

- zwanych dalej "gruntami z sukcesją naturalną" wsparcie na zalesienie przysługuje, jeżeli na tych gruntach, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane wykonanie zalesienia.